Wydział Zarządzania UŁ został powołany do życia z dniem 1 września 1994 roku. Powstał na bazie sześciu jednostek organizacyjnych, wyodrębnionych ze struktury Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, których działalność naukowo-badawcza i edukacyjna koncentrowała się na szeroko pojętej problematyce zarządzania. Historia Wydziału Zarządzania jest zatem krótka, ale jego korzenie sięgają Wydziału Prawno-Ekonomicznego i włączonej do Uniwersytetu Łódzkiego w 1961 r. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

W okresie dwudziestu lat istnienia Wydziału nastąpił znaczący rozwój organizacyjny. Obecnie Wydział składa się z dziesięciu katedr, a także z wielu centrów naukowych - ze wszystkimi jednostkami można zapoznać się na stronie Struktura.

Na uwagę zasługuje również wyraźny wzrost potencjału intelektualnego Wydziału. W chwili powstania Wydział zatrudniał 89 nauczycieli akademickich, dzisiaj już 158. Obok ilościowego rozwoju kadry następują korzystne zmiany jakościowe. Sprzyja temu fakt, iż Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Od 1995 r. sfinalizowano na Wydziale 95 habilitacji i 271 doktoratów. Przeprowadzono szesnaście postępowań o nadanie tytułu profesorskiego. Pełne informacje zamieszczone są na stronie Awanse naukowe.

Od momentu powstania do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiadamy własny nowoczesny budynek z bogatą infrastrukturą, który zajmuje łączną powierzchnię ok. 16 000 mkw.