Rejestracja

O STUDIACH

Celem studiów jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rachunkowości zarządczej/controllingu, którzy będą w stanie sprostać potrzebom informacyjnym firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i organizacji non-profit. Studia są skoncentrowane na praktycznych aspektach zastosowania controllingu, w tym w szczególności na nowoczesnych narzędziach rachunku kosztów, operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej/controllingu oraz wykorzystania takich narzędzi informatycznych jak SQL, MS Excel, VBA i Power BI. Uczestnicy studiów mogą bezpośrednio przełożyć wiedzę zdobywaną podczas wykładów, analiz studiów przypadków i warsztatów komputerowych na konkretne rozwiązania, które mogą zastosować w praktyce.

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy i rozwijanie kariery zawodowej w charakterze kierownika/pracownika działu controllingu, specjalisty ds. budżetowania lub analityka kosztów, a także dyrektora controllingu. Studia dostarczają także niezbędnej wiedzy i umiejętności, którą powinny dysponować osoby zarządzające organizacjami oraz menedżerowie wszystkich szczebli, księgowi i informatycy, w których pracy jest niezbędna nowoczesna wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej/controllingu.

Studia rozwijają umiejętności w zakresie:

 • analizy kosztów i rentowności produktów, klientów, regionów sprzedaży i kanałów dystrybucji,
 • oceny dokonań operacyjnych i strategicznych z wykorzystaniem kluczowych wskaźników dokonań (KPI),
 • nowoczesnych narzędzi planowania i kontroli (w tym zaawansowanej analizy odchyleń),
 • wykorzystania w rachunkowości zarządczej/controllingu narzędzi informatycznych,
 • przygotowania i wykorzystania w zarządzaniu informacji niefinansowych,
 • wdrażania i wykorzystania kompleksowych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu,
 • zarządzania projektami controllingowymi.

Korzyści dla Pracodawcy

Absolwenci Podyplomowych Studiów Rachunkowość Zarządcza/Controlling będą w stanie dostarczyć pracodawcy jakościowo lepszych informacji do planowania, kontroli, oceny dokonań i podejmowania decyzji. Korzyścią pracodawcy będzie również zwiększenie zdolności do kreowania wartościowych informacji finansowych i niefinansowych w organizacji.

AKREDYTACJA CGMA

Absolwenci Podyplomowych Studiów Rachunkowość zarządcza/controlling chcący przystąpić do programu CGMA, mogą zaczynać od poziomu Operational, uzyskują również zwolnienia z trzech egzaminów (wymienionych poniżej):

1.    Certificate in Business Accounting (CIMA Certificate):

 • BA1: Fundamentals of Business Economics
 • BA2: Fundamentals of Management Accounting
 • BA3: Fundamentals of Financial Accounting
 • BA4: Fundamentals of Ethics, Corporate Governance, and Business Law

2.    Operational Level:

 • E1 Managing Finance in a Digital World (ZWOLNIENIE)
 • P1 Management Accounting (ZWOLNIENIE)
 • F1 Financial Reporting (ZWOLNIENIE)
 • Operational Case Study

3.    Management Level:

 • E2 Managing Performance
 • P2 Advanced Management Accounting
 • F2 Advanced Financial Reporting
 • Management Case Study

4.    Strategic Level:

 • E3: Strategic Management
 • P3: Risk Management
 • F3: Financial Strategy
 • Strategic Case Study

Warunkiem uczestnictwa w programie CGMA i uzyskania zwolnień z wyżej wymienionych egzaminów (szczegóły na stronie https://www.wz.uni.lodz.pl/akredytacje-certyfikaty-rankingi/cima) jest:
1.    zarejestrowanie się w programie do końca listopada roku, w którym rozpoczynają się Studia Podyplomowe Rachunkowość zarządcza/controlling,
2.    uiszczenie subscription fee,
3.    wniesienie opłaty za egzamin.

PROGRAM

Nasze atuty

Unikalny program:

 • dostosowany do potrzeb praktyków i wymagań rynku,
 • zorientowany na połączenie „minimum teorii z maksimum praktyki”,
 • uwzględniający specyfikę firm produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacji non-profit.

Doświadczeni wykładowcy:

 • łączący ugruntowaną pozycją naukową z praktyką w consultingu i pracą w różnego rodzaju organizacjach,
 • charakteryzujący się pasją przekazywania wiedzy z zakresu przydatnych w praktyce narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu.

Praktyczny profil:

 • zorientowany na uzyskanie przez Uczestników maksimum korzyści z zajęć w formie: interesujących wykładów (37%), studiów przypadków (37%) i warsztatów komputerowych (26%),
 • XIX zakończonych edycji i ponad 1.200 absolwentów,
 • nowy, zmodyfikowany i zorientowany jeszcze bardziej praktycznie program.

Struktura zajęć:

 • wykłady 31,7%
 • studia przypadków 37,3%
 • warsztaty komputerowe 25,6%

On-line ready:

Zajęcia w roku akademickim 2024/2025 będą się odbywały w trybie hybrydowym tj. stacjonarnie na Wydziale Zarządzania UŁ z możliwością zdalnego podłączenia się osób, które na zajęcia w danym terminie przybyć nie mogą.
W przypadku zmiany warunków epidemiologicznych i zaistnienia takiej konieczności, jesteśmy przygotowani do realizacji programu studiów w formule on-line:

 • materiały do zajęć, zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie zajęć w warunkach nauczania na odległość,
 • narzędzia wykorzystywane w nauczaniu on-line zapewniają stały kontakt wykładowcy ze Słuchaczami, co pozwala kontrolować przyrost wiedzy i umiejętności oraz umożliwia aktywny udział Słuchaczy we wszystkich zajęciach i przyswojenie prezentowanych zagadnień,
 • zajęcia warsztatowe zostały przygotowane w taki sposób aby Słuchacze śledząc obliczenia wykładowcy jednocześnie mogli samodzielnie rozwiązywać prezentowane studia przypadków,
 • liczebność grup na zajęciach on-line jest odpowiednia do zapewnienia swobodnej komunikacji prowadzącego zajęcia ze Słuchaczami, co gwarantuje osiągnięcie zamierzonych efektów studiów.

Wszystkie egzaminy na studiach podyplomowych Rachunkowości Zarządczej / Controllingu będą realizowane w formie on-line. Słuchacze mogą do nich podchodzić w domu lub stacjonarnie na Wydziale Zarządzania, pracując na własnym komputerze.


Kluczowe cechy programu

Program podyplomowych Studiów Rachunkowość Zarządcza/Controlling został bardzo istotnie zmodyfikowany, tak aby poprawić jego atrakcyjność poprzez:

 • jeszcze większą koncentrację na praktycznych aspektach pracy Controllera,
 • istotne zwiększenie odsetka zajęć prowadzonych w formie warsztatów komputerowych i studiów przypadków.

Każdy z przedmiotów ujętych w programie, obejmuje krótkie wprowadzenie teoretyczne i koncentruje się na analizie praktycznych narzędzi i metod niezbędnych w pracy Controllera. Podczas zajęć wykorzystywane są studia przypadków z firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i organizacji non-profit. Warsztaty komputerowe poświęcone są praktycznym zastosowaniom bardziej zaawansowanych instrumentów controllingu w zarządzaniu organizacją.

