MENU: CENTRUM „BIZRESEARCH.PL”

Godło narodowe
CENTRUM METODOLOGII BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI „BIZRESEARCH.PL”

CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

By exploring research methodology we integrate, inspire & energize management sciences community!

Centrum „BizResearch.pl” inspiruje środowisko akademickie do otwartej, merytorycznej i twórczej dyskusji na temat wyzwań oraz perspektyw rozwoju metodologii badań w naukach o zarządzaniu i jakości, oferując jednocześnie rozwiązania aplikacyjne wspierające prace naukowo-badawcze prowadzone w tej dyscyplinie nauki.

Działalność Centrum wpisuje się bezpośrednio i aktywnie w aktualną dyskusję środowiska nauk o zarządzaniu i jakości na temat metodologicznych wyzwań stojących przed dalszym rozwojem tej dyscypliny, które będą kształtować jej dorobek i tożsamość w przyszłości.

Do zadań strategicznych Centrum należy:

 • działalność naukowo-badawcza w zakresie wyzwań i perspektyw rozwoju metodologii w naukach o zarządzaniu i jakości, a także upowszechnianie uzyskiwanych wyników w formie publikacji i wystąpień naukowych,
 • rozwój i doskonalenie metod, technik i narzędzi badawczych oraz propagowanie najlepszych praktyk metodologicznych w zarządzaniu i jakości,
 • integracja środowiska naukowego wokół wyzwań i perspektyw rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu i jakości poprzez tworzenie warunków do wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz współpracę z innymi ośrodkami akademickimi i sferą praktyki gospodarczej,
 • doskonalenie kompetencji metodologicznych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości,
 • kreowanie i upowszechnianie narzędzi metodycznych wspierających prace naukowo-badawcze prowadzone w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku przedstawicieli sfery społeczno-gospodarczej aktywnie angażujących się w prace naukowo-badawcze prowadzone w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

RADA NAUKOWA I KIEROWNICTWO CENTRUM

Rada Naukowa Centrum:

 1. Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – Przewodnicząca Rady Naukowej
 2. Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 3. Prof. dr hab. Szymon Cyfert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 4. Prof. dr hab. Wojciech Czakon (Uniwersytet Jagielloński)
 5. Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 6. Prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 7. Prof. dr hab. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski)
 8. Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 9. Dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 10. Dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS)
 11. Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 12. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński, Społeczna Akademia Nauk)
 13. Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 14. Prof. dr hab. Ewa Walińska (Uniwersytet Łódzki)
 15. Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Kierownictwo Centrum:

 • Kierownik: Dr hab. Izabela Bednarska-Wnuk
 • Zastępca kierownika: Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ

HISTORIA CENTRUM

Centrum zostało powołane Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ Nr 12/2016 z dnia 12 września 2016 roku pod nazwą Centrum Metod Organizacji i Zarządzania. W latach 2016-2017 funkcję Honorowej Przewodniczącej Rady Programowej Centrum pełniła Pani Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk, natomiast pierwszym kierownikiem była dr hab. Katarzyna Januszkiewicz. W tym czasie działalność Centrum koncentrowała się wokół dwóch priorytetów: (1) wypracowania standardów wykorzystania oraz (2) rozpropagowania metod (technik, narzędzi) zarządzania w nauce i biznesie. Cele te były realizowane m.in. poprzez współpracę z innymi ośrodkami na rzecz wypracowania spójnego stanowiska w obszarze metod zarządzania, podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości badań w obszarze zarządzania poprzez promocję i propagowanie najlepszych praktyk, działania na rzecz transferu metod zarządzania z nauki do biznesu oraz opracowywanie ekspertyz i opinii. Wśród najważniejszych osiągnięć Centrum z tego okresu należy wymienić opracowanie i promocję koncepcji oraz narzędzia badawczego Wielowymiarowej Analizy Zachowań Organizacyjnych (WAZO).

W 2019 roku na stanowisko kierownika Centrum powołano dr hab. Izabelę Bednarską-Wnuk. W tym okresie w jednostce prowadzono działalność naukowo-badawczą w zakresie ujednolicenia opisu metod i technik zarządzania, opracowania standardów doboru metod i technik zarządzania w nauce i biznesie, opracowanie zasad wykorzystania metod i technik zarządzania w perspektywie prawnej, merytorycznej i etycznej oraz budowy katalogu sparametryzowanych metod i technik zarządzania.

W 2022 roku Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ zwrócił się do JM Rektor UŁ prof dr hab. Elżbiety Żądzińskiej z prośbą o zmianę nazwy na Centrum Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu i Jakości "BizResearch” oraz na uaktualnienie zakresu zadań i składu tej jednostki.