Prace naukowo-badawcze realizowane przez pracowników Wydziału Zarządzania skupiają się wokół zagadnienia określonego terminem "Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy". Taki wybór specjalizacji podyktowany jest obliczem współczesnego biznesu, kształtowanym przez rosnącą rolę informacji i wiedzy, czyli kapitału intelektualnego. Działalność badawcza pracowników ukierunkowana jest głównie na takie zagadnienia, jak: modele i systemy zarządzania organizacją, zarządzanie strategiczne i marketingowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczość, innowacyjność. Problematyka naukowo-badawcza Wydziału wiąże się także z zarządzaniem finansami oraz rachunkowością i dostosowaniem jej metod do potrzeb zarządzania organizacją.

W ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości pracownicy Wydziału reprezentują następujące subdyscypliny:

  • zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość,
  • marketing, logistyka, zarządzanie finansami i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie publiczne