KATEDRA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Godło narodowe
KATEDRA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Zespół Katedry Zarządzania Zasobami LudzkimiPowstanie Naszej Katedry było konsekwencją rozszerzającego się nurtu społecznego w naukach o zarządzaniu. Zanim doszło do powołania Jednostki, z inicjatywy prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej, utworzona została, przy Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ, specjalność Zarządzanie ludźmi. Opiekunem tej specjalności oraz twórczynią jej programu była Pani Profesor. W 1997 roku, dzięki Jej staraniom, na Naszym Wydziale powstał samodzielny Zakład Zarządzania Personelem, który sprawował opiekę merytoryczną nad specjalnością Zarządzanie ludźmi (obecnie: kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach I stopnia, oraz specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach II stopnia). W roku 2003 Zakład przekształcono w Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pierwszym kierownikiem Katedry została prof. dr hab. Z. Janowska. Dzięki Jej staraniom utworzyliśmy Podyplomowe Studium Zarządzania Personelem w Nowoczesnej Gospodarce Rynkowej (obecnie Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi) i Studenckie Koło Naukowe „Personalni” (1998). Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był projekt badawczy, o którego dofinansowanie wystąpiliśmy do KBN. Nasze działanie zakończyło się sukcesem. Przez dwa lata (2000-2001), pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej, realizowaliśmy temat „Zarządzanie personelem w polskiej praktyce gospodarczej”.

Następny okres zainteresowań naukowo-badawczych Naszego Zespołu dotyczył dysfunkcji i patologii zarządzania zasobami ludzkimi. Inicjatorką badań w tym zakresie była również prof. dr hab. Zdzisława Janowska. Pod Jej kierunkiem w latach 2005-2007 realizowaliśmy projekt badawczy pt. „Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi” Efektem Naszych prac była publikacja „Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi”, zredagowana przez prof. dr hab. Zdzisławę Janowską, wydana w Wydawnictwie UŁ w 2007 roku. W 2008 roku otrzymaliśmy za tą książkę zespołową Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego stopnia trzeciego.

Efektem kilkuletnich prac naszej Katedry, związanych z realizacją tematu dotyczącego dysfunkcji i patologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jest to, że Nasza Jednostka kojarzona jest z badaniem tego, co w zarządzaniu zasobami ludzkimi realizowane jest niewłaściwie. Od 2004 roku organizujemy cykliczne konferencje poświęcone temu tematowi. Po każdej z nich publikowana jest monografia zawierająca teksty uczestników spotkań.

Poszukując inspiracji do dalszych prac badawczych, w ostatnich latach skoncentrowaliśmy się na problemach, które wydały się relatywnie nowe, przez co nie dość rozpoznane. Przyjęliśmy nazywać je kierunkami rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi.

Można powiedzieć, że zmienia się zarządzanie, zmieniamy się my, i nasze zainteresowania naukowe. Dziś prowadzone przez Nas badania i analizy wydają się bardziej dojrzałe (niż jeszcze kilkanaście lat temu).

W Katedrze zatrudnieni są pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni; współpracują z Nami także doktoranci. Od 1 października 2015 roku Naszym kierownikiem jest dr hab. Joanna Cewińska.