AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2024

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka- Reichel

Cele projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie Gender Equality Plan (GEP) – planu równości płci, który będzie zorientowany na użytkownika, nastawiony na praktyczne zastosowanie oraz włączający perspektywę płci do pojęcia doskonałości naukowej.

 

Okres realizacji:01.01.2022 - 01.01.2025

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

ENDORSE aims at assessing characteristics of university locations affected by brain drain in order to create customized business model archetypes that support student entrepreneurs on their business venture at the university locations, by providing knowledge on local resources, comparative advantages, funding opportunities and offering access to a regional innovation network.
In other words, the main objective is to provide incentives for graduates to remain in the region. The developed integrated approach will help facilitate:
- Entrepreneurial education and support of students during studies (business models and approaches, mindset, startup phase)
- Building up and integration of potential founders into the local community (municipality/companies/other startups)
- Helping connect founders from the different locations.
ENDORSE will contribute to improving innovation in teaching and to better adapting the students’ skill to the requirements of the location to achieving resilience and sustainable growth.

Okres realizacji: 01.12.2022- 30.11.2026

Kierownik projektu: dr Anna Wronka

Cele projektu to:  wsparcie transformacji organizacji edukacyjnych przy użyciu podejścia Whole Institution Approach (WIA) w kierunku zasad zrównoważonego rozwoju w trzech kluczowych aspektach: społecznym, edukacyjnym i organizacyjnym. 

 

Okres realizacji: 02.10.2023 – 01.10.2027

Kierownik projektu: dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego modelu mediatorów pośredniczących w oddziaływaniu zielonego zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki środowiskowe na określonych poziomach: indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym (IZOM) oraz jego operacjonalizacja i weryfikacja empiryczna na podstawie badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych na próbie firm z wybranych krajów UE.

 

Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.12.2025

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę edukacji w zakresie sztucznej inteligencji poprzez promowanie etycznego i stosowanego wykorzystania sztucznej inteligencji, koncentrując się na studentach biznesu i zarządzania na poziomie uniwersyteckim. AI LEADERS ma uczyć zarówno zasad etycznych, jak i praktycznych zastosowań AI i przedsiębiorczości. Ważnym zadaniem projektu jest przygotowanie przyszłych liderów biznesu do opracowywania i stosowania rozwiązań AI zgodnych z europejskimi wartościami i wytycznymi etycznymi.
wartościami i wytycznymi etycznymi.

Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.12.2026

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu RiHEI jest przekształcenie gruzińskiego ekosystemu szkolnictwa wyższego w siłę napędową zrównoważonego i odpowiedzialnego (społecznie, środowiskowo) wzrostu przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy poprzez inwestowanie w zdolności młodzieży i lepsze łączenie edukacji, badań i innowacji z potrzebami sektora prywatnego. Zostanie to osiągnięte poprzez umieszczenie instytucji szkolnictwa wyższego jako "zaangażowanych" podmiotów transformacyjnych w ekosystemie gospodarczym kraju (poprzez odpowiedzialną koprodukcję innowacji opartą na poczwórnej helisie i publiczno-prywatne inwestycje), ułatwianie przedsiębiorczości młodzieży, zwiększanie umiejętności STEAM i wyzwalanie rozwoju ekosystemu (synergie klastrów), który w pełni integruje wrażliwe społeczności, a także obszary oddalone i wiejskie. 

Okres realizacji: 01.09.2023 – 28.02.2026

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

SHIFT ma na celu zwiększenie zdolności instytucji szkolnictwa wyższego do przyczyniania się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez ocenę i wdrażanie strategii i polityk ESG za pośrednictwem platformy ESG Impact Index. Dodatkowo ma wyposażyć studentów, nauczycieli akademickich, badaczy i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego w niezbędne umiejętności i wiedzę do wdrażania i monitorowania praktyk ESG oraz wzmacniania współpracy międzynarodowej poprzez ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i wiedzy między jednostkami.