Wydział Zarządzania UŁ na osiem kryteriów uzyskał siedem ocen wyróżniających (w skali ocen: wyróżniająco / w pełni / znacząco/ częściowo / niedostatecznie):

  • Kryterium 1. Strategia realizowana przez jednostkę;
  • Kryterium 2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • Kryterium 3. Cele i efekty kształcenia na oferowanych studiach doktoranckich oraz podyplomowych, a także system weryfikujący i potwierdzający ich osiągnięcia;
  • Kryterium 4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę mające służyć realizacji zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia;
  • Kryterium 5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę;
  • Kryterium 6. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami i instytucjami;
  • Kryterium 7: Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne zapewniane przez jednostkę studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się;
  • Kryterium 8: System wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia, jego spójności i zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi.

W ocenie PKA bardzo wyraźnie podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego. Na słowa uznania zasłużyło także ogromne zaangażowanie całej społeczności Wydziału w budowę wysokiej kultury jakości kształcenia, w tym pracowników administracji.

Porównano stan przygotowania i wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i w innych jednostkach o zbliżonym profilu i statusie akademickim, działania Wydziału uznano za wyróżniające, a w konsekwencji zdecydowano o przyznaniu końcowej wyróżniającej oceny instytucjonalnej.