 • Zarządzanie projektem controllingowym 4,5%
 • Planowanie i kontrola finansowa – warsztaty komputerowe 6,1%
 • Zarządzanie finansami organizacji 12,1%
 • Analiza biznesowa z wykorzystaniem Excela, SQL i Power BI – warsztaty komputerowe 12,1%
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza/controlling strategiczny 13,6%
 • Zarządzanie kosztami i rentownością – warsztaty komputerowe 6,1%
 • Operacyjna rachunkowość zarządcza/controlling operacyjny 13,6%
 • Rachunkowość finansowa w zarządzaniu organizacją 18,2%
 • Rachunek kosztów/controlling kosztów 13,6%

Bloki zajęć

BLOK 1.1. Rozliczanie kosztów i kalkulacja kosztów produktów w organizacji
BLOK 1.2. Systemy rachunku kosztów w zarządzaniu organizacjami
BLOK 1.3. Budżetowanie operacyjne i kontrola wykonania budżetów
BLOK 2.1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji w decyzjach biznesowych
BLOK 2.2. Znaczenie sytuacji majątkowej i finansowej dla decyzji biznesowych
BLOK 2.3. Istota i znaczenie pomiaru dokonań w sprawozdawczości finansowej dla decyzji biznesowych
BLOK 2.4. Zasady wyceny pozycji bilansowych. Kształtowanie polityki rachunkowości podmiotu gospodarczego – wybrane aspekty
BLOK 3.1. Podejmowanie decyzji krótkiego okresu
BLOK 3.2. Wielowymiarowa analiza rentowności i decyzje cenowe
BLOK 3.3. Ocena dokonań operacyjnych i ocena dokonań na podstawie sprawozdań finansowych
BLOK 4.1. Przygotowanie wielowymiarowych budżetów przychodów i kosztów
BLOK 4.2. Budżetowanie wyniku finansowego i raportów z wykonania budżetów
BLOK 5.1. Strategiczne planowanie i kontrola
BLOK 5.2. Systemy informacyjne pomiaru dokonań a rozwój technologii
BLOK 5.3. Strategiczne koncepcje zarządzania dokonaniami
BLOK 6.1. SQL w analizie i raportowaniu danych
BLOK 6.2. Praktyczne wykorzystanie MS Excel i VBA w controllingu
BLOK 6.3. Analiza i wizualizacja danych w Power BI
BLOK 7.1. Analiza projektów inwestycyjnych i instrumenty finansowe
BLOK 7.2. Struktura finansowania i zarządzanie kapitałem obrotowym
BLOK 8.1. Planowanie kapitału pracującego i sporządzanie sprawozdań pro-forma
BLOK 8.2. Analiza kapitału pracującego, progu rentowności i analiza wrażliwości
BLOK 9.1. Portfel, program, projekt, inicjowanie projektu
BLOK 9.2. Planowanie i realizacja projektu

Zajęcia z przedmiotu Analiza biznesowa z wykorzystaniem Excela, SQL i Power BI oraz Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa realizowane będą w całości wyłącznie w formie online.

Metody pracy

Dla optymalizacji procesu przekazywania wiedzy i doświadczeń, podczas zajęć na Podyplomowych Studiach Rachunkowość Zarządcza/Controlling, stosujemy różnorodne metody pracy, np.:

 • wykłady i ćwiczenia,
 • studia przypadków z polskich i zagranicznych organizacji,
 • warsztaty komputerowe,
 • wymianę doświadczeń,
 • dyskusje.

Metody pracy, które wykorzystujemy podczas wszystkich zajęć, mają w maksymalnym stopniu umożliwić Słuchaczom zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu w różnych rodzajach organizacji.

Materiały dydaktyczne

Zapewniamy naszym Słuchaczom wysokiej jakości materiały dydaktyczne, z których mogą korzystać podczas zajęć i które stanowią bazę realizacji programu Studiów (materiały te są zamieszczane w formie elektronicznej w specjalnej zakładce dla danej edycji Studiów).
Słuchacze otrzymują również komplet najnowszych pozycji książkowych, które umożliwiają utrwalenie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas zajęć.
Dbając o jakość kształcenia prowadzimy stały monitoring jego poziomu merytorycznego i formy. We współpracy z naszymi Słuchaczami udaje nam się tę wysoką jakość utrzymać.


Organizacja zajęć

Studia obejmują 264 godziny zajęć dydaktycznych i trwają rok akademicki (od października do czerwca).

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (w piątki w godz. 16.45-20.00 i soboty w godz. 8.45-15.45 – wyjątkiem są dwa przedmioty prowadzone w formie warsztatów komputerowych – te zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, w dwa weekendy).

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna – doskonały dojazd).


Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowość Zarządcza/Controlling jest wniesienie obowiązkowych opłat, zdanie pięciu egzaminów oraz uzyskanie czterech zaliczeń. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej). W zależności od przedmiotu, zaliczenie uzyskuje się na podstawie przygotowanych projektów, uczestnictwa w warsztatach komputerowych, udziału w dyskusji, itp.
W dniu zakończenia studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowość Zarządcza/Controlling.


Pozostałe informacje

Osoby spoza Łodzi mogą skorzystać z noclegów w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego znajdującym się przy ul. Kopcińskiego 16/18 (około 100 m od budynku Wydziału Zarządzania UŁ, w którym odbywają się zajęcia).
W gmachu Wydziału Zarządzania znajduje się stołówka serwująca dania obiadowe i kanapki oraz punkt z doskonałą kawą i automaty wendingowe z przekąskami i napojami.
Osoby dojeżdżające na zajęcia samochodem mogą skorzystać z bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału Zarządzania.

WYKŁADOWCY

Osoby prowadzące zajęcia na Podyplomowych Studiach Rachunkowość Zarządcza/Controlling to przede wszystkim pracownicy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, którzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte w consultingu, pracy w różnego rodzaju organizacjach i pracy dydaktycznej. Do prowadzenia wybranych przedmiotów wybraliśmy również doświadczonych praktyków.

Stanowiska i funkcje:

 • profesor i Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (1993-do chwili obecnej),
 • profesor w Department of Accounting and Logistics w Linnaeus University w Växjö w Szwecji, 1/5 etatu (2016 – do chwili obecnej),
 • członek Center for Management Accounting Research w Linnaeus University w Växjö w Szwecji (2015 – do chwili obecnej),
 • Senior Board Member w Asia-Pacific Management Accounting Association (2013 – do chwili obecnej),
 • właściciel “Tomasz Wnuk-Pel Consulting” (2016 – do chwili obecnej),
 • Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o. (1997 – 2019).

