Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy oraz wprowadzając nowe kierunki studiów.

Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i dają liczne możliwości rozwoju.

Zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą oraz reagowanie na zmiany płynące z otoczenia stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2024

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka- Reichel

Cele projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie Gender Equality Plan (GEP) – planu równości płci, który będzie zorientowany na użytkownika, nastawiony na praktyczne zastosowanie oraz włączający perspektywę płci do pojęcia doskonałości naukowej.

 

Okres realizacji:01.01.2022 - 01.01.2025

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

ENDORSE aims at assessing characteristics of university locations affected by brain drain in order to create customized business model archetypes that support student entrepreneurs on their business venture at the university locations, by providing knowledge on local resources, comparative advantages, funding opportunities and offering access to a regional innovation network.
In other words, the main objective is to provide incentives for graduates to remain in the region. The developed integrated approach will help facilitate:
- Entrepreneurial education and support of students during studies (business models and approaches, mindset, startup phase)
- Building up and integration of potential founders into the local community (municipality/companies/other startups)
- Helping connect founders from the different locations.
ENDORSE will contribute to improving innovation in teaching and to better adapting the students’ skill to the requirements of the location to achieving resilience and sustainable growth.

Okres realizacji: 01.12.2022- 30.11.2026

Kierownik projektu: dr Anna Wronka

Cele projektu to:  wsparcie transformacji organizacji edukacyjnych przy użyciu podejścia Whole Institution Approach (WIA) w kierunku zasad zrównoważonego rozwoju w trzech kluczowych aspektach: społecznym, edukacyjnym i organizacyjnym. 

 

Okres realizacji: 02.10.2023 – 01.10.2027

Kierownik projektu: dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego modelu mediatorów pośredniczących w oddziaływaniu zielonego zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki środowiskowe na określonych poziomach: indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym (IZOM) oraz jego operacjonalizacja i weryfikacja empiryczna na podstawie badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych na próbie firm z wybranych krajów UE.

 

Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.12.2025

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę edukacji w zakresie sztucznej inteligencji poprzez promowanie etycznego i stosowanego wykorzystania sztucznej inteligencji, koncentrując się na studentach biznesu i zarządzania na poziomie uniwersyteckim. AI LEADERS ma uczyć zarówno zasad etycznych, jak i praktycznych zastosowań AI i przedsiębiorczości. Ważnym zadaniem projektu jest przygotowanie przyszłych liderów biznesu do opracowywania i stosowania rozwiązań AI zgodnych z europejskimi wartościami i wytycznymi etycznymi.
wartościami i wytycznymi etycznymi.

Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.12.2026

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu RiHEI jest przekształcenie gruzińskiego ekosystemu szkolnictwa wyższego w siłę napędową zrównoważonego i odpowiedzialnego (społecznie, środowiskowo) wzrostu przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy poprzez inwestowanie w zdolności młodzieży i lepsze łączenie edukacji, badań i innowacji z potrzebami sektora prywatnego. Zostanie to osiągnięte poprzez umieszczenie instytucji szkolnictwa wyższego jako "zaangażowanych" podmiotów transformacyjnych w ekosystemie gospodarczym kraju (poprzez odpowiedzialną koprodukcję innowacji opartą na poczwórnej helisie i publiczno-prywatne inwestycje), ułatwianie przedsiębiorczości młodzieży, zwiększanie umiejętności STEAM i wyzwalanie rozwoju ekosystemu (synergie klastrów), który w pełni integruje wrażliwe społeczności, a także obszary oddalone i wiejskie. 

Okres realizacji: 01.09.2023 – 28.02.2026

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

SHIFT ma na celu zwiększenie zdolności instytucji szkolnictwa wyższego do przyczyniania się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez ocenę i wdrażanie strategii i polityk ESG za pośrednictwem platformy ESG Impact Index. Dodatkowo ma wyposażyć studentów, nauczycieli akademickich, badaczy i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego w niezbędne umiejętności i wiedzę do wdrażania i monitorowania praktyk ESG oraz wzmacniania współpracy międzynarodowej poprzez ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i wiedzy między jednostkami.

