JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości z elemantami ekonomii i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie dwustopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.

Gwarancja najwyższej jakości kształcenia stanowi priorytet dla dalszego rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ. Dbałość o jakość kształcenia to systematyczny proces, u którego podstawy leży dokonanie wewnętrznej oceny, dyskusja nad koniecznymi zmianami, wypracowanie kompromisowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz ciągły monitoring jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ponoszonej za jakość kształcenia na Wydziale, dlatego projektujemy i wdrażamy procedury niezbędne w procesie osiągania najwyższych standardów poparte uznaniem naszych studentów, pracowników oraz współpracujących z nami pracodawców.

STUDIA I STOPNIA

Oferta edukacyjna studiów I stopnia obejmuje 13 kierunków studiów. W skład grupy kierunków Zarządzanie wchodzą: Automatyzacja procesów biznesowych – BPA, Analityka biznesu, Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie, Logistyka, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, a także Zarządzanie zasobami ludzkimi. Grupę kierunków Finanse i Rachunkowość stanowią Finanse i inwestycje oraz Rachunkowość. W ofercie są również dwa kierunki prowadzone w języku angielskim: Business Management i Management and Finance. Oprócz tego Wydział Zarządzania UŁ wspólnie z Wydziałem Filologicznym UŁ współtworzy i prowadzi kierunek Lingwistyka w biznesie.

STUDIA II STOPNIA

6 kierunków studiów II stopnia oraz 12 specjalności do wyboru to propozycja Wydziału Zarządzania UŁ dla tych, którzy chcą kontynuować naukę i specjalizować się w danym obszarze. Oferowane kierunki to: Business Management, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Logistyka w biznesie, Zarządzanie, Zarządzanie biznesem oraz Zarządzanie w administracji publicznej. Kierunek Prawo podatkowe i rachunkowość to studia prowadzone przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ.

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, zarówno z tytułem licencjata jak i magistra, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Profil kończonych studiów nie jest kryterium naboru, tak więc uczestnikami studiów podyplomowych mogą być zarówno osoby, które ukończyły studia ekonomiczne, jak też absolwenci studiów innych niż ekonomiczne np. technicznych, przyrodniczych, medycznych czy humanistycznych.

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • nauki socjologiczne
  • ekonomia i finanse
  • nauki prawne
  • pedagogika
  • psychologia
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauki o polityce i administracji

STUDIA MBA I MINI MBA®

Studia MBA i Studium menedżerskie Mini MBA® prowadzimy na Wydziale Zarzadzania UŁ od 25 lat. To intensywne programy edukacyjne dla osób, które kierują zespołami ludzi, prowadzą własne firmy, planują swój rozwój zawodowy i potrzebują aktualizacji lub pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania. Programy oparte są na aktywnych formach kształcenia: rozwiązywanie case study, wizyty studyjne w firmach, wymiana doświadczeń między uczestnikami. MBA to studia podyplomowe trwające trzy semestry, a Studium Mini MBA® to jednosemestralne szkolenie.

SZKOLENIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, FIRM, INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH

Oferta szkoleń biznesowych dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji zewnętrznych jest dostosowana do najnowszych trendów i zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy. Dzięki ścisłej współpracy ze światem biznesu nasze produkty dają gwarancję zdobycia stale aktualizowanej wiedzy w konkretnych dziedzinach. Każde szkolenie z naszej oferty możemy zorganizować w formie zamkniętej, opracowując omawiane zagadnienia ściśle według potrzeb i wymagań naszych klientów.