Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami European Logistics Association. W efekcie procesu recenzji otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że program studiów na kierunku Logistyka jest zgodny w 91% ze standardem kwalifikacyjnym European Qualification Standards for Logistics Professionals - The European Logistics Association, począwszy od roku akademickiego 2018/2019. 

Zaświadczenie, że program kształcenia realizowany przez WZ UŁ na kierunku Logistyka na połączonym cyklu I i II stopnia studiów (studia licencjackie/magisterskie) stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019 jest zgodny w 91% ze standardem kwalifikacyjnym European Qualification Standards for Logistics Professionals - The European Logistics Association (Europejskiego Towarzystwa Logitstycznego), odpowiadającym 6. poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF6)

Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci, którzy po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka kontynuowali je na II stopniu o specjalności Zarządzanie Łańcuchem Dostaw i uzyskali średnią ocen z przedmiotów realizujących standardy ELA nie niższą niż 4,0 mają prawo do przystąpienia do procesu certyfikacji Candidate European Senior Logistician. Certyfikat jest międzynarodowym potwierdzeniem zdobytej na Uniwersytecie Łódzkim wiedzy. Certyfikaty Candidate European Senior Logistician (cESLog) wydawane są na okres 5 lat. Certyfikacja cESLog dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia na kierunku Logistyka w roku akademickim 2018/2019.

Posiadacz certyfikatu może w trakcie kariery zawodowej ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych poprzez poddanie swojego doświadczenia zawodowego ocenie podczas egzaminu Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne. Certyfikat European Junior Logistician wymaga 2 lat aktywnej pracy w obszarze logistyki rozwijającej umiejętności pracownika. Certyfikat European Senior Logistician wymaga 5 lat aktywnej praktyki na samodzielnym Stanowsku doradczym lub zarządzaniu ludźmi. Certyfikaty kompetencji zawodowych European Logistician wydawane są bezterminowo.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o wydanie certyfikatu EJL oraz ESL przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ można znaleźć na stronie poświęconej warunkom kwalifikacji dla naszych studentów.

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki poprzez przeprowadzenie procesu certyfikacji w Centrum Transferu Wiedzy Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania, jako Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association).

Certyfikat European Logistician, nadawany dożywotnio, jest cenionym atutem przy planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce do roku 2018 przyznał 1010 certyfikatów European Junior Logistician i 140 certyfikaty European Senior Logistician. 

System certyfikacji kompetencji zawodowych ELA jest wysoko ceniony przez podmioty gospodarcze działające w sektorze usług logistycznych oraz w sektorze produkcyjnym przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchach dostaw m.in. w: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Rosji, Finlandii, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Cytat - dr inż. Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser: W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę różne umiejętności, w tym: wnioskowania, radzenia sobie z zadaniami, pracy w grupie czy znajomość języków obcych, a akredytacja ELA z całą pewnością będzie dodatkowym atutem.

Początki Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków sięgają roku 1997, kiedy to powstała Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board of Logistics – ECBL). ECBL jest organizacją z siedzibą w Brukseli, działająca w oparciu o prawo belgijskie. Pozostaje ona w ścisłym związku z Europejskim Towarzystwem Logistycznym (European Logistics Association - ELA). W oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, ECBL koordynuje i nadzoruje certyfikację zawodową logistyków w wielu krajach Europy, a także poza nią.

Poszczególne kraje uczestniczące w systemie ECBL mają daleko posuniętą swobodę w zakresie organizacji krajowych systemów. Wspólne są natomiast standardy kompetencyjne (wiedza i umiejętności w ściśle zdefiniowanych zakresach) oraz standardy jakości działania. Wspólnie realizowana jest też polityka marketingowa.
Certyfikaty kompetencji zawodowych w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków dostępne są na trzech poziomach: Junior, Senior i Master. Nie wszystkie kraje oferują egzaminy dla każdego z wymienionych poziomów. Zróżnicowanie poziomu dotyczy zarówno zakresu zagadnień od operacyjnych (Junior Level) po strategiczne (Master Level) jak również potencjalnych kandydatów od niższego szczebla kierowniczego (Junior) po "top management" (Master).

Posiadanie certyfikatu Europejskiego System Certyfikacji Logistyków odgrywa coraz większą rolę, jako poświadczenie kompetencji zawodowych w logistyce.

Adam Maciejewski, obecnie specjalista ds. prognozowania zapotrzebowania na gaz ziemny w skali kraju PGNiG SA, którego doświadczenie zawodowe obejmuje kilkuletni staż pracy na Słowacji, w środowisku międzynarodowym, w obszarze planowaniem dystrybucji w globalnym łańcuchu dostaw, następnie stanowisko managerskie w Centrum Planowania Procter&Gamble jako osoba odpowiedzialna za wdrażanie produktów wchodzących na rynek, tak mówi o roli certyfikacji ELA na ścieżce rozwoju zawodowego:

Cytat, Adam Maciejewski, Specjalista ds. prognozowania, PGNiG SA: Uzyskanie certyfikatu ELA pozwala na zrozumienie działania procesów logistycznych w makroskali. Jest to certyfikat honorowany na arenie międzynarodowej, który daje manageom potwierdzenie zarówno wiedzy, jak i kompetencji w obszarze logistyki. Zdobycie certyfikacji ELA zmieniło moje perspektywy zawodowe. Z mojego doświadczenia wynika, że rozwój kariery zawodowej w środowisku międzynarodowym przekłada się na realne korzyści finansowe. Połączenie dyplomu Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków z doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie wykorzystania nowych narzędzi, tj. zaawansowanym przetwarzaniem big data oraz kompetencji managerskich, stworzyło dla mnie podstawy do rozwoju zawodowego w konkurencyjnych łańcuchach dostaw. Myślę, że certyfikacja ELA jest szansą dla studentów kierunku Logistyka.