AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji personelu mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie cyfrowych innowacji i umiejętności rzemieślniczych poprzez opracowanie międzypokoleniowego programu wymiany umiejętności.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. Ilona Świątek Barylska, prof. UŁ

Cele projektu:

Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development (LAPIS) ma na celu wspieranie menedżerów sektora opieki społecznej w rozwijaniu uczenia się opartego na pracy w zarządzanych przez nich placówkach (WBL- work based learning) oraz pomoc w rozwoju kompetencji innowacyjnego przywództwa. Cele i rezultaty koncentrują się wokół doskonalenia umiejętności liderów w sektorze opieki społacznej i zdrowotnej w uczeniu się opartym na pracy i innowacjach, budowaniu sieci wspierających uczenie się w miejscu pracy.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie systemowych mechanizmów działania, które wspomogą  ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowych zasobów wody. W rezultacie działania te, będą wsparciem dla firm, które wdrożą te technologie (ponownego wykorzystania) w łańcuch wartości, poprzez mechanizmy ocen.

Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2024

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka- Reichel

Cele projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie Gender Equality Plan (GEP) – planu równości płci, który będzie zorientowany na użytkownika, nastawiony na praktyczne zastosowanie oraz włączający perspektywę płci do pojęcia doskonałości naukowej.

 

Okres realizacji: 20.06.2022 - 19.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. Beata Anna Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

Cele projektu:
The main goal of the project is to develop applied recommendations for improving the management of Polish enterprises in the context of current and forecasted realities in the medium term.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 30.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:
Develop a novel way of performing research and development in universities to ensure immediate commercialisation (spin-offs) and involvement of a large number of internal stakeholders (academic and non-academic staff, as well as students).

Okres realizacji: 08.07.2022 - 07.07.2023

Kierownik projektu: dr Marta Baraniak

Cele projektu:
Celem działania naukowego jest sformułowanie modelu opisującego wpływ wielkości gospodarstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności (konwencjonalnej i ekologicznej) na jego efektywność.

Okres realizacji: 01.08.2021 - 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

Kluczowym efektem przeprowadzenia projektu będzie organizacja cyklu warsztatów z zakresu myślenia projektowego (‘design thinking’) dla obecnych oraz potencjalnych studentów UŁ niebędących obywatelami polskimi. Wydział Zarządzania UŁ dąży do zwiększenia poziomu internacjonalizacji grup studenckich na kierunkach studiów prowadzonych w jęz. angielskim. Jego realizacja wpisze się jednocześnie w proces budowania trwałych relacji z kandydatami, studentami, a docelowo także z absolwentami.
Podstawowym celem projektu jest uatrakcyjniania oferty dydaktycznej w językach obcych, rekrutacji zagranicznych kandydatów na pełne cykle studiów, promowanie mobilności przyjazdowej na semestr lub dwa, jak również wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ na wymianę do uczelni partnerskich. Projekt jest kierowany do studentów niebędących obywatelami polskimi, którzy rozważają podjęcie studiów o tematyce biznesowej / menedżerskiej.

Okres realizacji:01.01.2022 - 01.01.2025

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

ENDORSE aims at assessing characteristics of university locations affected by brain drain in order to create customized business model archetypes that support student entrepreneurs on their business venture at the university locations, by providing knowledge on local resources, comparative advantages, funding opportunities and offering access to a regional innovation network.
In other words, the main objective is to provide incentives for graduates to remain in the region. The developed integrated approach will help facilitate:
- Entrepreneurial education and support of students during studies (business models and approaches, mindset, startup phase)
- Building up and integration of potential founders into the local community (municipality/companies/other startups)
- Helping connect founders from the different locations.
ENDORSE will contribute to improving innovation in teaching and to better adapting the students’ skill to the requirements of the location to achieving resilience and sustainable growth.

Okres realizacji: 01.11.2021 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka-Reichel

Cele projektu:
W ramach projektu powstanie kurs e-learningu zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development E-learning (SDEL), aby wspierać studentów, którzy chcą wzbogacić swoje dotychczasowe studia o elementy nauczania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:
Celem projektu jest pomoc uniwersytetom (i potencjalnie ośrodkom szkoleniowym dla dorosłych) w ulepszeniu
1) ich kursów z zakresu przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie know-how na temat skutecznych inwestycji oraz
2) podniesienie kompetencji cyfrowych wykładowców/trenerów, aby zapewnić, że wiedza na temat skutecznych inwestycji może być odpowiednio przekazywana słuchaczom, przy jednoczesnym
3) certyfikowaniu kompetencji i podnoszeniu jakości trenerów przedsiębiorczości.

Okres realizacji: 15.12.2021 - 14.06.2023

Kierownik projektu: dr Beata Gotwald

Cele projektu:
Celami projektu jest:
(1) diagnoza zachowań dzieci jako konsumentów i odbiorców komunikatów marketingowych oraz
(2) analiza i aktualizacja ustaleń dotyczących metodyki badań zachowań dzieci jako konsumentów w środowisku omnikanałowym.

Okres realizacji: 01.04.2021 - 31.03.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest transfer technik i metod zapewnienia jakości do procesu oceny nauczania hybrydowego i zdalnego w sektorze szkolnictwa zawodowego. W szczególności będą wzięte pod uwagę wytyczne Modelu Doskonałości EFQM, a także narzędzia, związane z koncepcjami Total Quality Management oraz Lean Management. Planowane działania obejmują: analizę stanu bieżącego doskonalonego obszaru, ocenę dotychczas stosowanych metod zapewnienia jakości wspomnianych form nauczania, opracowanie planu doskonalącego zapewnienia jakości, przygotowanie krótkich szkoleń, przy wsparciu partnerów z branży IT i wymaganych specjalistów, przeprowadzenie pilotażowych szkoleń, ich ocena  oraz wnioski i działania usprawniające.

 

Okres realizacji: 02.01.2020 - 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników i barier napotykanych przez różnych uczestników systemu we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

 

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2022

Kierownik projektu: dr Grażyna Kędzia (Wieteska)

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój społecznych innowacji, wychodzących naprzeciw środowiskowym i społecznym wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z bioplastiku w łańcuchach dostaw, mając na uwadze cały cykl życia tych produktów.

Okres realizacji: 01.09.2019- 30.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

1. Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

2. Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

3. Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników stymulujących i barier napotykanych przez organizacje we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

4. Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2023

Okres realizacji: 15.01.2021 - 14.01.2023

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu SEHUBS jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS), który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych. Model będzie odnosił się do wyników wieloetapowego badania przeprowadzonego w Polsce, Grecji, Bułgarii i we Włoszech.

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2022

Okres realizacji projektu: 1.09.2019- 31.08.2022r.

Kierownik projektu: dr hab. Bogna Kaźmierska- Jóźwiak

Cele projektu to:

Celem projektu jest sprawdzenie, czy i w jakim stopniu zwrot w stronę państw narodowych w sferze społecznej i ekonomicznej, który ostatnio wydaje się być zauważalny w wybranych państwach UE od czasu kryzysu migracyjnego (2015), wpływa na tożsamość i zachowania ludzi.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 31.08.2022 r.

Kierownik projektu: dr hab. Janusz Reichel

Cele projektu:

- Analiza dobrych praktyk i ogólnoświatowej wiedzy na temat wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz opracowanie innowacyjnych programów nauczania w celu promowania nauki i edukacji dla celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Obejmuje studentów, nauczycieli akademickich i praktyków, a także wspiera międzykulturowe kształcenie w zakresie edukacji SDGs.

- Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat SDGs w celu wzmocnienia kompetencji społecznych i współtworzenia wiedzy na temat obywatelstwa i zrównoważenia ekosystemów. Zaangażowanie studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich, ekspertów i trenerów z wiedzą z zakresu rynku pracy i potrzeb społecznych do aktywności w laboratorium edukacyjnym.

- Wzmocnienie aktywnej postawy obywatelskiej, umiejętności społecznych i cyfrowych poprzez wymianę transgraniczną poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne i praktyki uczenia się opartego na współpracy. Zaangażowanie studentów, nauczycieli akademickich i praktyków w realizację sześciu sesji e-learningowych w ramach laboratorium edukacyjnego.

- Upowszechnianie korzyści synergii między kulturami i kontekstami edukacyjnymi, sektorami biznesu i społecznością oraz zwiększanie skali dobrych praktyk i transferu wiedzy na temat edukacji na temat SDGs, umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych na poziomie europejskim.     

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

Cele projektu:

Projekt Tech-STER ma na celu wzmocnienie (międzynarodowych) umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności miękkich oraz postaw nauczycieli i studentów w szkolnictwie wyższym na kierunkach o profilu technicznym.  Tech-STER ma trzy cele szczegółowe:

1) Wzmocnienie edukacji technicznej już istniejącej w szkolnictwie wyższym i zwiększenie kompetencji nauczycieli szkół wyższych w nauczaniu zachowań i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

2) Wyposażenie studentów szkół wyższych w niezbędne nastawienie, umiejętności i kompetencje, których potrzebują, aby odnieść sukces w ich przyszłej karierze, w oparciu o umiejętności przedsiębiorcze i miękkie.

3) Podnoszenie świadomości, motywacji i poziomu wiedzy ważnych interesariuszy szkolnictwa wyższego na temat tego, jak włączyć wymiar przedsiębiorczości do istniejących programów nauczania.

Okres realizacji: 15.10.2020 – 14.10.2022

Kierownik projektu: dr Małgorzata Żak- Skwierczyńska

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie w budowaniu potencjału kadr administracyjnych wspierających prowadzone badania naukowe, jak również zwiększenie udziału projektów i inicjatyw o charakterze naukowym i innowacyjnym w ramach europejskich programów finansowych .  W projekcie wyznaczone zostały ponadto dwa cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest wzmocnienie i rozwój sieci współpracy kadr administracyjnych w krajach partnerskich projektu i poza nimi, dążąc do zapewnienia swobodnego przepływ informacji, wiedzy i wymiany dobrych praktyk. Drugi cel szczegółowy odnosi się do zwiększenia kompetencji kadr odpowiedzialnych za administrowanie procesami w ramach badań naukowych. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez wprowadzenie usprawnień prowadzących do poprawy współpracy kadr administracyjnych i kadry naukowo-badawczej, która przełoży się na wzrost efektywności ich pracy.

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2022

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu NEXTLOG jest opracowanie innowacyjnych, opartych na badaniach międzynarodowych ram kształcenia, które znacznie poprawią kompetencje szkolnictwa wyższego i umożliwią opracowanie programów nauczania DISL (Digital, Inteligent, Sustainable Logistics) zorientowanych na rynek pracy, zmniejszając bariery w tym obszarze. Poszczególne cele szczegółowe obejmują:

• międzynarodową współpracę (otwarte innowacje i współtworzenie) w całej UE w celu zaspokojenia (na dużą skalę) istniejących potrzeb szkoleniowych w DISL,

• współtworzenie programów nauczania DISL (z akredytacją ECTS),

• opracowanie innowacyjnego, wirtualnego środowiska uczenia się (VLE - Virtual Learning Environment) z wbudowanym systemem wspomagania decyzji (wspierającym ekonomiczne, środowiskowe i społeczne modelowanie DISL)

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2021

Okres realizacji projektu: 1.09.2018- 31.08.2021r.

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

Ideą projektu jest zacieśnianie współpracy instytucji akademickich z otoczeniem gospodarczym w celu opracowania innowacyjnego programu kształcenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w cyfrowym środowisku.

digigrent.eu/

Okres realizacji projektu: 1.09.2018- 31.08.2021r.

Kierownik projektu: dr hab.T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

Celem projektu jest rozwój otwartego zasobu edukacyjnego opartego na MOOC (OER) oraz na I 4.0 poprzez skoncentrowanie się na profesjonalistach w obszarach wdrażania aplikacji. Projekt łączy najnowszą wiedzę akademicką i potrzeby przedsiębiorców. Na podstawie kooperacji realizatorzy projektu starają się rozpoznać potrzeby, zapewnić ich systematyczne zrozumienie oraz wskazać umiejętności operacyjne konieczne do zaoferowania różnym grupom docelowym projektu.

industrialexpert.eu/

Okres realizacji projektu: 07.11.2019 – 06.07.2021r.

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Dobroszek

Cele projektu:

Celem projektu jest wyjazd konsultacyjny na uczelnię w Norwegii w ramach realizowanej współpracy badawczej z Prof. dr Rafaelem Heizelmannem. Współpraca ma zaaowocować dalszą współpracą naukowo-badawczą, np. wspólne publikacje, projekty.

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2020

Okres realizacji projektu: 01.04.2020- 31.12.2020r.

Kierownik projektu: dr hab. Beata Anna Glinkowska- Krauza, prof. UŁ

Cele projektu to:

Celem głównym projektu jest kontynuacja rozpoczętych w 2018 roku naukowych badań porównawczych, dotyczących kulturowych uwarunkowań funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw ukraińskich i polskich (a także ich doskonalenia), które wchodzą, bądź funkcjonują na rynkach międzynarodowych.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017- 30.11.2020r.

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk/ dr Piotr Czerwonka

Cele projektu to:

Projekt realizuje trzy podstawowe cele:

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie nowej platformy doradztwa zawodowego, opartej na grach z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości.

 

Platforma ta ma poszerzyć kompetencje praktyków i ekspertów doradztwa zawodowego w odniesieniu w szczególności do doradztwa świadczonego na rzecz przedstawicieli pokolenia Z.

Stworzenie, testowanie i promowanie platformy wśród praktyków doradztwa zawodowego i osób decyzyjnych ma nadać tempa innowacjom i przyszłościowej polityki w zakresie systemów poradnictwa zawodowego w krajach partnerskich oraz współtworzyć bardziej kompleksowe podejście do budowania kompetencji zawodowych, wykorzystywania innowacyjnych technologii i metod uczenia się oraz wiedzy na temat rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.11.2017- 31.01.2020r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ

Cele projektu to:

Głównym celem projektu European PhD hub jest stworzenie elektronicznej platformy, która umożliwi doktorantom, naukowcom i uniwersytetom znalezienie finansowanie prowadzonych badań poprzez zlecenia od przedsiębiorstw oraz w ramach publicznych funduszy.

Okres realizacji projektu: 11.07.2017- 10.07.2020r.

 

Kierownik projektu: dr hab. Halina Waniak- Michalak, prof. UŁ

 

Cele projektu to:

Celem badawczym jest ustalenie stopnia niezależności finansowej funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce i szans ich rozwoju w przyszłości bez konieczności dofinansowania z środków UE.

Okres realizacji projektu: 25.01.2017- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem badania jest identyfikacja rodzajów (modeli) współpracy w zakresie rozwijania produktów pomiędzy dostawcą I-szego szczebla a nabywcą, które pozytywnie wpływają na elastyczność relacji z dostawcami na rynku B2B.

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2019

Okres realizacji projektu: 25.01.2018- 24.01.2019r.

Kierownik projektu: dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Cele poznawcze: opisanie determinant warunkujących proces akceptacji IoT z uwzględnieniu typologii konsumenta; analiza zakresu, poziomu i sekwencji procesu akceptacji rozwiązań opartych na IoT; wskazanie i opisanie atrybutów Internetu Reczy mogących wpływać na zachowania, postawy i decyzje konsumentów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017- 31.03.2019r.

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Kurzyk

Cel główny projektu-podniesienie kompetencji dydaktycznych 20 pracowników akademickich WZ UŁ w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych),prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.08.2019r.

Kierownik projektu: dr Dorota Sikora- Fernandez

Podstawowe założenie badawcze stanowi hipoteza, iż w warunkach niesprawnego rynku pozostawienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wyłącznie sektorowi prywatnemu będzie w długim okresie prowadziło do powstania wielu negatywnych efektów zewnętrznych, związanych nie tylko bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową, ale mających wpływ także na inne sfery – społeczną, przestrzenną i gospodarczą.

Okres realizacji projektu: 10.02.2018- 9.02.2019r.

Kierownik projektu: dr Jacek Gad

Uzyskane wyniki badań dostarczają nowej wiedzy na temat mechanizmów nadzoru korporacyjnego funkcjonujących na rozwijającym się polskim rynku kapitałowym. Rynek ten w szybkim tempie absorbuje rozwiązania dotyczące nadzoru korporacyjnego, które w krajach zachodnich rozwijały się przez dekady. Wyniki badań potwierdzają, że wysokiej jakości nadzór korporacyjny (odzwierciedlony m.in. w działalności rad nadzorczych) przyczynia się do transparentności spółek publicznych.

Okres realizacji projektu: 26.02.2016- 25.02.2019r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Problematyka proponowana w projekcie wpisuje się w najbardziej aktualne zagadnienia badawcze, które dotyczą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz analiz zmian zachodzących w badanym okresie.

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2018

(Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe)

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 01.09.2018r.

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Ropęga

Celem projektu jest zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród trenerów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przedsiębiorców i aspirujących przedsiębiorców w Unii Europejskiej poprzez wideo-historie biznesowe. Kluczowe rezultaty: • Poradnik oparty na wideo-historiach biznesowych do celów szkoleniowych; • Materiały filmowe oparte na historiach biznesowych młodych przedsiębiorców zakończonych powodzeniem; • Tematyczne filmy do celów kształcenia i doskonalenia zawodowego; • E-szkolenia adresowane do trenerów i dorosłych bezrobotnych.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016- 31.10.2018r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearningowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.

Okres realizacji projektu: 12.12.2017-11.12.2018r.

Kierownik projektu: dr Joanna Michalak

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzone narzędzie badawcze: Kwestionariusz Organizacyjnej Perspektywy Temporalnej (KOPT). Kwestionariusz ma służyć poznaniu aktualnego profilu orientacji temporalnej organizacji i profilu pożądanego w przyszłości. Narzędzie zostanie dostosowane do kontekstu sytuacyjnego, w którym funkcjonuje człowiek w organizacji, tak aby mogło być wykorzystane do stworzenia profili temporalnych, zestawiających postawy ludzi wobec czasu w warunkach pracy. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowej wiedzy o funkcjonowaniu ludzi w organizacji, zależnym od percepcji czasu.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-30.06.2018r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Cel realizacji projektu - wprowadzenie w 2018 r. na rynek transportu drogowego ładunków nowego wyrobu dającego o 25% niższe spalania paliwa i o 40%, co poprawi rentowność i wizerunek firm poprzez zminimalizowanie oddziaływania na środowisko, dzięki zrealizowanym pracom rozwojowym. Najważniejszy rezultat - w wyniku realizacji projektu powstanie prototyp nowego wyrobu "układu do redukcji spalania paliwa i emisji". Zostanie on wprowadzony na rynek jako produkt nowy w zakresie ww. cech (innowacja produktowa). Korzyści, które odniesie wnioskodawca i nabywcy nowego wyrobu: - nowy strumień przychodów i zysków (zł), - redukcja o 25% spalania paliwa (dm3/100km), - redukcja o 40% emisji ze spalania paliwa (mg/dm3), - poprawa rentowności usług (zł/1km), - demonstracja korzyści na przykładzie własnej działalności, - mniejsze zanieczyszczenia środowiska, - lepszy wizerunek firmy, - poprawa bezpieczeństwa transportu, - poprawa relacji i pozyskanie nowych klientów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

Okres realizacji projektu: 01.09.2015- 31.08.2018r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw; określenie modelu pracy nad kursem, bazującego na otwartych innowacjach i współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego; opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, we współpracy z biznesem; opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wirtualnego środowiska edukacyjnego bazującego na narzędziu oceny środowiskowego oddziaływania organizacji na otoczenie i łańcuchy dostaw oferowanych produktów (SCENAT), które jest wynikiem projektu PrESS.

http://www.trainergy-project.eu

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2017

Okres realizacji projektu: 10.04.2014-31.07.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla partnera UŁ: Opracowanie modeli biznesowych dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (platformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-31.03.2017r.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Matusiak

Celem ogólnym projektu jest wykonanie systemu informatycznego dla celów bilansowania lokalnego produkcji i konsumpcji energii w ramach zarządzania popytem (DSM/DR). Cel szczegółowy dla UŁ: Opracowanie modeli biznesowych dla przyszłego potencjalnego wdrożenia mechanizmu bilansowania lokalnego (platformy e-balance) na rynek energii elektrycznej w Europie.

http://www.e-balance-project.eu/

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-30.08.2017r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu Erasmus+ „ENEX – Expert in Nanotechnology Exploitation” jest opracowanie zaawansowanych kursów szkoleniowych nakierowanych na powiązanie specyfiki interdyscyplinarnych badań z zakresu nanotechnologii, z wymaganiami procesów innowacyjnych, uwzględniających realia rynkowe.

http://www.enex-nano.eu/projekt.html

Okres realizacji projektu: 1.09.2014-31.08.2017r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Założeniem projektu HELPcare jest rozwój i transfer innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia dla kwalifikacji i profesjonalizacji pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, które mogą być dostosowane i przyjęte przez kraje Unii Europejskiej, celem lepszego wykorzystania istniejącej siły roboczej poprzez szkolenia, jak również aktywizację młodych osób do wybierania ścieżki kariery zawodowej w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej.

http://helpcare-project.org/

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2016

Okres realizacji projektu:17.03.2014-16.03.2016r

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Witkowska

Podstawowym celem projektu jest ocena efektywności zarządzania oraz budowa rankingu otwartych funduszy emerytalnych, metodologia oparta będzie na metodach statystycznych i ekonometrycznych.

Okres realizacji projektu: 07.11.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

Okres realizacji projektu: 1.10.2013-30.09.2016r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Celem projektu jest opracowanie programu studiów (studia II-go stopnia) w obszarze "Search & Social Media Marketing" oraz podręcznika kursowego. Po opracowaniu programu studiów zostanie on poddany pilotażowi wśród studentów i firm, a następnie poddany akredytacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach, z których pochodzą instytucje partnerskie. Program studiów obejmować będzie również propozycję programu praktyk, które będą powiązane z programem studiów.

http://mastersindigitalmarketing.org

Okres realizacji projektu: 19.07.2013-18.01.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz

W ramach realizacji projektu zostały podjęte prace teoretyczne i empiryczne w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów. Przejawiały się ono stworzeniem modeli konkurencyjności (dla różnych obszarów oddziaływania doradcy biznesowego) z uwzględnieniem udziału trzeciego partnera w kontekście niwelowania efektu niepewności i asymetrii wiedzy związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwa. Celem projektu było określenie obszarów wpływu doradców biznesowych na proces budowania i utrzymywania konkurencyjności małych przedsiębiorstw innowacyjnych. Zespół badawczy odpowiedział na następujące pytania badawcze:

1. Jaka jest rola doradztwa biznesowego w tworzeniu, w ramach procesu przedsiębiorczego, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy, w szczególności tych wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych?

2. W jaki sposób udział doradców biznesowych w obszarze aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy wykorzystywanych w procesie realizacji projektów innowacyjnych wpływa na jej konkurencyjność?

3. W jaki sposób udział doradców biznesowych, kształtuje proces przedsiębiorczy w odniesieniu do pozyskiwania i wykształcania, aktywów, zasobów i kompetencji małej firmy i co za tym idzie, w jaki sposób wpływa on na orientację wzrostową oraz dynamikę wzrostu firmy?

Okres realizacji projektu: 1.03.2014- 29.02.2016r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Remigiusz Kozłowski

Celem projektu było zwiększenie efektywności procesu nauczania i dopasowania zawodowego w zakresie logistyki, zarządzania produkcją i dziedzin pokrewnych.

www.calm.edu.pl

Okres realizacji projektu: 1.04.2014- 3.03.2016r.

Kierownik projektu: dr Katarzyna Januszkiewicz

Cel teoretyczny określony został, jako opracowanie metodyki WAZO – pomiaru i opisu funkcjonowania organizacji oraz pomiaru i opisu zachowań organizacyjnych (T W P). Celem praktycznym jest określenie, w jakim stopniu organizacje działające na rynku funkcjonują w oparciu o model tradycyjny, współczesny lub przyszłości oraz wskazanie w jakim stopniu model funkcjonowania organizacji determinuje zachowania organizacyjne.

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2015

Okres realizacji projektu: 30.07.2013-29.01.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Robert Kozielski

Celem projektu była weryfikacja i analiza porównawcza modelu budowania sukcesu organizacji.

Okres realizacji projektu: 1.01.2014-31.12.2015r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu była identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

www.eliemental.org

Okres realizacji projektu: 1.01.2013-30.06.2015 r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak/ dr Magdalena Wiśniewska

Projekt ETM (European Technology Transfer Manager) miał na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskiego Brokera Technologii przez przetestowanie i wdrożenie kursu online zgodnego z systemem ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). Projekt opracował również procedurę poświadczania wiedzy i kompetencji zdobytych przez Brokerów w ramach wykonywanej pracy i doświadczenia zawodowego, jak i tych zdobytych w drodze edukacji formalnej i nieformalnej.

http://www.etmproject.eu/

Okres realizacji projektu: 17.08.2012-16.04.2015r.

Kierownik projektu: prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz

Celem projektu było poznanie zakresu wykorzystania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich.

Okres realizacji projektu: 1.12.2011-30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu była diagnoza dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Realizacji celu głównego badań podporządkowane były cele szczegółowe, które sformułowano w następujący sposób:

1. Określenie zakresu oraz stopnia implementacji rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) umożliwiających ocenę dojrzałości procesów organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach;

2. Ocena skuteczności zastosowania najpopularniejszych rozwiązań (modeli, narzędzi, etc.) w zakresie oceny dojrzałości procesów organizacyjnych;

3. Dokonanie analizy porównawczej stopnia dojrzałości procesów organizacyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, a także określenie ew. luki i sposobów jej minimalizacji;

4. Określenie przesłanek, barier oraz korzyści osiąganych w związku z ocenianiem dojrzałości procesów organizacyjnych.

Okres realizacji projektu: 1.04.2014-30.06.2015r.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Ciszewska

Celami projektu było:

1. Wzmocnienie współpracy Wydziału Zarządzania z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia;

2. Wprowadzenie praktycznych elementów kształcenia do programów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Zarządzania na kierunkach zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz logistyka;

3. Ukształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów Wydziału Zarządzania poprzez udział w stażach opracowanych na bazie kierunkowych efektów kształcenia;

4. Zwiększenie poziomu przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i personalnych, doradztwo zawodowe oraz coaching kariery.

Okres realizacji projektu: 1.10.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

http://www.pressproject.eu/pl/

Okres realizacji projektu: 17.11.2013- 30.09.2015r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu było opracowanie internetowego narzędzia, które ułatwi firmom z sektora MŚP monitorowanie i ocenę obecnej strategii podejmowania decyzji w odniesieniu do ochrony środowiska ukierunkowanych na obniżanie zużycia dwutlenku węgla w ramach realizowanej działalności.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014- 31.12.2015 r.

Kierownik projektu: dr Grażyna Wieteska

Głównym celem projektu jest identyfikacja osobistych i społecznych barier dla przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe, niewykształcona młodzież) oraz opracowanie narzędzia szkoleniowego oraz systemu mentoringu, które mają za zadanie przezwyciężenie zidentyfikowanych barier.

Okres realizacji projektu: 1.03.2012-28.02.2015r.

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem głównym projektu było podniesienie zdolności Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami  poprzez wypracowanie innowacyjnego systemu identyfikowania, monitorowania  i oceny potencjału  komercjalizacyjnego wyników prac badawczych, opartego na doświadczeniach partnerów ponadnarodowych.

http://scouting.uni.lodz.pl/

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-31.10.2015r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Celem głównym projektu był system wsparcia doradczo-eksperckiego dla jednostek samorządu terytorialnego w osiąganiu celów i realizacji zadań publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania. Realizacja działań w projekcie przyczyniła się do wzrostu skuteczności i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w zakresie podnoszenia jakości usług publicznych, planowania działań rozwojowych oraz współrządzenia wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, co jest zgodne z założeniami projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” opracowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

http://administracja.mac.gov.pl/adm/projekty-systemowe/systemowe-wsparcie-pro/6374,Systemowe-wsparcie-procesow-zarzadzania-w-JST.html

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2014

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Głównym celem projektu Expandvet był transfer wypracowanych dobrych praktyk oraz adaptacja i upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego w nowych krajach UE (Polska, Litwa, Wielka Brytania, Austria).

Pozostałe cele projektu:

• Promocja zastosowania założeń CQAF – Wspólnych Ram Zapewnienia Jakości Kształcenia Zawodowego, EQAVET – Europejska Ramy Odniesienia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym oraz ram odniesienia w europejskim środowisku organizacji VET.

• Promocja koncepcji zapewnienia jakości poprzez przeprowadzenie samooceny, wykorzystanie porównawczej oceny procesów jakościowych oraz udział w sieci wymiany dobrych praktyk, stosowanych przez organizacje VET.

• Diagnoza i analiza obecnego podejścia do systemu zapewnienia jakości kształcenia zawodowego w krajach, biorących udział w projekcie.

• Realizacja procesu badawczo – rozwojowego ukierunkowanego na transfer, dostosowanie i pilotaż narzędzia benchmarkingowego w Polsce, na Litwie, w Austrii i Wielkiej Brytanii.

• Upowszechnienie narzędzia benchmarkingowego na poziomie europejskim oraz krajowym.

• Opracowanie portalu tematycznego (www.bequal.info) w litewskiej i polskiej wersji językowej, a także poszerzenie go o specjalistyczne dokumenty, artykuły, linki oraz filmy z zakresu VET.

http://www.idec.gr/expandvet/

Okres realizacji projektu:29.05.2011-29.05.2014r

Kierownik projektu: dr Paweł Głodek

Celem projektu była analiza strategii firm spin-off z jednostek sfery nauki i badań ze szczególnym uwzględnieniem sfery pozyskiwania i zarządzania wiedzą. Analizy w ramach projektu były realizowane w oparciu o podejście zasobowe stąd też najważniejszym obszarem analizy będzie konfiguracja zasobów oraz jej kształtowanie.

Celowi głównemu przyporządkowano następujące cele szczegółowe:

- Identyfikacja i analiza zachowań firm spin off z jednostek sfery nauki i badań w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zasobów.

