Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy oraz wprowadzając nowe kierunki studiów.

Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i dają liczne możliwości rozwoju.

Zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą oraz reagowanie na zmiany płynące z otoczenia stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji personelu mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie cyfrowych innowacji i umiejętności rzemieślniczych poprzez opracowanie międzypokoleniowego programu wymiany umiejętności.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. Ilona Świątek Barylska, prof. UŁ

Cele projektu:

Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development (LAPIS) ma na celu wspieranie menedżerów sektora opieki społecznej w rozwijaniu uczenia się opartego na pracy w zarządzanych przez nich placówkach (WBL- work based learning) oraz pomoc w rozwoju kompetencji innowacyjnego przywództwa. Cele i rezultaty koncentrują się wokół doskonalenia umiejętności liderów w sektorze opieki społacznej i zdrowotnej w uczeniu się opartym na pracy i innowacjach, budowaniu sieci wspierających uczenie się w miejscu pracy.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie systemowych mechanizmów działania, które wspomogą  ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowych zasobów wody. W rezultacie działania te, będą wsparciem dla firm, które wdrożą te technologie (ponownego wykorzystania) w łańcuch wartości, poprzez mechanizmy ocen.

Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2024

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka- Reichel

Cele projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie Gender Equality Plan (GEP) – planu równości płci, który będzie zorientowany na użytkownika, nastawiony na praktyczne zastosowanie oraz włączający perspektywę płci do pojęcia doskonałości naukowej.

 

Okres realizacji: 20.06.2022 - 19.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. Beata Anna Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

Cele projektu:
The main goal of the project is to develop applied recommendations for improving the management of Polish enterprises in the context of current and forecasted realities in the medium term.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 30.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:
Develop a novel way of performing research and development in universities to ensure immediate commercialisation (spin-offs) and involvement of a large number of internal stakeholders (academic and non-academic staff, as well as students).

Okres realizacji: 08.07.2022 - 07.07.2023

Kierownik projektu: dr Marta Baraniak

Cele projektu:
Celem działania naukowego jest sformułowanie modelu opisującego wpływ wielkości gospodarstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności (konwencjonalnej i ekologicznej) na jego efektywność.

Okres realizacji: 01.08.2021 - 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

Kluczowym efektem przeprowadzenia projektu będzie organizacja cyklu warsztatów z zakresu myślenia projektowego (‘design thinking’) dla obecnych oraz potencjalnych studentów UŁ niebędących obywatelami polskimi. Wydział Zarządzania UŁ dąży do zwiększenia poziomu internacjonalizacji grup studenckich na kierunkach studiów prowadzonych w jęz. angielskim. Jego realizacja wpisze się jednocześnie w proces budowania trwałych relacji z kandydatami, studentami, a docelowo także z absolwentami.
Podstawowym celem projektu jest uatrakcyjniania oferty dydaktycznej w językach obcych, rekrutacji zagranicznych kandydatów na pełne cykle studiów, promowanie mobilności przyjazdowej na semestr lub dwa, jak również wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ na wymianę do uczelni partnerskich. Projekt jest kierowany do studentów niebędących obywatelami polskimi, którzy rozważają podjęcie studiów o tematyce biznesowej / menedżerskiej.

Okres realizacji:01.01.2022 - 01.01.2025

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

ENDORSE aims at assessing characteristics of university locations affected by brain drain in order to create customized business model archetypes that support student entrepreneurs on their business venture at the university locations, by providing knowledge on local resources, comparative advantages, funding opportunities and offering access to a regional innovation network.
In other words, the main objective is to provide incentives for graduates to remain in the region. The developed integrated approach will help facilitate:
- Entrepreneurial education and support of students during studies (business models and approaches, mindset, startup phase)
- Building up and integration of potential founders into the local community (municipality/companies/other startups)
- Helping connect founders from the different locations.
ENDORSE will contribute to improving innovation in teaching and to better adapting the students’ skill to the requirements of the location to achieving resilience and sustainable growth.