Doświadczenia w praktyce:

 • jako właściciel „Tomasz Wnuk-Pel Consulting: (2016 – do chwili obecnej): kierował projektami kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla: Torpol Sp. z o.o., Millano Sp. z o.o. S.K.A. i wielu innych,
 • jako Wiceprezes Zarządu w „T.G. RaFiB Sp. z o.o.” (1997-2019) kierował i uczestniczył w projektach kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla: Browar Namysłów Sp. z o. o., BZPG Stomil Bydgoszcz SA, Energopol-7 Poznań SA, GK PSE Operator SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Lumag Sp. z o.o., Łódzki Zakład Energetyczny ŁZE SA, Masters SA, MZK Piła, Nowa Era Sp. z o.o., PartnerTech Sieradz Sp. z o.o., PKP Energetyka SA, Pol-Nil Sp. z o.o., PPHU Voight Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka SA, P.V.P. Sp. z o.o., TBM Snacks Tomasz Miśkiewicz, Trakcja Polska PKRE SA, Uno Fresco Tradex Sp. z o.o., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria SA, ZPW Trzuskawica SA Sitkówka Nowiny i wielu innych.

Doświadczenia trenerskie:
autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla takich organizacji jak: Abile Sp. z o.o., ArcelorMittal Poland SA, Aquaform SA, APN Promise SA, AutoPart SA, BDO Sp. z o.o., Browar Namysłów Sp. z o.o., Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o. S.K., Echo Investment SA, Ernst&Young Sp. z o.o., Faser SA, Fabryka Palenisk Mechanicznych SA, Firma Oponiarska Dębica SA, Gaspol SA, Górażdże Cement Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Grupa Lotos SA, Grupa Polskie Składy Budowlane SA, Grupa Wydawnicza Infor SA, IMS Polska Sp. z o.o., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., KGHM SA, Kompania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław SA, KPMG Sp. z o.o., Lumag Sp. z o.o., Masters SA, Mazars Sp. z o.o., Mercedes Benz Polska Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Zdrowia, Multi Bank SA, MZK Piła, Nomax Sp. z o.o., Olympus Polska Sp. z o.o., Oracle Polska Sp. z o.o., Orkla Press Polska SA, P.C. Jutrzenka SA, PGNiG SA, P.H.U. Topaz Zbigniew Paczóski, Pilkington IGP Sp. z o.o., PKN Orlen SA, PKO BP SA, PKP Energetyka SA, Poczta Polska SA, Polifarb Wrocław SA, Politechnika Warszawska, Polkomtel Sp. z o.o., Powen SA, PPH Gąsior Sp. z o.o., PPHU Voight Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., PwC Sp. z o.o., Rieber Foods Polska SA, Spectra Holding Sp. z o.o., Streamsoft Sp. z o.o. S.K., Tate&Lyle Poland Sp. z o.o., TBM Snacks Tomasz Miskiewicz, Telekomunikacja Polska SA, TKSM Biała Góra Sp. z o.o., Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., Trakcja Polska – PKRE SA, Trakcja PRKiI SA, Trzuskawica SA, Tubądzin Management Group Sp. z o.o., TUIR Warta SA, TVP SA, Uno Fresco Tradex Sp. z o.o., Veolia Energia Polska SA, Vitis Pharma Sp. z o.o., Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o., Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., WZK Victoria SA, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, i wielu innych.

Najważniejsze publikacje:

 • autor i współautor książek dla praktyków: Controlling strategiczny (2017), Controlling operacyjny (2017), Controlling kosztów (2017), Controlling w praktyce (2010), Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management (2006) i wielu innych,
 • autor artykułów dla praktyków: Optymalizacja kosztów w czasie kryzysu (2020), Koszt wytworzenia produktu – jak go obliczyć za pomocą narzędzi rachunkowości zarządczej? , cz. I (2019), Koszt wytworzenia produktu – jak go obliczyć za pomocą narzędzi rachunkowości zarządczej? II (2019), System dokonań proekologicznych w Växjö – „najbardziej zielonym miejscu Europy”(2017), System rachunkowości zarządczej przy szczupłym zarządzaniu (2016), Ujęcie i rozliczanie kosztów sprzedaży dla potrzeb zarządzania – cz. I (2011), Ujęcie i rozliczanie kosztów sprzedaży dla potrzeb zarządzania – cz. II (2011) i wielu innych,
 • autor i współautor licznych monografii i artykułów naukowych.

Dodatkowe informacje:

 • Visiting Professor na uniwersytetach w: Chinach, Francji, Japonii, Katarze, Niemczech, Szwecji, Tajwanie, Włoszech i wielu innych,
 • uczestnik konferencji: Asia-Pacific Management Accounting Conference, European Accounting Association Annual Conference, World Congresses of Accounting Researchers and Educators Conference, Annual Conference on Management Accounting Research, Trends in Accounting Research Conference i wielu innych.

Stanowiska i funkcje:

 • adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2012-do chwili obecnej),
 • Board Member w Asia-Pacific Management Accounting Association (2020 – do chwili obecnej).

Doświadczenia w praktyce:

 • współautorka projektów kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla: Torpol Sp. z o.o. i Millano Sp. z o.o. S.K.A. w firmie consultingowej Tomasz Wnuk-Pel Consulting (2020 – do chwili obecnej),
 • współautorka projektów kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla: Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera i ZPW Trzuskawica SA w firmie consultingowej G. RaFiB Sp. z o.o. (2012 – 2019).

Doświadczenia trenerskie:

 • prowadzi zajęcia z Rachunku Kosztów na Studiach Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza/Controlling,
 • wykładowca Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej na Postgraduate Studies in Finance and Accounting – studia z akredytacją ACCA,
 • wykładowca na studiach licencjackich i magisterskich (w tym zajęcia w języku angielskim)

Najważniejsze publikacje:

 • autorka monografii: Determinants of operational budgeting success in manufacturing enterprises (2020),
 • autorka i współautorka licznych artykułów naukowych I popularno-naukowych np.: Problems with Activity-Based Costing Implementation in Polish and Lithuanian Companies (2020), Desired Impact of an ERP Implementation on the Quality of Information (2018), The Roles and Qualities of Management Accountants in Organizations – Evidence from the Field (2015), Operational budgeting in Polish companies – evidence from the field (2014).

Dodatkowe informacje:

 • uczestnik konferencji: Asia-Pacific Management Accounting Association Conference, Annual Conference on Management Accounting Research, New Trends in Multidisciplinary Research and Practice, Trends in Accounting Research Conference, International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation i wielu innych.

Stanowiska i funkcje:

 • Kierownik Katedry Rynku i Inwestycji Kapitałowych (od 2009 do chwili obecnej),
 • Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ds. Współpracy z Zagranicą (2009-2012),
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy Komisji Nadzoru Finansowego (od 1993 do chwili obecnej),
 • Dyrektor programu Executive MBA prowadzonego przy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Zarządzania) a University of Maryland at College Park (USA) oraz Towson University (USA) (2004-2007).

Doświadczenia w praktyce:

 • realizacja szeregu projektów z obszarów zarzadzania finansami przedsiębiorstwa oraz prywatyzacji wykonywanych na zlecenie przedsiębiorstw,
 • praca na stanowisku doradcy w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1991),
 • udział w szeregu rad nadzorczych, jak np. członek rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1999-2002), członek Rady Nadzorczej Banku Współpracy Europejskiej (1998-2000), członek Rady Nadzorczej InValue TFI (2015-2020).

Doświadczenia trenerskie:

 • prowadzi zajęcia z Zarządzania finansami organizacji na Studiach Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza/Controlling,
 • wykładowca na studiach podyplomowych i magisterskich,
 • stała współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego (poprzednio Komisją Papierów Wartościowych i Giełd) przy egzaminach dla doradców inwestycyjnych od 1993 do chwili obecnej.
 • zajęcia na University of Huddersfield (Wielka Brytania) oraz Tomas Bata University in Zlin (Czechy).

Najważniejsze publikacje:

 • współautor (wspólnie z Ewą Walińską) książki Zarządzanie finansowe teoria i praktyka (Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1999),
 • autor książek: Teorie struktury kapitału i aplikacja w warunkach polskich (Nagroda za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu finansami – Beta 2004 ) oraz Behawioralne finanse przedsiębiorstw (2013),
 • autor szeregu artykułów publikowanych m.in. w renomowanych czasopismach zagranicznych, takich jak np. „Finance Research Letters”, „Emerging Markets Finance and Trade”, „Expert Systems with Applications”, „International Review of Economics and Finance”, „International Journal of Emerging Markets”.

Dodatkowe informacje:

 • staż w University of Maryland at College Park, USA (1991-1992) – stypendium fundacji Alexandra Hamiltona),
 • szkolenia m.in. w Durham University Business School, Wielka Brytania – Know How Fund oraz University of Pittsburgh, USA (USIA).

Stanowiska i funkcje:

 • Kontroler Finansowy w Dr. Max Polska (2019 – do chwili obecnej),
 • Kontroler Finansowy w SIERANT (2019 – do chwili obecnej),
 • wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ (2019 – do chwili obecnej),
 • Kontroler Finansowy w LaModa.pl (część grupy Ringier Axel Springer Polska) (2017 – 2019),
 • Księgowy w Takeda SCE (2015 – 2016).

Doświadczenia w praktyce:

 • Kontroler Finansowy z ponad 5-letnim doświadczeniem zawodowym w finansach zdobytym w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu finansowego,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów raportowania wyników opartych na Power BI,
 • doświadczenie w automatyzacji procesów controllingowych,
 • praktyczna znajomość narzędzi MS Excel, VBA, SQL i Power BI na poziomie zaawansowanym.

Doświadczenia trenerskie:

 • wykładowca na Podyplomowych Studiach Rachunkowość Zarządcza/Controlling na Wydziale Zarządzania UŁ,
 • wykładowca na studiach magisterskich na specjalności Rachunkowość Zarządcza/Controlling na Wydziale Zarządzania UŁ.

 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2017 r. także pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Finansowych.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, w tym na podyplomowych studiach: Rachunkowości i Zarządzania Finansowego, Rachunkowości zarządczej i controllingu, Rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, Rachunkowości wg MSSF. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych Komercjalizacji Nauki i Technologii oraz na szkoleniach menedżerskich z zakresu finansowania nowych przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Innowacji UŁ oraz IC2, Texas University, USA. Wykładowca w ramach programów menedżerskich MiniMBA oraz GlobalMiniMBA organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ. Wykładowca w ramach Polsko-Francuskich studiów typu MBA w zakresie zarządzania organizowanych przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ. Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz w Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
 • Trener z zakresu rachunkowości zarządczej w ramach certyfikowanych kursów dla profesjonalnych marketerów – The Professional Diploma in Marketing (Chartered Institute of Marketing – CIM) – organizowanych przez firmę Questus.; trener Akademii Biznesu MDDP na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, strategicznej i operacyjnej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz analizy finansowej. Trener na szkoleniach zamkniętych organizowanych dla firm polskich i międzynarodowych w tym m.in.: TOYOTA Motor Poland, Audi/Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.; International Paper, Nemak Sp. z o.o., BP Polska, MAN Accounting Center, Poczta Polska, Takeda SSC, PGNiG, Bank BPH, Bank PKO BP, Orlen SA, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Obrót SA, Ferax Irill sp. z o.o., Polfa Warszawa, Polfa Pabianice, PNB Paribas Leasing, PKO Leasing, PGE GiE Grupa BOT, Tate & Lyle. Nemak Sp. o.o.
 • Ekspert Banku Światowego i Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów w zakresie opracowania Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (2015 – 2017).
 • Pracownik Biura Prawnego Urzędu Miasta st. Warszawy (2014-2018)

Autor licznych opinii i pism procesowych w postępowaniach z zakresu rażąco niskich cen i roszczeń odszkodowawczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym; pełnomocnik stron w tego typu postępowaniach. Współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi.

Wieloletni konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi Sp. z o.o. od 2003 roku do dziś oraz TG. Rafib Sp. z o.o. od 2002.

Doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacja i dokumentacja systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej.  Realizował projekty m.in. dla: TOYOTA Motor Poland, Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Spółek Grupy GiE BOT S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., , Fota SA, Koksownia Viktoria SA i jej spółek zależnych, Orbis SA, PKP Cargo SA, Ferax Irill Sp. z o.o. (właściciel marki Gatta), Armada Fleet Management SA, Kia Góraszka Sp. z o.o. etc., Verte Sp. z o.o. BZPG Stomil SA, PEC Oświęcim.

Pełnił rolę pełnomocnika Urzędu Miasta St. Warszawa w postępowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów (12.2013-04.2014); biegły w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu Miasta Krakowa.

Współautor kompleksowego systemu informacyjnego do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim.

Autor komentarzy i analiz dla praktyków: Vademecum Głównego Księgowego, Vademecum Biegłego Rewidenta (Wolters Kluwers), Biuletynu Rachunkowości, Monitor Księgowego (Infor), Nowe standardy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza i controlling (Infor), Rzeczpospolita, dodatek „Dobra firma”; Gazeta prawna. Autor lub współautor ponad 100 artykułów oraz współautor kilku książek, w tym:

 • Rachunkowość zarządcza – podejście operacyjne i strategiczne
 • Rachunkowość finansowa – podejście ewidencyjne i sprawozdawcze
 • Meritum – Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości
 • Lean Accounting – integralny element Lean Management
 • Wartość ekonomiczna majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa.

Stanowiska i funkcje:

 • ­zatrudniona na stanowisku profesora w UŁ (2020 – do chwili obecnej),
 • Kierownik Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowość (2008 – do chwili obecnej),
 • profesor nadzwyczajny UŁ/profesor uczelni (2008 – 2020),
 • Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Nauk o Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UŁ (2012 – 2016),
 • adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ (1996 ­– 2008),
 • asystent stażysta i asystent w Katedrze Rachunkowości UŁ (1985 – 1995). ­

Doświadczenia w praktyce:

 • udział w opracowaniu Projektu subsystemu rachunku kosztów i wyników w ramach Projektu Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla Zarządzania Uniwersytetem Łódzkim, zrealizowanego przez Zespół Katedry Rachunkowości UŁ pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sobańskiej,
 • koordynacja projektów z zakresu rachunkowości zarządczej w ramach studiów MBA UŁ dla: Henkel Bautechnik (Polska) Sp. z o.o. w Stąporkowie oraz Zakładów Mebli Giętych w Radomsku,
 • współautor projektów systemu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych (np.: Texo, Runotex, Korund, Hydro-vacuum, Próchnik, Boruta, WPPS POLMOS Wrocław, Drukarnia Prasowa S.A., ZAE ELESTER S.A.),
 • półroczny staż zawodowy w Dziale Księgowości Kombinatu Maszyn Włókienniczych „WIFAMA” w Łodzi.

Doświadczenia trenerskie:

 • promotor ponad 330 obronionych prac magisterskich i 19 licencjackich oraz trzech prac doktorskich,
 • wykładowca rachunkowości finansowej i zarządczej na szkoleniach otwartych i zamkniętych organizowanych np. przez TG Rafib Sp. z o.o., Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Łodzi, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania w Łodzi, Stowarzyszenie Papierników w Polsce, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Olympus w Warszawie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 • w latach 1996-2005 wykłady z rachunkowości  finansowej i kierowanie projektami  dyplomowymi  na studiach  MBA w PAM Center, na Wydziale Zarządzania UŁ.

Najważniejsze publikacje:

autorka i współautorka ponad 190 publikacji, w tym 26 w jęz. angielskim i dwóch w jęz. japońskim,
ważne podręczniki akademickie: (a) Rachunkowość zarządcza, Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane, red. Szychta, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014 (współautorzy: A. Jaruga, P. Kabalski), (b) A. Szychta, J. Dobroszek, P. Kabalski, Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, (c) A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999, wydanie II, 2001,
przykładowe artykuły dla praktyków: (a) Sobańska, A. Szychta, G.K. Świderska, P. Kabalski, Rachunkowość zarządcza a controlling, „Rachunkowość” nr 3/2010, (b) A. Szychta, Zasady rachunku kosztów działań typu time-driven, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audtytu. Nauka – Edukacja – Praktyka – Technologie, Sopocka Szkoła Wyższa, Gdańsk, 2010, (c) A. Szychta, G. Biekionis, Innowacyjne zastosowanie rachunku kosztów działań w logistyce, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 11/2001, (d) A. Szychta, Kiedy budżetowanie operacyjne przynosi korzyści, „Rachunkowość”, nr 8/2000, (e) A. Szychta, Koszty docelowe, „Rachunkowość” nr 8/1997,
­niektóre monografie naukowe: (a) Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007 i 2008, (b) Rachunkowość w Polsce w okresie międzywojennym 1918 – 1939, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018  (współautorzy: S. Jędrzejewski, M. Turzyński).

Dodatkowe informacje: 

 • uczestnik staży naukowych i dydaktycznych m. in. w: University of North Wales w Bangor (Wielka Brytania), College of Business and Management, University of Maryland (USA), University of Greenwich w Londynie, Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy),
 • członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1999 r., aktywnie działający w komisjach: (a) Komisja do spraw „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR) – od września 2011 r. pełni funkcję redaktor naczelnej tego ogólnopolskiego czasopisma, w a latach 2000 – 2011 była sekretarzem Komitetu Redakcyjnego ZTR, (b) Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości – członek od 2015 r., (c) Komisja Rachunkowości Zarządczej/Controllingu – członek w latach 2003-2015,
 • członek European Accounting Association (EAA) od 1993 r.,
 • reprezentant Polski w Radzie EAA z anonimowego wyboru polskich członków tego stowarzyszenia w latach 2012-2018,
 • członek Komisji Nauki Rachunkowości, Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi (2014 – do chwili obecnej),
 • w pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach rozwoju rachunkowości, zwłaszcza zarządczej, i jej roli społecznej, a także aspektach metodologicznych nauki rachunkowości,
 • czynny uczestnik konferencji naukowych i dla praktyków, wygłaszała referaty na ponad 50 konferencjach krajowych i 20 międzynarodowych, m. in. na kilku Kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości (EAA) i Światowym Kongresie Historyków Rachunkowości.

Stanowiska, funkcje, doświadczenia praktyczne:

 • profesor w Zakładzie Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2003 – do chwili obecnej),
 • w latach 1998 – 2011 pracował w firmach: BZ WBK, Bosch Siemens Hausgeraete, Strabag AG, Bauku Polska, Makolab SA,
 • konsultant i kierownik projektów w G. RaFiB Sp. z o.o. (2000 – 2019),
 • współpracownik Business Design Center funkcjonującym na Uniwersytecie w Aalborg w Danii (2017 – do chwili obecnej),
 • koordynator Programu CIMA UŁ (2017 – do chwili obecnej).

Doświadczenia w praktyce:

konsultant i kierownik projektów w G. RaFiB Sp. z o.o.; jest współautorem wdrożonych koncepcji biznesowych z zakresu rachunkowości zarządczej – rachunek kosztów, systemy KPI, wielowymiarowe raporty rentowności, strategiczna karta wyników w przedsiębiorstwach branży: budowlanej, odzieżowej, energetycznej, motoryzacyjnej, badawczej, chemicznej, piwowarskiej, spożywczej, farmaceutycznej, koksowniczej, elektronicznej, elektrotechnicznej, wydobywczej, wydawniczej, bankowej; realizował projekty ww. zakresie m.in. dla: Maxer, Bakalland, Jutrzenka (obecnie Colian), PVP, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi, Koksownia Viktoria SA i jej spółek zależnych,  PKP Energetyka SA, Browar Namysłów, ZPW Trzuskawica, Redan, Nemak, Instytut Medycyny Pracy, Partnertech, Polfa Pabianice, Voigt, PWP,
Kierownik Działu Controllingu w Bauku Polska.

Doświadczenia trenerskie:

autor zamkniętych, często „szytych na miarę szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla takich organizacji jak między innymi: Orlen, PwC, PKP Energetyka, Fujitsu Technology Solutions, IRR, Masters SA.
wykładowca na studiach MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania oraz na Polsko-Francuskim Programie MBA
Najważniejsze publikacje:

autor i współautor książek: Loan and Guarantee Funds. Performance. Stability (2020), Technologie cyfrowe w biznesie. Przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja (2020), Metody pomiaru i determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowych (2018), Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie (2016), Lean Accounting – Integralny element zarządzania (2013), Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard (2008),
autor współautor licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Dodatkowe informacje:

Visiting Professor na uniwersytetach w: Dani, Szwecji, Niemczech i na Litwie,
uczestnik konferencji: European Accounting Association Annual Congress, Trends in Accounting Research Conference i wielu innych.

Stanowiska i funkcje:

 • Profesor UŁ w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ (2008-do chwili obecnej),
 • kierownik studiów podyplomowych z akredytacją ACCA Postgraduate Studies in Finance and Accounting (2019-do chwili obecnej),
 • Kierownik studiów MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (2015-2019),
 • Koordynator Programu ACCA UŁ (2012-do chwili obecnej)

Doświadczenia w praktyce:

 • Kontroler Finansowy w firmie Indesit Company Polska Sp. z o.o. (2002-2006),
 • Kierownik Finansowego Obszaru Industrialnego w Polsce w firmie Indesit Company Polska Sp. z o.o. (2006-2009).

