CENTRUM INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII

Godło narodowe
CENTRUM INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII

AKTUALNOŚCI

 

Transformacja cyfrowa to najważniejszy obecnie megatrend cywilizacyjny, którego konsekwencje, niezależnie od branży, zmieniają krajobraz ekonomiczny i społeczny każdego kraju, współtworząc przestrzeń data economy, w której dane stanowią najważniejszy zasób. Komercjalizacja kolejnych technologii cyfrowych i rozwiązań na nich opartych, w szczególności związanych ze sztuczną inteligencją (AI), Internetem Rzeczy (IoT) czy 5G, a także dynamika ich absorpcji stają się obecnie fundamentalnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Sama jednak biegłość technologiczna nie jest kryterium wystarczającym. Technologie cyfrowe muszą być bowiem integralną częścią orientacji rynkowej, w sposób holistyczny kreując system wartości dla firm i ich klientów, a także społeczeństw i poszczególnych gospodarek. Z jednej strony są one czynnikiem stymulującym rozwój nowych rozwiązań, będących ich konsekwencją, ale jednocześnie same podlegają ciągłym procesom, które pogłębiają ich potencjał. Techniversum, będące ucieleśnieniem inteligentnego systemu ekonomiczno-społecznego, wymaga dojrzałości cyfrowej każdego z elementów triple helix (smart business, smart society/smart human, smart adminstration), zwłaszcza w realiach świata VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous).  W efekcie stajemy się uczestnikami ewolucji i metamorfozy otaczającej nas przestrzeni od virtual ku ubiquitous, od observing ku creating, od smart ku cognitive i adaptive, w której humanizm przenika się nieustannie z dataizmem, decydując o wielobiegunowości naszego świata.

Centrum Inteligentnych Technologii to centrum naukowe będące odpowiednikiem rynkowych rozwiązań typu think tank. Przedmiotem jego aktywności są badania i analizy nad poziomem i dynamiką wykorzystania inteligentnych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT) i 5G oraz ich przejawów w wymiarze biznesowym i społecznym. Centrum będzie podejmowało również szereg działań ukierunkowanych na propagowanie idei transformacji cyfrowej i związanych z nią inteligentnych technologii oraz przełamywaniem stereotypów z nimi związanych, wpisując się w główne założenia strategii UE dotyczącej Jednolitego Rynku Cyfrowego i krajowych strategii na rzecz wdrażania tych technologii.

Kluczowe obszary zainteresowania Centrum będą dotyczyły wielowymiarowego modelu Digital Excellence:

  • Otwarta perspektywa strategiczna (open strategic perspective);
  • Cyfrowe doświadczenie klientów (digital customer experience); 
  • Kompetencje cyfrowe (digital competence);
  • Potencjał transformacyjny (transformational capabilities);
  • Efektywna organizacja (efficient organization).

Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona aspektom technologii cyfrowych w wymiarze humanistycznym w zakresie asocjacji człowieka w przestrzeni cyfrowej (Homo Cyber versus Homo Roboticus) oraz charakteru interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human). Digital Ethics stanowił będzie bowiem kluczowy, element procesów społecznej akceptacji nowych technologii cyfrowych w najbliższych latach. Mikser Inteligentnych Technologii będzie stanowił przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii cyfrowych, branż, doświadczeń i aktywności.