Okres realizacji: 01.11.2021 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka-Reichel

Cele projektu:
W ramach projektu powstanie kurs e-learningu zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development E-learning (SDEL), aby wspierać studentów, którzy chcą wzbogacić swoje dotychczasowe studia o elementy nauczania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:
Celem projektu jest pomoc uniwersytetom (i potencjalnie ośrodkom szkoleniowym dla dorosłych) w ulepszeniu
1) ich kursów z zakresu przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie know-how na temat skutecznych inwestycji oraz
2) podniesienie kompetencji cyfrowych wykładowców/trenerów, aby zapewnić, że wiedza na temat skutecznych inwestycji może być odpowiednio przekazywana słuchaczom, przy jednoczesnym
3) certyfikowaniu kompetencji i podnoszeniu jakości trenerów przedsiębiorczości.

Okres realizacji: 15.01.2021 - 14.01.2023

Kierownik projektu: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu SEHUBS jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS), który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych. Model będzie odnosił się do wyników wieloetapowego badania przeprowadzonego w Polsce, Grecji, Bułgarii i we Włoszech.

 

Okres realizacji: 15.12.2021 - 14.06.2023

Kierownik projektu: dr Beata Gotwald

Cele projektu:
Celami projektu jest:
(1) diagnoza zachowań dzieci jako konsumentów i odbiorców komunikatów marketingowych oraz
(2) analiza i aktualizacja ustaleń dotyczących metodyki badań zachowań dzieci jako konsumentów w środowisku omnikanałowym.

Okres realizacji: 01.04.2021 - 31.03.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Celem projektu jest transfer technik i metod zapewnienia jakości do procesu oceny nauczania hybrydowego i zdalnego w sektorze szkolnictwa zawodowego. W szczególności będą wzięte pod uwagę wytyczne Modelu Doskonałości EFQM, a także narzędzia, związane z koncepcjami Total Quality Management oraz Lean Management. Planowane działania obejmują: analizę stanu bieżącego doskonalonego obszaru, ocenę dotychczas stosowanych metod zapewnienia jakości wspomnianych form nauczania, opracowanie planu doskonalącego zapewnienia jakości, przygotowanie krótkich szkoleń, przy wsparciu partnerów z branży IT i wymaganych specjalistów, przeprowadzenie pilotażowych szkoleń, ich ocena  oraz wnioski i działania usprawniające.

 

Okres realizacji: 02.01.2020 - 31.08.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników i barier napotykanych przez różnych uczestników systemu we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

 

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2022

Kierownik projektu: dr Grażyna Kędzia (Wieteska)

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój społecznych innowacji, wychodzących naprzeciw środowiskowym i społecznym wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z bioplastiku w łańcuchach dostaw, mając na uwadze cały cykl życia tych produktów.

Okres realizacji: 01.09.2019- 30.06.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

1. Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

2. Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

3. Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników stymulujących i barier napotykanych przez organizacje we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

4. Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

AKREDYTACJE


AKREDYTACJA ACCA

AKREDYTACJA KIERUNKÓW RACHUNKOWOŚĆ ORAZ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Logotyp ACCAW 2013 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie prowadzimy dwa akredytowane kierunki: na I stopniu (Rachunkowość) i II stopniu (Finanse i Rachunkowość, od 2019 roku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów oraz uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

ACCA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Kwalifikacja ACCA została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości.

AKREDYTACJA IPMA

AKREDYTACJA KIERUNKU ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student. Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży.  Uprawnia do posługiwania się tytułem certyfikowanego członka zespołu projektowego w ramach kompetencji projektowych IPMA, a także znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów.

PROGRAM CIMA

AKREDYTACJA KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

Na mocy umowy podpisanej przez Wydział Zarządzania UŁ oraz Chartered Institute of Management Accountants uruchomiliśmy Program CIMA na Wydziale Zarządzania UŁ. Program umożliwia studentom na kierunku Management and Finance zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.

