PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W RAMACH CENTRUM "BIZRESEARCH.PL"

2019: Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Celem projektu była identyfikacja i ocena kluczowych wyzwań etycznych w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (i jakości). Zostało ono ukierunkowane na empiryczną ilustrację prowadzonej w środowisku dyskusji nad problematyką uznawanych norm moralnych, uczciwości i godziwego postępowania w procesie projektowania i realizacji badań oraz upowszechniania ich wyników. Inspirację do podjęcia tego tematu stanowił również wzrost znaczenia zagadnień etycznych w projektach naukowo-badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach projektu zrealizowano badanie ankietowe na próbie 102 pracowników uczelni wyższych aktywnie prowadzących prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (i jakości).

 

2017: Internal structure of management sciences – subdivision into scientific sub-disciplines

Celem projektu była identyfikacja i ocena preferowanych kierunków, zakresu, wyzwań i perspektyw związanych z wyodrębnianiem subdyscyplin (specjalności naukowych) w naukach o zarządzaniu (i jakości).

Badania zostały wykonane we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką oraz School of Economics and Management, Chongqing Jiaotong University (Chiny). W ramach projektu zrealizowano:

  • badanie dokumentów – 16 krajowych i międzynarodowych klasyfikacji subdyscyplin nauk o zarządzaniu (i jakości),
  • badanie ankietowe o charakterze eksperckim wśród 31 przedstawicieli środowiska nauk o zarządzaniu (i jakości), w tym 20 z Polski oraz 11 z Chin.