Rejestracja

O STUDIACH

logotyp Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing).

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
 
Studia podyplomowe Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce spełniają przesłanki, o których mowa w 286 ust. 1 pkt 5) lit. d) ustawy o finansach publicznych. 

PROGRAM

[Zajęcia/Liczba godzin]

 1. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej, 8
 2. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego, 8
 3. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora, 8
 4. Rachunkowość finansowa (Cz. I i II), 16
 5. Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska, 16
 6. Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, 16
 7. Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym, 16
 8. Podstawy prawa podatkowego, 16
 9. Rachunkowość podatkowa, 8
 10. Metodyka pracy audytora wewnętrznego, 24
 11. Podstawy prawa spółek, 8
 12. Audyt informatyczny, 16
 13. Metody próbkowania w audycie, 8
 14. Audyt / kontrola  zamówień publicznych, 16
 15. Warsztaty – wykonywanie audytu, 16
 16. Projekt zadania praktycznego, 8
 17. Egzamin końcowy    

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry, pokrywające się z rokiem akademickim. Program liczy 208 godzin i uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych. Zajęcia odbywają się w weekendy dwa razy w miesiącu, z odpowiednim uwzględnieniem świąt.

Zajęcia na studiach podyplomowych Audytu Wewnętrznego w Administracji i Gospodarce w edycji roku akademickiego 2023/2024 odbywać się będą w formule stacjonarnej (z możliwością zmiany formy na zdalną w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju).


Świadectwo ukończenia studiów

Absolwenci Studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz wystawiany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. (https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html) i bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy www.pikw.pl/regulamin,165.html). 

ADRESACI STUDIÓW

Studia mają głównie charakter kwalifikacyjny. Adresowane są przede wszystkim do:

 • audytorów wewnętrznych pragnących rozwinąć swą wiedzę i umiejętności;
 • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym;
 • kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego;
 • osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą/wewnętrzną.

REKRUTACJA

Rejestracja elektroniczna na studia została przedłużona do 15.10.2023 r.

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej. Zapisz się online >> >>

Kandydaci na studia muszą mieć ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie. Cechować się powinni skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią i wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc (min. 15, maks. 40 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Bez egzaminów wstępnych, testów i rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Czesne wynosi 4 700 PLN, płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach w terminach i na konto wskazane przez organizatora.
 

Dodatkowo do pobrania

KONTAKT

Kierownik studiów
dr hab. Jacek Gad, prof.UŁ
e-mail: jacek.gad@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 52 24 (Sekretariat Katedry Rachunkowości)

Koordynator Studiów
Marta Jasińska
Centrum Rozwoju Biznesu, Wydział Zarządzania UŁ
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, p. 135
tel.: 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl