SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA ORAZ SPOSOBY DOKUMENTOWANIA ZGŁOSZONEGO LUB STWIERDZONEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA

1. Każda osoba będąca świadkiem powstania zagrożenia dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu Centrum Powiadomienia Ratunkowego (tel. 112) oraz kierownika administracyjnego.

2. Każda osoba przebywająca na terenie Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia kierownika administracyjnego (tel. 42 635 48 12, e-mail karolina.lewandowska@uni.lodz.pl) o awariach urządzeń lub instalacji, uszkodzeniach i usterkach oraz innych problemach związanych z użytkowaniem pomieszczeń i ich wyposażenia.

3. Awarie urządzeń i instalacji, które powstały po godzinach pracy kierownika administracyjnego należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi portierni (tel. 42 635 62 40)

4. Awarie wymagające natychmiastowego usunięcia należy zgłaszać do odpowiednich służb:

  • pogotowia energetycznego (tel. 991);
  • pogotowia gazowego (tel. 992);
  • pogotowia ciepłowniczego (tel. 993);
  • pogotowia wodno-kanalizacyjnego (tel. 994);
  • Straży Pożarnej (tel. 998).

5. Kierownik administracyjny prowadzi rejestr zgłoszonych lub stwierdzonych zagrożeń dla zdrowia lub życia oraz sposobów ich usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu.

ZAGROŻENIE DZIAŁANIAMI NIEKONWENCJONALNYMI I TERRORYSTYCZNYMI

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego określa obowiązująca w UŁ Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Łódzkiego.

SPOSÓB I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW, KTÓRYM ULEGLI UCZESTNICY STUDIÓW W UŁ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU KSZTAŁCENIA LUB NA TERENIE UCZELNI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL DYDAKTYCZNYCH

INSTRUKCJA BHP - PRZEPISY OGÓLNE