AKREDYTACJA EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION

AKREDYTACJA KIERUNKU LOGISTYKA

Kierunek Logistyka pozytywnie przeszedł proces międzynarodowej akredytacji na zgodność ze standardami European Logistics Association (ELA). Akredytacja ta umożliwi przyszłym absolwentom kierunku Logistyka uzyskanie międzynarodowych certyfikatów zawodowych European Junior Logistician i/lub European Senior Logistician.

 

AKREDYTACJA BLUE PRISM ACADEMIA

AKREDYTACJA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPA)

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu.

Blue Prism to najczęściej wykorzystywany program w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych (RPA), służący do automatyzowania działań z użyciem programów komputerowych. Studenci kierunku BPA będą uczestniczyć w intensywnym kursie programu Blue Prism. Nabyte kwalifikacje będą mogli potwierdzić poprzez zdanie międzynarodowego egzaminu i zdobycie jednego z sześciu certyfikatów Blue Prism: Developer, Professional Developer, Solution Designer, ROM Architect, Technical Architect (V6), Installation Engineer (V6).

AKREDYTACJA IACBE

AKREDYTACJA KIERUNKU BUSINESS MANAGEMENT

Kierunek Business Management uzyskał w 2021 roku prestiżową, amerykańską akredytację przyznawaną przez lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej International Accreditation Council for Business Education.

Akredytacja potwierdza spełnienie przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem oraz wysoką wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy.

AKREDYTACJA PREDICTIVE SOLUTIONS

AKREDYTACJA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI, SPECJALNOŚĆ MENEDŻER FINANSOWY

Logo Predictive SolutionsOd roku akademickiego 2021/2022 przedmiot „Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics” został objęty systemem akredytacji zajęć dydaktycznych Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). Przedmiot ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia, na Wydziale Zarządzania, kierunek: Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność: Menedżer finansowy przez: dr Dorotę Starzyńską oraz dr Martę Baraniak i obejmuje 16 godzin ćwiczeń praktycznych z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska.

OCENA DZIAŁALNOŚCI WZ


WYRÓŻNIAJĄCA OCENA INSTYTUCJONALNA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

17 stycznia 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Zarządzania UŁ najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną. To pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych.

W ocenie PKA podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego.

KATEGORIA NAUKOWA B+ W KOMPLEKSOWEJ OCENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona za lata 2017−2021 pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jednostek podstawowych. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości kategorię B+.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami oceny przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

RANKINGI


III MIEJSCE W RANKINGU UCZELNI I STUDIÓW EKONOMICZNYCH RZECZPOSPOLITEJ

Logo RzeczpospolitaW 2019 roku w rankingu uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Łódzki zajął 3 miejsce w gronie uczelni nieekonomicznych oferujących najlepsze studia ekonomiczne.

W 2017 roku Wydział Zarządzania UŁ został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce - w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej zajął II miejsce w kategorii "Wydziały ekonomiczne" (na 27 wydziałów).

RANKING PERSPEKTYWY

W 2022 r. kierunek Zarządzanie zajął 10 miejsce i poprawił swoją pozycję o 4 miejsca. Kierunek Finanse i Rachunkowość z 8 pozycji zmienił miejsce na 7.

W 2021 r. w rankingu kierunków studiów Zarządzanie zajęło 14 miejsce, Finanse i Rachunkowość - 8.

W 2020 roku w rankingu kierunków studiów Zarządzanie zajęło 6 pozycję (w 2019 r. miejsce 14), Finanse i Rachunkowość 7 pozycję (w 2019 r. miejsce 10).

 

RANKING EDUNIVERSAL

Wydział Zarządzania UŁ w 2019 roku znalazł się w gronie 7 uczelni z Polski na liście Eduniversal Selected. Czynniki, jakie decydują o takim wyróżnieniu to innowacyjne projekty, rosnący potencjał, a także nowa i znacząca energia.