Doświadczenia trenerskie:

 • autorka szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla firm m.in.: Sonoco, Infosys, Philips, Fujitsu, Apator Elkomtech, Firma Bednarek i wiele innych,
 • trener na otwartych i zamkniętych kursach przygotowujących do egzaminów ACCA (egzaminy FA, MA, PM),
 • wykładowca na studiach MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania oraz na Polsko-Francuskim Programie MBA.

Najważniejsze publikacje:

autorka monografii Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej. Wymiar krajowy i międzynarodowy (2016), autorka i współautorka artykułów: Key performance indicators disclosure in the context of the EU directive: when does stakeholder pressure matter? (2021), Controlling outsourced management accounting to build legitimacy (2020), Niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności: regulacje i wytyczne a praktyka przedsiębiorstw (2020), Coexistence of innovation and standardization: evidence from the lean environment of business process outsourcing  (2019), Being a management accountant in a shared services centre (2018) i wielu innych, autorka case study opracowanego na zlecenie UNCTAD’s Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) (2020).

Dodatkowe informacje:

 • członek Association of Chartered Certified Accountants, EAA, EURAM,
 • uczestnik konferencji: EURAM Conference, Interdisciplinary Perspectives on Accounting , EAA Annual Conference, New Directions in Management Accounting Research, Trends in Accounting Research Conference, Alternative Accounts Europe Conference i wielu innych,
 • koordynator i współwykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych: Praktyki spoleczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: rola zaangażowania interesariuszy (2020-2023), Professionalization of accounting: The case of a hybrid setting in Central-Eastern Europe (2019-2020), The Convergence of accounting and family/ownership influence (2017-2019), Management control in outsourced business services (2015-2019), Management accounting information from the perspective of managers (2015-2019).

Stanowiska i funkcje:

 • Prezes Zarządu International Project Management Association Polska (od 2013 roku – obecnie),
 • Członek Zarządu pm2pm sp. z o. o. (od 2015 roku – obecnie),
 • Wiceprezes Zarządu GPM EMEA Sp. z o.o. (od luty 2021 – obecnie),
 • Dyrektor Finansowy w Tomsystem Sp. z o.o (od lipiec 2013 – obecnie).

Doświadczenia w praktyce:

 • jako Dyrektor Centrum Szkoleniowego BMM Sp. z o. o., Dyrektor BU CS (od 2005 – 2013 roku), odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów, działania strategiczne i operacyjne związane z funkcjonowaniem jednostki biznesowej,
 • jako niezależny konsultant odpowiedzialny za zarządzanie projektem: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad innowacyjnymi komponentami silników lotniczych” (2013-2015),
 • jako Członek Zarządu IPMA Polska a następnie Prezes odpowiedzialny za projekty UE, działalność gospodarczą, edukację, treningi, licencje trenerskie, konferencje, a także za zarządzanie portfelem projektów Stowarzyszenia oraz działania strategiczne i operacyjne związane z jego funkcjonowaniem (2013-obecnie),
 • jako Członek Zarządu pm2pm (od 2015 roku) odpowiedzialny za rozwój, projekty szkoleniowe i doradcze, w tym także dofinansowane oraz działania strategiczne związane z funkcjonowaniem spółki,
 • jako Dyrektor Finansowy Tomsystem (od 2013 roku) odpowiada za działania strategiczne i operacyjne związane z funkcjonowaniem działu, zarządzanie zespołem pracowniczym, kontakty z kontrahentami, zarządzanie I koordynację projektów rozwojowych spółki,
 • jako Wiceprezes Zarządu GPMEMEA odpowiedzialny za rozwój metodyki zarządzania projektami z zakresu zrównoważonego rozwoju PRISM® oraz standardu P5®.

Doświadczenia trenerskie:

16 lat doświadczenia jako trener biznesu, autor wielu programów rozwojowych z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelami,
autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod zarządzania projektami, programem i portfelem projektów, zarządzania zespołem, m.in. dla takich organizacji jak: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, AWBUD SA, GAWEŁ Zakład Produkcji Śrub SA, Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o. o., ZM HERMAN, Zakłady Azotowe Tarnów – Mościce SA, Centrum Doradztwa Gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA, Auchan, OPGK Rzeszów SA, Wiertar Sp. z o. o., DTI Polska Sp. z o. o., Klaster Mazurskie Okna, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Thoni Alutec Sp. z o. o., KIRCHHOFF Polska, Organizacje pozarządowe (NGO), Alstom Grid, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Kopex S.A., PGNiG SA Oddział w Sanoku, WSK PZL – Rzeszów SA, Stal – RES Sp. z o. o., WUP Łódź, Energotechnika Engineering Sp. z o. o., Mostostal Warszawa SA, Politechnika Rzeszowska, AIUT, KMC – Services Sp. z o. o, PKP Energetyka SA, Uniwersytet Opolski, CERI International SP. z o. o., Multiconsult Polska Sp. z o. o., GK Specjał SA, MAN Trucks Sp. Z o. o., A05 Grupa, Grupa Napollo, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o. o., PASS Polska Sp. z o. o, ATI ZKM Forging Sp. z o. o, ANIMEX, BORGWARNER, FERRPOL Bracia Matuszewscy SP. z o. o., UM Wrocław, ELTEL Networks, ICT Artur Olesiński, POLCOM, Hulanicki Bednarek Sp. z o. o, ZWSE Rzeszów Sp. z o. o., Tauron Polska Energia S.A., Politechnika Warszawska, CZIiTT, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, INN Puls, UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice Sp. z o.o., Motorola Solutions, TAURON Polska Energia S.A., GC Energy, Europejski Fundusz Leasingowy SA Grupa Credit Agricole, Politechnika Gdańska, ASSECCO Poland SA, Uniwersytet Rzeszowski, JANTAR Sp. z o. o., KRAMP SAS, Mistero Milano, MB Aerospace, Modern Forms, TLC Sp. z o. o., WARBUD, Enprom Sp. z o.o., Pamapol S.A., Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Najważniejsze publikacje:

 • współautor międzynarodowego standardu dla trenerów, konsultantów i coachów IPMA,
 • członek zespołu redakcyjnego edycji polskiej „Zrównoważone zarządzanie projektami. Podręcznik GPM”.

Dodatkowe informacje:

 • Członek Komitetu Sterującego IPMA CERT, Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska,
 • posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA lev. A, Certified Green Project Manager lev. B, Prince2 Foundation, Agile PM.

Stanowiska i funkcje:

 • profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2007 – do chwili obecnej),
 • członek międzynarodowej sieci ETAP (European Tax and Accounting in Practice) (2019 – do chwili obecnej),
 • członek European Accouting Association (EAA) (2011 – do chwili obecnej),
 • Specjalista ds. finansowych w dziale zarządzania projektami dofinansowanymi z UE w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (11.2006 – 01.2007),
 • wykładowca w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (2002-2006),
 • doświadczenie zawodowe w firmach takich jak: Philips Lighting Pabianice S.A. (06.2001 – 09.2001), Rossmann (09.07 – 31.07.2001), PPHU „JU-KA” w Łodzi, (04.1997 – 07.1997).

