Obecna kadencja władz dziekańskich Wydziału Zarządzania UŁ trwa od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r.

DZIEKAN WZ UŁ

Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ jest wykładowcą z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektowaniu systemów i narzędzi HR dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem budowania i doskonalenia systemów kompetencyjnych, projektowania i wdrażania systemów ocen pracowniczych, projektowania i wdrażania systemów zarządzania przez cele, projektowania i doskonalenia systemów wynagrodzeń. Prowadzi wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim: z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami, zarządzania kulturą oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Od 2016 roku jest Dziekanem Wydziału Zarządzania.

PRODZIEKAN DS. NAUKI I ROZWOJU

Prof. dr hab. Ewa Walińska jest profesorem nauk ekonomicznych ze specjalnością w zakresie rachunkowości (2010). W swoich badaniach naukowych zajmuje się rachunkowością i sprawozdawczością finansową, analizą sprawozdań finansowych, rachunkowością zarządczą. Nowym wątkiem jej zainteresowań badawczych jest zarządzanie finansami uczelni wyższych. Jest współautorką m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia międzynarodowych standardów rachunkowości; projektów dotyczących rachunkowości zarządczej, polityki rachunkowości oraz planów kont w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Uczestniczyła w kilkunastu projektach naukowo-badawczych oraz opracowaniach eksperckich związanych z analizą i projektowaniem systemu rachunkowości dla zarządzania oraz z regulacjami prawnymi rachunkowości finansowej.

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Zdjęcie - Maciej TurałaDr hab. Maciej Turała, prof. UŁ od 2006 r. pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem, a od 2020 roku kieruje tą Katedrą. Pełnił m.in. funkcje członka Zespołu Problemowego ds. Obszarów Metropolitalnych KPZK PAN, Sekretarza Polskiej Sekcji European Regional Science Association, Pełnomocnika Rektora ds. Internacjonalizacji Studiów na Wydziale Zarządzania UŁ. Ponadto był członkiem Rady Programowej na WZ UŁ, a także członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz opiekunem specjalności „Zarządzanie w Administracji Publicznej” na studiach I stopnia. Obecnie pełni funkcje Sekretarza European Regional Science Association, Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Internacjonalizacji oraz koordynatora kierunku Business Management na Wydziale Zarządzania UŁ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów jak: zintegrowane zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych, w szczególności: systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich sprawności instytucjonalnej.

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

Zdjęcie - Małgorzata StrikerDr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ pracuje w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego od 2006 roku. W pracy naukowej i dydaktycznej wykorzystuje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji kierowniczych oraz prowadzeniem spraw finansowych i personalnych w podmiotach gospodarczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, zachowaniami pracowników, pomiarem i zarządzaniem absencją, umiędzynarodowieniem i zarządzaniem zróżnicowanymi zespołami. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Prowadzi zajęcia z kosztów pracy i controllingu personalnego, administracji kadrowo-płacowej oraz międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ

malgorzata.striker@uni.lodz.pl

Wtorek
8.00-9:30 stacjonarnie w budynku WZ (pok.19) lub na platformie Ms Teams - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia godziny konsultacji.
Sobota
9.00-10:00 (MS Teams) - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia godziny konsultacji.

PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

Zdjęcie - Jakub MarszałekDr hab. prof. UŁ Jakub Marszałek prowadzi zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w kraju oraz na zagranicznych uczelniach w Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Islandii, Czechach oraz na Litwie. Za działalność dydaktyczną Jakub Marszałek był wielokrotnie nagradzany zarówno przez władze Wydziału Zarządzania (nagroda I stopnia), ale przede wszystkim przez absolwentów Wydziału (za wysoki standard komunikacji w trakcie prowadzonych zajęć, nowatorskie i nieszablonowe metody nauczania oraz wysokie kompetencje). Znaczna część jego działalności poświęcona jest doradztwu w zakresie finansowania wczesnych stadiów rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza innowacyjnych. W obszarze badań naukowych Jakub Marszałek koncentruje się na problematyce finansowania przedsiębiorstw. Jest autorem ponad 50 publikacji poświęconych tym zagadnieniom.

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA, KIEROWNICY, KOORDYNATORZY

POPRZEDNIE KADENCJE

Dziekan – prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor
prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą - kolejno: prof. nadzw. UŁ dr hab. Jan Jeżak, prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski,
prodziekan ds. studenckich i programowo-organizacyjnych prof. zw. dr hab. Jerzy Zieliński.

dziekan - prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor;
prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski;
prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych prof. dr hab. Czesław Sikorski.

dziekan - prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor;
prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski;
prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Wojciech Grzegorczyk.

dziekan - prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski;
prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Jerzy Różański;
prodziekan ds. programowo-organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Wojciech Grzegorczyk;
prodziekan ds. studenckich dr hab. Danuta Stawasz.

dziekan - prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor;
prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Jerzy Różański;
prodziekan ds. programowo-organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Walińska;
prodziekan ds. studenckich prof. nadzw. UŁ dr hab. Maciej Urbaniak.

dziekan - prof. dr hab. Ewa Walińska;
prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Maciej Urbaniak;
prodziekan ds. programowo-organizacyjnych - prof. nadzw. UŁ dr hab. Danuta Stawasz;
prodziekan ds. studenckich – prof. nadzw. UŁ dr Ewa Śnieżek.

dziekan - prof. dr hab. Ewa Walińska;
prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Jerzy Różański;
prodziekan ds. programowych i studenckich - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla;
prodziekan ds. finansowych i rozwoju - prof. nadzw. dr hab Grzegorz Urbanek.

dziekan - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla,
prodziekan ds. nauki i rozwoju - prof. dr hab. Ewa Walińska;
prodziekan ds. studenckich i internacjonalizacji programów kształcenia - dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

dziekan - dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ,
prodziekan ds. nauki i rozwoju - prof. dr hab. Ewa Walińska;
prodziekan ds. studenckich - dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ,
prodziekan ds. jakości kształcenia i programów nauczania - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ,
prodziekan ds. współpracy międzynarodowej - dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ.