AKREDYTACJE


AKREDYTACJA ACCA

AKREDYTACJA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

W 2013 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie akredytowany jest kierunek na II stopniu Rachunkowość i zarządzanie finansami, a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów oraz uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

ACCA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Kwalifikacja ACCA została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości.

AKREDYTACJA IPMA

AKREDYTACJA KIERUNKU ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student. Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży.  Uprawnia do posługiwania się tytułem certyfikowanego członka zespołu projektowego w ramach kompetencji projektowych IPMA, a także znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów.

PROGRAM AICPA & CIMA

AKREDYTACJA KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

Logo AICPA&CIMANa mocy umowy podpisanej przez Wydział Zarządzania UŁ oraz AICPA & CIMA uruchomiliśmy Program CGMA na Wydziale Zarządzania UŁ. Program umożliwia studentom na kierunku Management and Finance zdobycie CGMA Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów przeprowadzanych przez CIMA.

AKREDYTACJA EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION

AKREDYTACJA KIERUNKU LOGISTYKA

Kierunek Logistyka pozytywnie przeszedł proces międzynarodowej akredytacji na zgodność ze standardami European Logistics Association (ELA). Akredytacja ta umożliwi przyszłym absolwentom kierunku Logistyka uzyskanie międzynarodowych certyfikatów zawodowych European Junior Logistician i/lub European Senior Logistician.

 

AKREDYTACJA BLUE PRISM ACADEMIA

AKREDYTACJA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPA)

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu.

Blue Prism to najczęściej wykorzystywany program w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych (RPA), służący do automatyzowania działań z użyciem programów komputerowych. Studenci kierunku BPA będą uczestniczyć w intensywnym kursie programu Blue Prism. Nabyte kwalifikacje będą mogli potwierdzić poprzez zdanie międzynarodowego egzaminu i zdobycie jednego z sześciu certyfikatów Blue Prism: Developer, Professional Developer, Solution Designer, ROM Architect, Technical Architect (V6), Installation Engineer (V6).

AKREDYTACJA IACBE

AKREDYTACJA KIERUNKU BUSINESS MANAGEMENT

Kierunek Business Management uzyskał w grudniu 2020 roku prestiżową, amerykańską akredytację przyznawaną przez lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej International Accreditation Council for Business Education.

Akredytacja potwierdza spełnienie przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem oraz wysoką wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy.

AKREDYTACJA PREDICTIVE SOLUTIONS

AKREDYTACJA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI, SPECJALNOŚĆ MENEDŻER FINANSOWY

Logo Predictive SolutionsOd roku akademickiego 2021/2022 przedmiot „Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics” został objęty systemem akredytacji zajęć dydaktycznych Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). Przedmiot ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia, na Wydziale Zarządzania, kierunek: Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność: Menedżer finansowy przez: dr Dorotę Starzyńską oraz dr Martę Baraniak i obejmuje 16 godzin ćwiczeń praktycznych z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska.

AKREDYTACJA POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

AKREDYTACJA KIERUNKU BIEGŁY REWIDENT I AUDYT FINANSOWY

PIBR24 maja 2024 r. Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Łódzki podpisały umowę w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy od roku akademickiego 2024/2025. Zgodnie z umową Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, o ile kandydat ukończył studia drugiego stopnia na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy prowadzonym na Wydziale Zarządzania UŁ. 
 

OCENA DZIAŁALNOŚCI WZ


WYRÓŻNIAJĄCA OCENA INSTYTUCJONALNA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

17 stycznia 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Zarządzania UŁ najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną. To pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych.

W ocenie PKA podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego.

KATEGORIA NAUKOWA B+ W KOMPLEKSOWEJ OCENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona za lata 2017−2021 pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jednostek podstawowych. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości kategorię B+.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami oceny przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

RANKINGI


RANKING PERSPEKTYWY

logo Perspektywy 2024Ranking Kierunków Studiów to coroczne zestawienie informacji o najpopularniejszych kierunkach studiów. Oceniane są takie kryteria, jak prestiż, ekonomiczne losy absolwentów, potencjał dydaktyczny, akademicki i naukowy oraz umiędzynarodowienie. W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024 kierunek Zarządzanie zajął 13 miejsce, natomiast Finanse i Rachunkowość - 11 miejsce.

 

RANKING EDUNIVERSAL

Wydział Zarządzania UŁ w 2022 roku znalazł się w gronie 7 uczelni z Polski na liście Eduniversal Selected. Czynniki, jakie decydują o takim wyróżnieniu to innowacyjne projekty, rosnący potencjał, a także nowa i znacząca energia.