Doświadczenia w praktyce:

 • konsultant dla małych firm i instytucji ubiegających się o dotacje z Unii Europejskiej,
 • konsultant w firmie Rafib Sp. z o.o. (wdrażanie systemów finansowo-księgowych),
 • redaktor tematyczny czasopisma „Theoretical Journal of Accounting” (wydawanego od 1966 roku) od 2013 do chwili obecnej,
 • ekspert ds. programów UE: (a) ekspert w projekcie „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020; (b) ekspert w projekcie „Ocena ex-ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020.

Doświadczenia trenerskie:

 • autor otwartych i zamkniętych, szkoleń z zakresu analizy finansowej,
 • 20 lat doświadczenia jako wykładowca rachunkowości finansowej i sprawozdawczości niefinansowej na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą (Francja, Chorwacja, Litwa, Malta, Kazachstan).

Najważniejsze publikacje kierowane do praktyków:             

 • autorka książki Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku, Diffin, 2015,
 • autorka artykułów dla praktyków: Ewidencja kosztów fundacji i stowarzyszeń, „Rachunkowość”, 10/2020; Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji, Rachunkowość nr 6/2015; O czym informują sprawozdania organizacji pożytku publicznego?, „Rachunkowość”, 12/2014; Wykorzystanie dotacji i darowizn przez organizacje pożytku publicznego, „Rachunkowość”, 3/2012; Czy prowadzenie ksiąg rachunkowych zwiększa dostęp  przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania?, „Rachunkowość”, 5/2010.

Stanowiska i funkcje:

 • emerytowany prof. dr hab. w Katedrze Rachunkowości (obecnie współpracownik Katedry Rachunkowości) na Wydziale Zarządzania UŁ (1971 – 2019),
 • Kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ (1998 – 2012),
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ (2001 – 2019),
 • Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Rafib w Łodzi, spółka konsultingowa (1991 – 2019),
 • członek European Accounting Association (1994 – do chwili obecnej),
 • członek American Accountng Association (1999 – do chwili obecnej),
 • członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1980 – do chwili obecnej),
 • profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń w Łodzi (1998 – 2000).

Doświadczenia w praktyce:

 • jako Prezes Zarządu w „T.G. RaFiB Sp. z o.o.” (1991-2019) kierowała i uczestniczyła w ponad 60 projektach kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla: Energopol-7 Poznań SA, GK PSE Operator SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Łódzki Zakład Energetyczny ŁZE SA, Masters SA, MZK Piła, PKP Energetyka SA, Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka SA, Trakcja Polska PKRE SA, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria SA i wielu innych,
 • była członkiem Komitetu Sterującego do spraw wdrożenia kompleksowego systemu informacyjnego dla wspomagania zarządzaniem w Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenia trenerskie:

 • autorka otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu,
 • wykładowca na studiach podyplomowych Rachunkowość Zarządcza/Controlling, Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe i wielu innych.

Najważniejsze publikacje kierowane do praktyków:

 • autorka i współautorka wielu książek dla praktyków, np.: Lean accounting. Integralny element lean management (2013), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (2010), Rachunkowość zarządcza: Kontrakty długoterminowe. Przychody – Koszty – Wyniki (2004),
 • autorka artykułów dla praktyków: Etyka w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu w Polsce (2016), Granice organizacyjne systemu rachunkowości (2011), Reorientacja sprawozdań finansowych i systemu rachunkowości jako skutek wdrożenia MSR (2005),
 • autorka licznych artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą.

Dodatkowe informacje:

 • członek Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi (2002 – 2010),
 • członek Rady Programowej czasopisma „Controling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie” Grupa Wydawnicza INFOR (2001 – 2004),
 • członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce (1991 – 1994),
 • konsultant V Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej przy projekcie pierwszej w Polsce ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (1992 – 1993),
 • członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości (1980 – 1985).

Stanowiska i funkcje:

 • adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2001 – do chwili obecnej),
 • konsultant i wykonawca projektów w G. RaFiB Sp. z o.o. (2003 – 2019), Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o. (od 2001 – do chwili obecnej),
 • koordynator kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami, koordynator specjalności: Rachunkowość z akredytacją ACCA, Rachunkowość zarządcza/controlling, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2019 – do chwili obecnej)

Doświadczenia w praktyce:

 • konsultant, współautor i współwykonawca wielu projektów z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej; uczestniczył w opracowaniu i wdrażaniu projektów z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacja i dokumentacja systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej; realizował projekty m.in. dla: Telekomunikacji Polskiej S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A. (TAURON), Południowego Koncernu Węglowego S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Spółek Grupy GiE BOT S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o., Fota SA, PKP Energetyka SA, PKP Cargo SA, PKP SA, BZPG Stomil S.A., Armada Fleet Management SA.
 • współautor projektu systemu informacyjnego do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim,
 • współpracuje z praktyką gospodarczą również na potrzeby postępowań sądowych i toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą (pełnił m.in. rolę pełnomocnika Urzędu Miasta St. Warszawa w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz funkcję biegłego w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu Miasta Krakowa – 2014 rok); współautor wielu opinii sporządzanych na potrzeby toczących się postępowań sądowych.

Doświadczenia trenerskie:

 • trener na wielu szkoleniach (otwartych i zamkniętych) z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania finansami, sprawozdawczości finansowej, MSR/MSSF dla takich organizacji jak między innymi: KGHM SA, PKN Orlen SA, PwC Sp. z o.o., PKP Energetyka SA, PKP CARGO SA, Elektrownia Bełchatów SA,
 • wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów.

Najważniejsze publikacje:

 • autor i współautor książek, m.in.: Rachunek kosztów w procesie zagospodarowania odpadów komunalnych (2020), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2019), Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2018), Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (2013), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (2009),
 • autor i współautor licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych,
 • autor licznych komentarzy dla praktyków w czasopismach branżowych.

Dodatkowe informacje:

 • uczestnik wielu konferencji międzynarodowych, m.in.: European Accounting Association Annual Congress, Trends in Accounting Research Conference,
 • pracownik kontraktowy Banku Światowego (26.12.2014 – 31.12.2015),
 • współautor projektu KSR 11 „Środki trwałe” oraz projektu KSR „Wartości niematerialne i prawne”.

ADRESACI STUDIÓW

Podyplomowe Studia Rachunkowość Zarządcza/ Controlling adresowane są m.in. do (obecnych i przyszłych):

 • właścicieli firm, członków rad nadzorczych i członków zarządu pragnących uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej/controllingu do poprawy efektywności działania organizacji,
 • dyrektorów i menedżerów wszystkich pionów i szczebli zarządzania firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w organizacji,
 • głównych księgowych i pracowników działów księgowości pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości zarządczej/controllingu dla celów zarządzania,
 • kierowników działów i specjalistów ds. rachunkowości zarządczej/controllingu, dla których w codziennej pracy niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansów,
 • analityków kosztów, specjalistów ds. budżetowania oraz kontroli kosztów i przychodów,
 • informatyków wdrażających i administrujących systemami informatycznymi controllingu,
 • wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą rachunkowością zarządczą/controllingiem.
   

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 3.06.2024 r. do 30.09.2024 r.

Wymagane jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej oraz złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 30.09.2024 r. 

