KOMISJA UŁ DO SPRAW STOPNI NAUKOWYCH W DYSCYPLINIE NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Komisja UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości jest organem kolegialnym Uniwersytetu Łódzkiego powołanym do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz do prowadzenia postępowań, o których mowa w art. 327 ust. 4 i art. 328 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).

Dr hab. Bohdanowicz Leszek, prof. UŁ

Dr hab. Bryła Paweł, prof. UŁ

Dr hab. Cewińska Joanna, prof. UŁ

Dr hab. Czapla Tomasz, prof. UŁ

Dr hab. Danielewicz Justyna, prof. UŁ

Dr hab. Dobroszek Justyna, prof. UŁ

Prof. dr hab. Domański Tomasz

Dr hab. Gad Jacek  prof. UŁ

Dr hab. Glinkowska-Krauze Beata, prof. UŁ

Dr hab. Głodek Paweł, prof. UŁ

Dr hab. Gwarda-Gruszczyńska Edyta, prof. UŁ

Dr hab. Ignatowski Radosław, prof. UŁ

Dr hab. Kabalski Przemysław, prof. UŁ

Dr hab. Kaczorowska Anna, prof. UŁ

Dr hab. Kalinowski Tomasz Bartosz, prof. UŁ

Dr hab. Kalińska-Kula Magdalena, prof. UŁ

Dr hab. Kaźmierska-Jóźwiak Bogna, prof. UŁ

Dr hab. Karpińska-Krakowiak Małgorzata, prof. UŁ

Prof. dr hab. Kozielski Robert

Dr hab. Kozłowski Remigiusz, prof. UŁ

Dr hab. Lisowska Renata, prof. UŁ

Dr hab. Łaszkiewicz Anna, prof. UŁ

Dr hab. Marszałek Jakub, prof. UŁ

Dr hab. Matejun Marek, prof. UŁ

Dr hab. Matusiak Bożena, prof. UŁ

Dr hab. Matyjas Zbigniew, prof. UŁ

Dr hab. Michalak Jan, prof. UŁ

Dr hab. Pamuła Anna, prof. UŁ

Dr hab. Popczyk Wojciech, prof. UŁ

Dr hab. Reichel Janusz, prof. UŁ

Dr hab. Ropęga Jarosław, prof. UŁ

Dr hab. Rudolf Wawrzyniec, prof. UŁ

Dr hab. Sadowski Adam, prof. UŁ

Dr hab. Striker Małgorzata, prof. UŁ

Prof. dr hab. Szychta Anna

Dr hab. Śnieżek Ewa, prof. UŁ

Dr hab. Świątek-Barylska Ilona, prof. UŁ

Dr hab. Trzmielak Dariusz, prof. UŁ

Dr hab. Turała Maciej, prof. UŁ

Dr hab. Turzyński Mikołaj, prof. UŁ

Prof. dr hab. Urbanek Grzegorz

Prof. dr hab. Urbaniak Maciej

Prof. dr hab. Walińska Ewa

Dr hab. Waniak-Michalak Halina, prof. UŁ

Prof. dr hab. Wnuk-Pel Tomasz

Dr hab. Wojtaszczyk Katarzyna, prof. UŁ

Dr hab. Zalewska-Turzyńska Magdalena, prof. UŁ

Dr hab. Zarzycka Ewelina, prof. UŁ

RADA WYDZIAŁU

Rada Wydziału Zarządzania UŁ jest organem opiniodawczo-doradczym Dziekana w zakresie funkcjonowania Wydziału.

Dr hab. Witold Bartkiewicz
Dr hab. Izabela Bednarska-Wnuk
Dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
Dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ
Dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ
Dr hab. Dominik Drzazga
Dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ
Dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ
Dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ
Dr hab. Grażyna Golik-Górecka
Prof. dr hab. Bogdan Gregor
Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
Dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska, prof. UŁ
Dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ
Prof. dr hab. Jan Jeżak
Dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ
Dr hab. Anna Kaczorowska, prof. UŁ
Dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Kalińska-Kula, prof. UŁ
Dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, prof. UŁ
Prof. dr hab. Robert Kozielski
Dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
Dr hab. Anna Łaszkiewicz, prof. UŁ
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ
Dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ
Dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ
Dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ

Dr hab. Artur Modliński
Dr hab. Wojciech Nowak, prof. UŁ
Dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ
Dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ
Dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ
Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ
Prof. dr hab. Jerzy Różański
Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ
Dr hab. Adam Sadowski, prof UŁ
Prof. dr hab. Danuta Stawasz
Dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ
Prof. dr hab. Anna Szychta
Dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ
Dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ
Dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ
Dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ
Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Prof. dr hab. Ewa Walińska
Dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ
Dr hab. Alicja Winnicka-Popczyk, prof. UŁ
Prof. dr hab. Dorota Witkowska
Prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel
Dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ
Dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ
Dr Beata Banachowicz
Dr Przemysław Czajor
Dr Zuzanna Firkowska-Jakobsze
Dr Beata Gontar
Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
Dr Małgorzata Kołodziejczak
Dr Paweł Kuźbik
Dr Maciej Malarski
Dr Marcin Michalak
Dr Filip Moterski
Dr Agnieszka Orankiewicz
Dr Magdalena Ratalewska
Dr Agata Rudnicka-Reichel
Dr Dorota Sikora-Fernandez
Dr Błażej Socha
Dr Wojciech Ulrych
Dr Agnieszka Wencel

Dr Aron Axel Wadlewski

Dr Magdalena Wiśniewska
Dr Mariusz Woźniakowski
Dr Anna Wronka
Dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
Mgr Monika Jung-Pawlak
Mgr Karolina Lewandowska
Mgr Małgorzata Morawczyńska
Mgr inż. Renata Tyrpiał 
 

STUDENCI

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Mgr Izabella Szudrowicz

 

 

KOMISJE WYDZIAŁOWE

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU DO KOMISJI

Komisja Statutowa i Organizacyjna
       Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

Komisja Ekonomiczna
       Prof. dr hab. Ewa Walińska
       Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

Komisja ds. Kadrowych
       Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich
       Dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
       Dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ
       Dr hab. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
       Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

Uczelniana Komisja Wyborcza
       Dr Marcin Michalak

Komisja ds. badań naukowych 
      Prof. dr hab. Ewa Walińska

Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 
      Mgr Aneta Kowalczyk

Komisja do spraw dydaktycznych i spraw studenckich 
      Dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ

Komisja do spraw programu wymiany międzynarodowej 
      Dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, prof. UŁ

Komisja ds. regulaminu studiów 
      Dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Komisja ds. doskonalenia dydaktyki 
      Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
      Mgr inż. Sławomir Gurdała
      Mgr Zbigniew Mikurenda

 Komisja ds. studiów doktoranckich 
      Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Komisja mieszkaniowa 
      Dr Wojciech Ulrych

Uczelniana Komisja Oceniająca
       Dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ

Odwoławcza Komisja Oceniająca
        Dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ

Pozawydziałowa Komisja Oceniająca
        Dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 

Komisja wydawnicza 
           Prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

Rada biblioteczna 
          Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ

Komisja do spraw rozstrzygania konkursów na najlepszy podręcznik akademicki 
          Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk

Zespół do spraw strategii UŁ 
          Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Uczelniana rada ds. jakości kształcenia UŁ 
        Dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ 

Komitet sterujący do spraw wdrażania zasad gospodarki finansowej UŁ  
         Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
         Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