CENTRUM METODOLOGII BADAŃ "BIZRESEARCH.PL"

Godło narodowe
CENTRUM METODOLOGII BADAŃ "BIZRESEARCH.PL"

Menu

AKTUALNOŚCI

Centrum MOiZ zostało powołane Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ Nr 12/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania Centrum Metod Organizacji i Zarządzania i jego kierownika. 

Działalność Centrum MOiZ koncentruje się wokół dwóch priorytetów: 

Wypracowanie standardów wykorzystania metod (technik, narzędzi) OiZ w nauce i biznesie, 
Rozpropagowanie metod (technik, narzędzi) OiZ w nauce i biznesie. 
Cele te realizowane będą poprze: 

Współpracę z innymi ośrodkami zajmującymi się daną tematyką na rzecz wypracowania spójnego stanowiska 
Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości badań w obszarze OiZ poprzez promocję i propagowanie najlepszych praktyk w obszarze OiZ 
Publikację cykliczną, w której prezentowane będą wybrane metody i techniki OiZ 
Działania na rzecz transferu metod OiZ z nauki do biznesu 
Opracowywanie ekspertyz i opinii 
Popularyzacji rezultatów działalności Ośrodka w formie publikacji artykułów oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych 
Organizowanie paneli dyskusyjnych z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w czasie seminariów i konferencji naukowych. 

Osoby zainteresowane wskazaną tematyką serdecznie zapraszamy do współpracy i aktywnego zaangażowania w pracę na rzecz jakości badań naukowych w obszarze zarządzania. 

KWARTALNIK MOIZ

Kwartalnik MOiZ jest cykliczną publikacją, której celem jest rozpropagowanie metod (technik, narzędzi) z zakresu organizacji i zarządzania oraz ułatwienie ich transferu z nauki do biznesu.

Kwartalnik wydawany jest w wersji papierowej i elektronicznej, która zamieszczana jest w uznanych i ogólnie dostępnych bazach danych. Dostęp do zasobów jest otwarty (limitowane wykorzystanie na użytek komercyjny – Regulamin korzystania z zasobów MOiZ).

Osoby zainteresowaniem publikacją w kwartalniku proszone są o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w zakładce „Informacje dla autorów”

STANDARDY MOIZ

Centrum MOiZ zostało powołane Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ Nr 12/2016 z dnia 12 września 2016 Centrum MOiZ prowadzi prace w zakresie:

  • Ujednolicenia opisu metod organizacji i zarządzania (OiZ)
  • Opracowania standardów doboru metod OiZ w nauce i biznesie
  • Określenia praw i obowiązków autorów i użytkownika metod OiZ
  • Upowszechnienia metod OiZ w nauce i biznesie
  • Budowy sparametryzowanego katalogu metod OiZ