AKREDYTACJE


AKREDYTACJA ACCA

AKREDYTACJA KIERUNKÓW RACHUNKOWOŚĆ ORAZ RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

W 2013 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie akredytowany jest kierunek na II stopniu (Finanse i Rachunkowość, od 2019 roku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów oraz uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

ACCA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Kwalifikacja ACCA została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości.

AKREDYTACJA IPMA

AKREDYTACJA KIERUNKU ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student. Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży.  Uprawnia do posługiwania się tytułem certyfikowanego członka zespołu projektowego w ramach kompetencji projektowych IPMA, a także znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów.

PROGRAM AICPA & CIMA

AKREDYTACJA KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

Logo AICPA&CIMANa mocy umowy podpisanej przez Wydział Zarządzania UŁ oraz AICPA & CIMA uruchomiliśmy Program CGMA na Wydziale Zarządzania UŁ. Program umożliwia studentom na kierunku Management and Finance zdobycie CGMA Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów przeprowadzanych przez CIMA.

AKREDYTACJA EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION

AKREDYTACJA KIERUNKU LOGISTYKA

Kierunek Logistyka pozytywnie przeszedł proces międzynarodowej akredytacji na zgodność ze standardami European Logistics Association (ELA). Akredytacja ta umożliwi przyszłym absolwentom kierunku Logistyka uzyskanie międzynarodowych certyfikatów zawodowych European Junior Logistician i/lub European Senior Logistician.

 

AKREDYTACJA BLUE PRISM ACADEMIA

AKREDYTACJA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPA)

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu.

Blue Prism to najczęściej wykorzystywany program w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych (RPA), służący do automatyzowania działań z użyciem programów komputerowych. Studenci kierunku BPA będą uczestniczyć w intensywnym kursie programu Blue Prism. Nabyte kwalifikacje będą mogli potwierdzić poprzez zdanie międzynarodowego egzaminu i zdobycie jednego z sześciu certyfikatów Blue Prism: Developer, Professional Developer, Solution Designer, ROM Architect, Technical Architect (V6), Installation Engineer (V6).

AKREDYTACJA IACBE

AKREDYTACJA KIERUNKU BUSINESS MANAGEMENT

Kierunek Business Management uzyskał w grudniu 2020 roku prestiżową, amerykańską akredytację przyznawaną przez lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej International Accreditation Council for Business Education.

Akredytacja potwierdza spełnienie przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem oraz wysoką wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy.

AKREDYTACJA PREDICTIVE SOLUTIONS

AKREDYTACJA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI, SPECJALNOŚĆ MENEDŻER FINANSOWY

Logo Predictive SolutionsOd roku akademickiego 2021/2022 przedmiot „Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics” został objęty systemem akredytacji zajęć dydaktycznych Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). Przedmiot ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia, na Wydziale Zarządzania, kierunek: Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność: Menedżer finansowy przez: dr Dorotę Starzyńską oraz dr Martę Baraniak i obejmuje 16 godzin ćwiczeń praktycznych z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska.

OCENA DZIAŁALNOŚCI WZ


WYRÓŻNIAJĄCA OCENA INSTYTUCJONALNA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

17 stycznia 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Zarządzania UŁ najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną. To pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych.

W ocenie PKA podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego.

KATEGORIA NAUKOWA B+ W KOMPLEKSOWEJ OCENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona za lata 2017−2021 pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jednostek podstawowych. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości kategorię B+.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami oceny przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

RANKINGI


RANKING PERSPEKTYWY

Logo Rankingu PerspektywyRanking Kierunków Studiów to coroczne zestawienie informacji o najpopularniejszych kierunkach studiów. Oceniane są takie kryteria, jak prestiż, ekonomiczne losy absolwentów, potencjał dydaktyczny, akademicki i naukowy oraz umiędzynarodowienie. W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023 kierunek Zarządzanie zajął 12 miejsce, natomiast Finanse i Rachunkowość - 10 miejsce.

 

RANKING EDUNIVERSAL

Wydział Zarządzania UŁ w 2022 roku znalazł się w gronie 7 uczelni z Polski na liście Eduniversal Selected. Czynniki, jakie decydują o takim wyróżnieniu to innowacyjne projekty, rosnący potencjał, a także nowa i znacząca energia.