GHRM 2021Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe

 Od kwietnia 2021 roku realizowany jest projekt badawczy „Dobre  praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe”, grant badawczy UŁ „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.” Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023

wypalenieWypalenie zawodowe u polskich biegłych rewidentek i rewidentów

Od grudnia 2020 roku realizowany jest międzykatedralny, międzywydziałowy i międzyuczelniany projekt badawczy z udziałem:

dr Marzeny Syper-Jędrzejak z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ
dr hab. Przemysława Kabalskiego, prof. UŁ z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ
mgr Joanny Szwajcar z Katedry 

Green HRMDeterminanty skuteczności praktyk green HR w zarządzaniu wynikami środowiskowymi przedsiębiorstw

Od listopada 2019 roku międzykatedralny zespół Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: dr Izabela Różańska-Bińczyk (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ), dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ (Katedra Informatyki UŁ), oraz dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ) realizują badania w ramach projektu pt. „Determinanty skuteczności praktyk green HR w zarządzaniu wynikami środowiskowymi przedsiębiorstw.” 

Kapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznegoKapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznego

W latach 2016-2019 mgr Lena Grzesiak w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej prowadziła badania empiryczne dotyczące skuteczności audytu wewnętrznego w kontekście kapitału ludzkiego osób w niego zaangażowanych, czyli audytorów wewnętrznych, audytowanych oraz zarządzających organizacją.

InternetoweInternetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich

W latach 2016-2019 dr Paweł Łuczak zrealizował badania empiryczne poświęcone wykorzystaniu narzędzi internetowych w rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Badania realizowano metodą wywiadów swobodnych nieustrukturyzowanych z przedstawicielami różnych organizacji. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować trzy występujące u pracowników poziomy świadomości rozwojowego charakteru podejmowanych w sieci działań rozwojowych.

Działania pracodawcy społecznie odpowiedzialnego wobec pracowników w wieku okołoemerytalnymDziałania pracodawcy społecznie odpowiedzialnego wobec pracowników w wieku okołoemerytalnym

 

Od 2017 roku mgr Hanna Kądziołka-Sabanty prowadzi badania, które mają na celu:

określenie działań strategicznych organizacji kierowanych do pracowników w wieku okołoemerytalnym, wpisujących się w ideę CSR;
wskazanie zakresu działań w ramach polityki personalnej organizacji ukierunkowanych na pracowników w wieku okołoemerytalnym;
opracowanie rekomendacji dla organizacji dotyczących kształtowania polityki personalnej wobec osób w wieku okołoemerytalnymi;
przedstawienie standardów działań w powyższym zakresie;

Styl życia jako kryterium podejmowania decyzji kierowniczychStyl życia jako kryterium podejmowania decyzji kierowniczych

W latach 2017-2018 zrealizowano badania empiryczne, których celem było poznanie opinii pracowników i kierowników na temat stylu życia podwładnych jako kryterium podejmowania decyzji kierowniczych. W badaniach wzięło udział 1002 kierowników oraz 1000 osób nie pełniących funkcji menedżerskich. Dobór respondentów oparty był na dostępności badanych.

Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usługPraktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług

Pomysł „budowania mostów” między odmiennymi koncepcjami, metodami i metodykami był podstawą badań prowadzonych przez dr Wojciecha Ulrycha na przełomie 2017 i 2018 roku. W związku z tym Autor podjął się badania wpływu praktyk performance management (PM) na realizację wymogów lean w środowisku usług (ang. lean service, LS). Pierwsza z tych koncepcji dotyczy przede wszystkim systemowego podejścia do osiągania i poprawy indywidualnej efektywności pracy. Natomiast lean w usługach prezentuje nowy sposób myślenia o samych usługach, który nawiązuje do wdrażanego na całym świecie podejścia lean manufacturing.

Corporate wellnesCorporate wellness

W latach 2016-2018 prowadzone były przez dr Marzenę Syper-Jędrzejak badania, o charakterze ilościowym i jakościowym, dotyczące zagadnienia corporate wellness w organizacji publicznej (uniwersytet).

Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnejRekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej

Przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych realizowanych w latach 2016-2018 przez dr Patrycję Mizerę-Pęczek były procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. O ile w literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi opisywane są praktyki, dotyczące pozyskiwania pracowników do organizacji działających w sferze biznesu i publicznej, to brakuje prac poświęconych założeniom i metodom rekrutacji i selekcji artystów do organizacji artystycznych (zwłaszcza zajmujących się sztukami widowiskowymi): teatralnych, filmowych, tanecznych itp.

Zachowania absencyjne pracownikówZachowania absencyjne pracowników

Absencja pracowników jest ważnym zjawiskiem społecznym. W obszarze zachowań absencyjnych pracowników widocznych jest kilka zagadnień, które do tej pory w Polsce nie doczekały się satysfakcjonujących rozstrzygnięć teoretycznych i empirycznych. Do zachowań absencyjnych pracowników można zaliczyć: korzystanie ze zwolnień lekarskich, obecność w pracy pomimo choroby lub innych okoliczności usprawiedliwiających nieobecność (presenteism) oraz wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych zamiast zwolnień lekarskich (leaveism).

Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnegoTransfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego

W latach 2013-2017 prowadzone były przez dr Izabelę Różańską-Bińczyk badania, o charakterze jakościowym.
Celem badań było uzyskanie informacji na temat przebiegu transferu dobrych praktyk z zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego oraz trudności związanych z transferem i okoliczności mu sprzyjających, ale także analizy i oceny tych dobrych praktyk oraz propozycję zmian w tym zakresie.

Zachowania zdrowotne pracownikówZachowania zdrowotne pracowników

W roku 2017 dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ zrealizowała badania empiryczne poświęcone zdrowemu stylowi życia.

Dzięki badaniom określono: zachowania zdrowotne ankietowanych, umiejscowienie kontroli zdrowia badanych, oczekiwania respondentów związane z angażowaniem się pracodawców w kształtowanie zdrowego trybu życia.

Propozycja wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracowników sektora kulturyPropozycja wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracowników sektora kultury

W 2016 roku przeprowadzono badania poświęcone propozycji wartości zatrudnienia (EVP) oraz zaangażowaniu pracowników sektora kultury. Autorkami oraz realizatorkami badania były dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ i dr Patrycja Mizera-Pęczek.
Badania empiryczne miały charakter sondażowy. Starano się rozpoznać: