Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest organizacją nastawioną na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi i naukowymi, a także podmiotami z otoczenia biznesowego i sektora publicznego. Misją Wydziału Zarządzania jest rozwój wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości z elemantami ekonomii i finansów, poprzez prowadzenie na międzynarodowym poziomie badań naukowych i nauczania w systemie dwustopniowym oraz ustawicznym. Naszymi działaniami przyczyniamy się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu łódzkiego oraz Polski. Naszymi wyróżnikami są: interdyscyplinarne podejście do specjalizacji naukowo-badawczych i dydaktycznych, etyka, odpowiedzialność, profesjonalizm i nowoczesność w działaniu oraz zdolność do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowo-dydaktycznych.

Na Wydziale Zarządzania UŁ kształci się prawie 4000 studentów, a o ich edukację dba ponad 150 nauczycieli akademickich. Ofertę dydaktyczną Wydziału stanowi dziewiętnaście kierunków studiów I i II stopnia oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych.

Gwarancja najwyższej jakości kształcenia stanowi priorytet dla dalszego rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ. Dbałość o jakość kształcenia to systematyczny proces, u którego podstawy leży dokonanie wewnętrznej oceny, dyskusja nad koniecznymi zmianami, wypracowanie kompromisowych rozwiązań i ich upowszechnienie oraz ciągły monitoring jakości oferowanych usług edukacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ponoszonej za jakość kształcenia na Wydziale, dlatego projektujemy i wdrażamy procedury niezbędne w procesie osiągania najwyższych standardów poparte uznaniem naszych studentów, pracowników oraz współpracujących z nami pracodawców.

O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydział Zarządzania  zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jednocześnie deklaruje ukierunkowanie na doskonalenie prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Pragniemy, aby Wydział Zarządzania był postrzegany jako instytucja edukacyjna oferująca na wysokim poziomie studia na wszystkich realizowanych kierunkach. Na sukces systemu zapewnienia jakości kształcenia mają wpływ Władze Wydziału, Kadra Naukowo-Dydaktyczna, Pracownicy Administracyjni oraz Studenci.
 

AKTY PRAWNE - WEWNĘTRZNE

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU ZATWIERDZONE W 2022 ROKU

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU ZATWIERDZONE W 2021 ROKU

WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia planuje i zajmuje się implementacją zmian, koordynując współpracę Władz Uczelni, Kadry, Studentów i jednostkami zewnętrznymi w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Skład Komisji:

Przewodniczący:

Członkowie:


Głównym celem Komisji do Spraw Jakości Kształcenia jest opracowanie strategii zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a także projektów i procedur służących jej zapewnieniu. Cel ten realizowany jest przez następujące zadania:

 • Monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich formach studiów
 • Monitorowanie i doskonalenie procesu obsługi studentów
 • Monitorowanie i wzbogacanie zasobów materialnych służących procesowi dydaktycznemu (sal dydaktycznych i ich wyposażenia, biblioteki itp.) oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy ich poziomu
 • Opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie pracy dydaktycznej oraz szkolenie kadry w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych
 • Gromadzenie opinii pracodawców o absolwentach w celu wyznaczania kierunków zmian dopasowujących programy kształcenia do potrzeb rynku
 • Współpraca z: Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia
 • Gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie danych niezbędnych w procesie akredytacji (PKA)

 

POZYTYWNA AKREDYTACJA KIERUNKÓW STUDIÓW

 • Obszar kształcenia
  • Dziedzina - nauki ekonomiczne
  • Dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości
 • Poziom - I stopień
 • Profil - praktyczny
 • Rodzaj oceny - programowa
 • Ocena - pozytywna
 • Data wystawienia - 10.03.2022

 • Obszar kształcenia
  • Dziedzina - nauki ekonomiczne
  • Dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości
 • Poziom - II stopień
 • Profil - ogólnoakademicki
 • Rodzaj oceny - programowa
 • Ocena - pozytywna
 • Data wystawienia - 04.11.2021

 • Obszar kształcenia
  • Dziedzina - nauki ekonomiczne
  • Dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości
 • Poziom - I stopień
 • Profil - praktyczny
 • Rodzaj oceny - programowa
 • Ocena - pozytywna
 • Data wystawienia - 04.11.2021

 • Obszar kształcenia
  • Dziedzina - nauki ekonomiczne
  • Dyscyplina - nauki o zarządzaniu
 • Poziom - I i II stopień
 • Rodzaj oceny - instytucjonalna
 • Ocena - wyróżniająca
 • Data wystawienia - 17.01.2013

 • Obszar kształcenia
  • Dziedzina - nauki ekonomiczne
  • Dyscyplina - nauki o zarządzaniu
 • Poziom - I i II stopień, jednolite
 • Rodzaj oceny - programowa
 • Ocena - pozytywna
 • Data wystawienia - 13.05.2010

 • Obszar kształcenia
  • Dziedzina - nauki ekonomiczne
  • Dyscyplina - finanse
 • Poziom - I i II stopień
 • Rodzaj oceny - programowa
 • Ocena - pozytywna
 • Data wystawienia - 13.05.2010

 • Obszar kształcenia
  • Dziedzina - nauki ekonomiczne
  • Dyscyplina - nauki o zarządzaniu
 • Poziom - I i II stopień, jednolite
 • Rodzaj oceny - programowa
 • Ocena - pozytywna
 • Data wystawienia - 27.05.2004