STREFA PRACOWNIKA

Zarządzanie jest to sztuka kierowania ludzką aktywnością.

J. Paul Getty

AKTUALNOŚCI

CENTRUM JAKOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH KNOWBASE

KNOWBASE zostało powołane w celu wspierania pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie osiągania coraz lepszych wyników w realizacji procesów badawczo-naukowych i publikacyjnych. KNOWBASE będzie wspierać pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie publikowania, dostępu i wykorzystania baz danych oraz wsparcia dla badań naukowych.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji personelu mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie cyfrowych innowacji i umiejętności rzemieślniczych poprzez opracowanie międzypokoleniowego programu wymiany umiejętności.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. Ilona Świątek Barylska, prof. UŁ

Cele projektu:

Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development (LAPIS) ma na celu wspieranie menedżerów sektora opieki społecznej w rozwijaniu uczenia się opartego na pracy w zarządzanych przez nich placówkach (WBL- work based learning) oraz pomoc w rozwoju kompetencji innowacyjnego przywództwa. Cele i rezultaty koncentrują się wokół doskonalenia umiejętności liderów w sektorze opieki społacznej i zdrowotnej w uczeniu się opartym na pracy i innowacjach, budowaniu sieci wspierających uczenie się w miejscu pracy.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie systemowych mechanizmów działania, które wspomogą  ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowych zasobów wody. W rezultacie działania te, będą wsparciem dla firm, które wdrożą te technologie (ponownego wykorzystania) w łańcuch wartości, poprzez mechanizmy ocen.

Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2024

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka- Reichel

Cele projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie Gender Equality Plan (GEP) – planu równości płci, który będzie zorientowany na użytkownika, nastawiony na praktyczne zastosowanie oraz włączający perspektywę płci do pojęcia doskonałości naukowej.

 

Okres realizacji: 20.06.2022 - 19.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. Beata Anna Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

Cele projektu:
The main goal of the project is to develop applied recommendations for improving the management of Polish enterprises in the context of current and forecasted realities in the medium term.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 30.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:
Develop a novel way of performing research and development in universities to ensure immediate commercialisation (spin-offs) and involvement of a large number of internal stakeholders (academic and non-academic staff, as well as students).

Okres realizacji: 08.07.2022 - 07.07.2023

Kierownik projektu: dr Marta Baraniak

Cele projektu:
Celem działania naukowego jest sformułowanie modelu opisującego wpływ wielkości gospodarstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności (konwencjonalnej i ekologicznej) na jego efektywność.

Okres realizacji: 01.08.2021 - 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

Kluczowym efektem przeprowadzenia projektu będzie organizacja cyklu warsztatów z zakresu myślenia projektowego (‘design thinking’) dla obecnych oraz potencjalnych studentów UŁ niebędących obywatelami polskimi. Wydział Zarządzania UŁ dąży do zwiększenia poziomu internacjonalizacji grup studenckich na kierunkach studiów prowadzonych w jęz. angielskim. Jego realizacja wpisze się jednocześnie w proces budowania trwałych relacji z kandydatami, studentami, a docelowo także z absolwentami.
Podstawowym celem projektu jest uatrakcyjniania oferty dydaktycznej w językach obcych, rekrutacji zagranicznych kandydatów na pełne cykle studiów, promowanie mobilności przyjazdowej na semestr lub dwa, jak również wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ na wymianę do uczelni partnerskich. Projekt jest kierowany do studentów niebędących obywatelami polskimi, którzy rozważają podjęcie studiów o tematyce biznesowej / menedżerskiej.

Okres realizacji:01.01.2022 - 01.01.2025

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

ENDORSE aims at assessing characteristics of university locations affected by brain drain in order to create customized business model archetypes that support student entrepreneurs on their business venture at the university locations, by providing knowledge on local resources, comparative advantages, funding opportunities and offering access to a regional innovation network.
In other words, the main objective is to provide incentives for graduates to remain in the region. The developed integrated approach will help facilitate:
- Entrepreneurial education and support of students during studies (business models and approaches, mindset, startup phase)
- Building up and integration of potential founders into the local community (municipality/companies/other startups)
- Helping connect founders from the different locations.
ENDORSE will contribute to improving innovation in teaching and to better adapting the students’ skill to the requirements of the location to achieving resilience and sustainable growth.

Okres realizacji: 01.11.2021 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka-Reichel

Cele projektu:
W ramach projektu powstanie kurs e-learningu zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development E-learning (SDEL), aby wspierać studentów, którzy chcą wzbogacić swoje dotychczasowe studia o elementy nauczania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:
Celem projektu jest pomoc uniwersytetom (i potencjalnie ośrodkom szkoleniowym dla dorosłych) w ulepszeniu
1) ich kursów z zakresu przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie know-how na temat skutecznych inwestycji oraz
2) podniesienie kompetencji cyfrowych wykładowców/trenerów, aby zapewnić, że wiedza na temat skutecznych inwestycji może być odpowiednio przekazywana słuchaczom, przy jednoczesnym
3) certyfikowaniu kompetencji i podnoszeniu jakości trenerów przedsiębiorczości.

Okres realizacji: 15.01.2021 - 14.01.2023

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu SEHUBS jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS), który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych. Model będzie odnosił się do wyników wieloetapowego badania przeprowadzonego w Polsce, Grecji, Bułgarii i we Włoszech.

 

Okres realizacji: 15.12.2021 - 14.06.2023

Kierownik projektu: dr Beata Gotwald

Cele projektu:
Celami projektu jest:
(1) diagnoza zachowań dzieci jako konsumentów i odbiorców komunikatów marketingowych oraz
(2) analiza i aktualizacja ustaleń dotyczących metodyki badań zachowań dzieci jako konsumentów w środowisku omnikanałowym.

Okres realizacji: 01.04.2021 - 31.03.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest transfer technik i metod zapewnienia jakości do procesu oceny nauczania hybrydowego i zdalnego w sektorze szkolnictwa zawodowego. W szczególności będą wzięte pod uwagę wytyczne Modelu Doskonałości EFQM, a także narzędzia, związane z koncepcjami Total Quality Management oraz Lean Management. Planowane działania obejmują: analizę stanu bieżącego doskonalonego obszaru, ocenę dotychczas stosowanych metod zapewnienia jakości wspomnianych form nauczania, opracowanie planu doskonalącego zapewnienia jakości, przygotowanie krótkich szkoleń, przy wsparciu partnerów z branży IT i wymaganych specjalistów, przeprowadzenie pilotażowych szkoleń, ich ocena  oraz wnioski i działania usprawniające.

 

Okres realizacji: 02.01.2020 - 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników i barier napotykanych przez różnych uczestników systemu we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

 

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2022

Kierownik projektu: dr Grażyna Kędzia (Wieteska)

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój społecznych innowacji, wychodzących naprzeciw środowiskowym i społecznym wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z bioplastiku w łańcuchach dostaw, mając na uwadze cały cykl życia tych produktów.

Okres realizacji: 01.09.2019- 30.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

1. Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

2. Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

3. Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników stymulujących i barier napotykanych przez organizacje we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

4. Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

Centrum Rozwoju Dydaktyki

Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie pracowników Wydziału Zarządzania UŁ w trzech obszarach: dydaktyki, narzędzi i zasobów dydaktycznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także szkoleniami i narzędziami dostępnymi do wykorzystania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