KATEDRA ZARZĄDZANIA

Godło narodowe
KATEDRA ZARZĄDZANIA

Katedra Zarządzania powstała w 1964 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, dzięki inicjatywie i przy udziale polskiego pioniera wiedzy o organizacji i zarządzaniu – prof. dr. Jana Zieleniewskiego.
Jej pierwotna nazwa - Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy, następnie nazwa Katedry została następnie zmieniona na: Katedra Organizacji i Zarządzania, aby dojść do obecnej - Katedra Zarządzania UŁ.
Pierwotny trzon kadry akademickiej Katedry, kierowanej do 1971 r. przez prof. dr. Jana Zieleniewskiego, tworzyło trzech adiunktów: dr Marcin Bielski, dr Walery Janowski, dr Zofia Mikołajczyk, i trzech asystentów: mgr Zdzisława Janowska, mgr Czesław Sikorski, mgr Henryk Zarychta. Z czasem wykształciły się w Katedrze dwa zespoły dydaktyczne:

  • Zespół Teorii Organizacji - kierowany przez dr hab. Marcina Bielskiego;
  • Zespół Metod i Technik Organizacji i Zarządzania - kierowany przez dr hab. Zofię Mikołajczyk.

Funkcję kierownika Katedry, w momencie przejścia prof. dr. Jana Zieleniewskiego na emeryturę, przejął doc. dr Walery Janowski. Po odejściu doc. dr Walerego Janowskiego do Katedry Polityki Społecznej, kierownikiem Katedry został doc. dr hab. Marcin Bielski. W 1987 r. przekazał ją prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk.
W momencie utworzenia w roku 1994 Wydziału Zarządzania, Katedra Zarządzania UŁ składała się również z dwóch zakładów. Kierownikiem Katedry była prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk. Od 1998 roku funkcję tę przejął prof. zw. dr hab. Czesław Sikorski, a w 2012 dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, który pełni ją do chwili obecnej.


Aktualnie w skład Katedry wchodzą dwa Zakłady: