KATEDRA RACHUNKOWOŚCI

Godło narodowe
KATEDRA RACHUNKOWOŚCI

Katedra rachunkowości

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest renomowanym ośrodkiem dydaktycznym i badawczym w zakresie rachunkowości, który cieszy się uznaniem zarówno w kraju, jak i zagranicą

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ dysponuje wysoko wykwalifikowanym zespołem pracowników, o bogatym doświadczeniu w zakresie:

dydaktycznym:

  • nasze kierunki studiów i specjalności wybiera corocznie największa liczba studentów Wydziału Zarządzania UŁ,
  • prowadzone przez nas studia podyplomowe przyciągają corocznie największą liczbę słuchaczy – największe studia podyplomowe w całym Uniwersytecie Łódzkim,
  • nasi pracownicy są wysoko oceniani przez studentów w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych na zakończenie każdego semestru

naukowym:

  • największa liczba publikacji na Wydziale Zarządzania UŁ;
  • pracownicy Katedry uczestniczą cyklicznie w najważniejszych konferencjach z zakresu rachunkowości w kraju i na świecie, wygłaszając referaty i prelekcje;
  • uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu: harmonizacji zasad rachunkowości w świecie, rozwoju systemów operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej więcej…

praktyki rachunkowości:

  • dziesiątki projektów z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej wdrożonych przez naszych pracowników w przedsiębiorstwach krajowych różnych branż i wielkości;
  • opracowany przez Pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ projekt Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla zarządzania Uniwersytetem Łódzkim;
  • udział w zespołach, organizacjach i instytucjach zajmujących się przygotowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) i regulacji środowiskowych (standardy, opinie, rekomendacje) rachunkowości w Polsce. więcej…

Początki
Początków Łódzkiego Ośrodka Rachunkowości, reprezentowanego przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego należy szukać już w roku 1945, kiedy to w ówczesnym łódzkim oddziale Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rachunkowość wykładali: prof. Stanisław Skrzywan oraz prof. Edward Wojciechowski.
To właśnie w ramach Łódzkiego Oddziału SGH powstała w roku akademickim 1947/1948 Katedra Rachunkowości pod kierownictwem prof. Edwarda Wojciechowskiego.
W roku 1950 ze wspomnianego Oddziału utworzono Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Łodzi. Szkoła ta, a wraz z nią Katedra Rachunkowości, została włączona w strukturę Uniwersytetu Łódzkiego. W dziesięć lat później (1971 r.) Katedra Rachunkowości znalazła się, jako Zakład, w nowo utworzonym Instytucie Organizacji i Zarządzania. W 1980 roku Zakład Rachunkowości został ponownie przekształcony w Katedrę.

Katedra Rachunkowości w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego
Do roku 1994 Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonowała w strukturze Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
W 1994 roku Katedra Rachunkowości została włączona do nowo utworzonego Wydziału Zarządzania UŁ, jako jeden z inicjatorów jego powstania.

Kierownictwo Katedry Rachunkowości
Od października 2012 roku kierownikiem Katedry Rachunkowości jest prof. dr hab. Ewa Walińska
W latach 1998 – 2012 Katedrą Rachunkowości kierowała prof. dr hab. Irena Sobańska.
W latach 1973 – 1998 Katedrą Rachunkowości (a przedtem Zakładem) kierowała prof. dr hab. Alicja Jarugowa.

Struktura organizacyjna Katedry Rachunkowości
W ramach Katedry Rachunkowości funkcjonują cztery Zakłady:
Zakład Rachunkowości Zarządczej– kierownik prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel,
Zakład Rachunkowości Finansowej – kierownik prof. dr hab. Ewa Walińska,
Zakład Teorii Rachunkowości
– kierownik prof. dr hab. Anna Szychta,
Zakład Rachunkowości Międzynarodowej – kierownik dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ.

 

 

AKTUALNOŚCI