>>> Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów <<<

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Czesne w roku akademickim 2024/2025 za całe studia wynosi 7700 zł z możliwością wpłaty w dwóch równych ratach. Opłaty wnoszone są na indywidualne konta słuchaczy w terminach podanych przez organizatora w procesie rekrutacji.

UWAGA! Posiadacze Karty Absolwenta UŁ mogą skorzystać z 10% rabatu! Kopię karty/ skan należy dołączyc do dokumentów rekrutacyjnych.
Szczegóły odnajdziecie Państwo na stronie STREFA ABSOLWENTA (lodz.pl).

Dodatkowo do pobrania

ABSOLWENCI

Jesteśmy dumni z tego, że nasze studia ukończyło już ponad 1200 osób. Naszymi absolwentami były osoby z organizacji:

 • małych, średnich, dużych i bardzo dużych,
 • firm produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacji non-profit,
 • firm prywatnych, państwowych, spółek giełdowych, firm międzynarodowych i organizacji publicznych,
 • organizacji wykorzystujących zaawansowane narzędzia rachunkowości zarządczej/controllingu i takich, które instrumenty te dopiero zaczynają stosować.

Opinie naszych Absolwentów

"Otrzymałem znacznie więcej niż się spodziewałem. Wiedza otrzymana na całe życie i która całe życie będzie pogłębiana, dając realne efekty. Case study + wykłady prowadzone przez praktyków – znakomite połączenie. Układ programu studiów bardzo dobry, stopniowo przekazywana coraz bardziej zaawansowana wiedza."
 
"Polecam Studia Podyplomowe z Rachunkowości Zarządczej/Controllingu organizowane przez Katedrę Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Wykwalifikowana na bardzo wysokim poziomie, przesympatyczna Kadra Dydaktyczna w przyjazny i prosty sposób przekazuje bardzo duży zakres wiedzy. Dodatkowym atutem jest bardzo duża ilość udostępnianych materiałów dydaktycznych jak też podręczniki oraz materiały pomocnicze do zajęć. Studia podyplomowe spełniły w 100% moje oczekiwania."
 
"Studia Rachunkowość Zarządcza/Controlling mogę polecić z czystym sumieniem.Tematy trudne są przedstawiane w sposób przystępny. Kontakt z wykładowcami jest żywy (na każdych zajęciach, a nawet po ich zakończeniu, mogłam wyjaśnić z prowadzącymi swoje wątpliwości dotyczące przedstawianych casów).Wiele treści przyswojonych podczas studiów wykorzystuję w pracy. Jest to możliwe dzięki praktycznemu podejściu wykładowców do prezentowanych zagadnień (m.in. warsztaty komputerowe z prof. Tomaszem Wnuk-Pel, mgr Tomaszem Leśniowskim, prof. Anną Szychtą oraz dr Marcinem Michalakiem, dr hab. Janem Michalakiem i dr Żaneta Pietrzak).Na naukę do egzaminu jest wystarczająca ilość czasu. Program studiów został tak ułożony, iż moje życie prywatne nie ucierpiało na tym, że dość sporą ilość czasu spędzałam przy komputerze oraz wertując materiały, za co jestem niezmiernie wdzięczna organizatorom.Oprócz odświeżenia wiedzy (studia z podobnej tematyki ukończyłam 10 lat temu), zyskałam nową wiedzę oraz umiejętności co z pewnością przełoży się na jakość wykonywanej przeze mnie pracy oraz moją efektywność, co z kolei usprawni działanie jednostki, w której jestem zatrudniona, a przede mną otworzy kolejne drzwi."
 
"Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza/Controlling dostarczyły mi dużo wiedzy i stworzyły nowe możliwości rozwoju zawodowego. Bardzo mi się podobał sposób prowadzenia zajęć przez dr Żanetę Pietrzak, dr hab. Ewelinę Zarzycką, prof. Tomasza Wnuk-Pel i prof. Annę Szychtę."
 
Absolwentami ukończonych już edycji Podyplomowych Studiów Rachunkowość Zarządcza/ Controlling są menedżerowie i pracownicy takich organizacji, jak np.:

 • ABB Sp. z o.o.
 • Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
 • Amcor Polska Sp. z o.o.
 • net S.A.
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
 • Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.
 • BPH PBK S.A.
 • BRE Bank S.A.
 • BSH Sp. z o.o.
 • Business Support Solution S.A.
 • Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.
 • Coats Polska Sp. z o.o.
 • Corning Cable Systems Sp. z o.o.
 • Delfarma Sp. z o.o.
 • DRUM-CLEAN-RECYCLING Sp. z o.o.
 • Elektrownia Bełchatów S.A.
 • FLEXIDEA Sp. z o.o.
 • Grupa „LEW” Sp. z o.o.
 • Herbapol S.A.
 • Hotel Reymont
 • HT LANCET Sp. z o.o.
 • Hutchinson Poland Sp. z o.o.
 • Ferax SA (Gatta)
 • FM Polska Sp. z o.o.
 • InfoSys BPO
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Impel S.A.
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
 • INTERPRINT Polska Sp. z o.o.
 • Izolacje Pluimers Sp. z o.o.
 • Kampmann Polska Sp. z o.o.
 • Kredyt Bank S.A.
 • LAMELA Sp. z o.o.
 • Lek S.A.
 • Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
 • Magellan S.A.
 • Milton Trustee Sp. z o.o.
 • MSG Sp. z o.o.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • NOVAMED Sp. z o.o.
 • Nycomed SCE Sp. z o.o.
 • ORLEN S.A.
 • OVERLACK Sp. z o.o.
 • Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
 • PartnerTech Sieradz Sp. z o.o.
 • PGE Obrót S.A.
 • Philipiak Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
 • Philips Lighting
 • K.P. Cargo S.A.
 • PKP Energetyka Sp. z. o.o.
 • Polfarmex S.A.
 • Polska Presse Sp. z o.o.
 • Polski Ogród Sp. z o.o.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
 • PZU S.A.
 • Robinson Packaging Polska Sp. z o.o.
 • ROTOR-CENTRUM s.c.
 • Siemens Sp. z o.o.
 • Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o.
 • SWM Poland Sp. z o.o.
 • Tate & Lyle Global Shared Services Sp. z o.o.
 • TP S.A.
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Urząd Miejski w Wieluniu
 • Varitex S.A.
 • Vasco Bohemia Sp. z o.o.
 • Victory Tachnology Polska Sp. z o.o.
 • Województwo Łódzkie
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze S.A.
 • Wólczanka S.A.
 • Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw MOTYL sp.j.
 • ZUS i wielu innych.

KONTAKT

Kierownik studiów:
prof. dr hab.Tomasz Wnuk-Pel, p. 253
tel. 42 635 52 43
e-mail: tomasz.wnuk@uni.lodz.pl

Koordynatorzy Studiów
Marta Jasińska
Centrum Rozwoju Biznesu, Wydział Zarządzania UŁ
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, p. 135
tel.: 42 635 62 57, 533 542 413
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

Patrycja Kuśmirek
Centrum Rozwoju Biznesu, Wydział Zarządzania UŁ
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, p. 135
tel.: 42 635 62 57, 533 542 413
e-mail: patrycja.kusmirek@uni.lodz.pl