Okres realizacji projektu: 1.05.2012-31.01.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu było rozwinięcie będzie przedsiębiorczości akademickiej na UŁ i wzmocnienie relacji uczelni z biznesem.

http://www.fly-off2.eu/pl/

Okres realizacji projektu: 30.01.2012-30.11.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

Celem projektu była diagnoza obecnego, realizowanego w praktyce modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem w procesach transferu nauki, analiza preferowanych przez uczelnie i przedsiębiorstwa relacji nauka-biznes, oraz wypracowanie modelu udoskonalonych relacji uczelni i jednostek B+ R z firmami i rekomendacji niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami i budowania uczelni trzeciej generacji.

Okres realizacji projektu:1.10.2012-30.12.2014r.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak

W ramach projektu podjęte były następujące działania: zrealizowanie 2 edycji szkoleń z oceny potencjału rynkowego, inkubacji przedsiębiorstw i komercjalizacji; doradztwo dla studentów, naukowców, zespołów lub firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości chcących skomercjalizować swoje pomysły z zakresu: zrozumienia procesu komercjalizacji i zarządzania tym procesem, ocena potencjału komercyjnego, analiza rynku pod względem ekonomicznym i prawnym, tworzenie biznesu, licencjonowani, formy prawne działalności biznesowej, procedury i strategie ochrony IP,; udział w wystawach lub targach krajowych lub zagranicznych; dobre praktyki zagraniczne; wydanie publikacji; zorganizowanie konferencji naukowej; zakup sprzętu dla firm.

http://www.ctt.uni.lodz.pl/projekty/kreator-innowacji/

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 31.05.2014r.

Kierownik projektu: dr Dominik Drzazga/mgr Anna Wieczorek

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

http://www.lodzkiwschodni.pl/UE/PWP_2012.html

Okres realizacji projektu: 4.05.2011-3.05.2014r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Jeżak

Głównym celem niniejszego projektu była analiza i ocena roli rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii polskich spółek akcyjnych.

Okres realizacji projektu: 1.01.2013-30.09.2014r.

Kierownik projektu: dr T. Bartosz Kalinowski

Projekt międzynarodowy współfinansowany służył pokryciu wkładu własnego w ramach projektu EXPAND QUALITY ASSURANCE IN VET (BENCHMARKING TOOL) – Expandvet.

ARCHIWUM- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W ROKU 2013

Okres realizacji projektu: 01.09.2011-15.07.2013r.

Kierownik projektu: mgr Angelika Chyła

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw objętych wsparciem poprzez realizację szkoleń z zakresu zarządzania i organizacji pracy. Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacnianie konkurencyjności firm.

Okres realizacji projektu: 26.05.2010-24.05.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska

Celem projektu była analiza i ocena wpływu marginalizacji regionu na zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Celowi temu podporządkowane były następujące cele szczegółowe:

a) zebranie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat barier i progów rozwojowych małych i średnich firm w Polsce;

b) identyfikacja czynników i warunków funkcjonowania małych i średnich firm w regionach zmarginalizowanych;

c) analiza wpływu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych na procesy konwergencji regionalnej;

d) opracowanie modelu rozwoju firmy z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm sektora MSP w regionach zmarginalizowanych;

e) sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: 1.10.2012-31.12.2013r.

Kierownik projektu: dr Janusz Reichel

Celem projektu był transfer i adaptacja symulacyjnej gry biznesowej od partnera z Belgii. Transfer \ polegał na twórczej adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich oraz natury ich relacji z krajami globalnego Południa.

http://www.responsabilis.eu/poland/

Okres realizacji projektu: 27.05.2011- 26.12.2013r.

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Matyjas

Celem projektu było opracowanie dynamicznego modelu racjonalnych decyzji konkurencyjnych, którego podstawowymi determinantami są ekonomiczne przesłanki rządzące procesami konkurencji i rozwoju sektorów.

Okres realizacji projektu:16.06.2011-15.06.2013r.

Kierownik projektu: mgr Krystyna Gawrońska

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty  edukacyjnej trzech zespołów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu pabianickiego, służącej podniesieniu zdolności grupy uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizacje programów, wykorzystujących nowe metody kształcenia.

Jednym z komponentów realizacji projektu będzie współpraca ponadnarodowa, która będzie Utworzenie Centrum Kariery Młodzieży (skrót KB). W oparciu o doświadczenia Arlington Public School w ramach projektu utworzone zostanie Centrum Kariery Młodzieży. Stanowić będzie ono polski odpowiednik amerykańskiego Centrum Know Base MCDE stworzonego przez APS. Eksperci APS wspierać będą wnioskodawcę wiedzą dot. organizacyjnych i merytorycznych aspektów funkcjonowania centrum (środki komunikacji: wideokonferencje, skype itp.)