MIĘDZYNARODOWY DOKTORAT

Cotutelle to międzynarodowy doktorat, pisany na dwóch uniwersytetach, pod opieką dwóch promotorów. Podwójny dyplom podnosi rangę rozprawy, a fakt, że uczestniczyłeś w zajęciach na dwóch uniwersytetach – polskim i zagranicznym – daje Ci pole do rozwijania możliwości dalszej pracy naukowej i buduje kontakty w świecie badaczy.  

Obecnie doktorat cotutelle (oryginalnie pomysł francuski) jest popularny w kilku krajach europejskich: w Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Holandii czy właśnie we Francji.   

Aby odbyć kształcenie w trybie Cotutelle konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy uniwersytetem Łódzkim i uczelnią zagraniczną. Umowa przygotowywana jest dla każdego doktoranta indywidualnie – wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i uczelnię zagraniczną w porozumieniu z doktorantem na podstawie zamieszczonych poniżej wzorców.

Jeżeli jesteś doktorantem lub kandydatem do Szkoły Doktorskiej i chcesz kształcić się w trybie Cotutelle, skorzystaj z kontaktu poniżej:

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów sekcja: Sprawy Doktorantów
Magdalena Ferlińskamagdalena.ferlinska@uni.lodz.pl

ERASMUS NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

Planowany kalendarz rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+  na rok 2023/2024: 

 • Złożenie wniosku w USOSweb: 13.02.2023- 02.03.2023 (godz. 12:00) 
 • Procedura kwalifikacyjna na Wydziale Zarządzania (analiza dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne na wydziale, przyznanie studentom wyjazdów w USOSweb): 03.03.2023-15.03.2023 – zaproszenia będą wysyłane po zamknięciu pierwszego etapu. 

 

 

Pliki do pobrania

RAPORTY STUDENTÓW, KTÓRZY ODBYLI WYJAZDY

 

PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+ to europejski program mobilności studentów, który umożliwia naukę na partnerskich uczelniach w ponad 30 krajach.

Możesz wyjechać do jednego z 26 państw UE (nie licząc Polski), a także Liechtensteinu, Islandii, Norwegii, Republiki Macedonii Północnej, Turcji lub Wielkiej Brytanii. Spis uczelni partnerskie UŁ możesz sprawdzić w systemie USUSweb.

O wyjazdy mogą ubiegać się polscy i zagraniczni studenci i doktoranci UŁ z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn oraz studentów niepełnosprawnych. 

Rekrutacja odbywa się raz w roku (zazwyczaj zimą) i dotyczy wyjazdów na kolejny rok lub semestr. Składa się z kilku etapów: najpierw złóż wniosek o przyjęcie do programu przez USOSweb. Następnie weźmiesz udział w rozmowie z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Czym przy wyborze kieruje się komisja? Z pewnością większe szanse na wyjazd mają osoby, które pokażą się jako zmotywowani studenci. Warunkami, które musisz koniecznie spełnić jest znajomość języka obcego (niekoniecznie kraju, do którego chcesz wyjechać), średnia minimum 3,5 z całego okresu studiów i brak przedmiotów do zaliczeń. Możliwe, że Twój Wydział ustali dodatkowe kryteria – np. ze względu na specyfikę studiowanego kierunku. Następnie Twoja kandydatura jest przedstawiana uniwersytetowi przyjmującemu. Pamiętaj, że o wyjazd w ramach programu nie możesz ubiegać się, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu studiów na UŁ (np. po uzyskaniu tytułu licencjata), nie zamierzasz kontynuować nauki na naszej uczelni. 

Tak. Osoby kończące studia mogą skorzystać z oferty stażów lub praktyk na zagranicznych uczelniach, które są posiadaczami Europejskiej Karty Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego albo w firmach, które prowadzą działalność w krajach z programu Erasmus+. O wyjazd możesz starać się będąc studentem ostatniego roku, a staż lub praktykę, która trwa od 60 dni do 12 miesięcy, możesz odbyć w ciągu maksymalnie roku od obrony pracy dyplomowej.

O wyjazd możesz starać się będąc studentem ostatniego roku. Staż lub praktyka, która trwa od 60 dni do 12 miesięcy, musi odbyć w ciągu maksymalnie roku od obrony pracy dyplomowej. Ze względu na możliwy konflikt interesów (np. podwójne finansowanie), staże i praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach lub organach UE (ich wykaz znajdziesz tu) oraz w organizacjach zarządzających programami UE takich jak Agencje Narodowe. O tym, do jakiej firmy/organizacji będziesz aplikować, zadecydujesz sam, korzystając np. z tej wyszukiwarki.

Poniżej znajdziesz dokumenty wymagane na etapie rekrutacji, które należy złożyć do BWZ UŁ:

 • formularz zgłoszeniowy Erasmus+ 
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o wcześniejszych wyjazdach Erasmus+
 • uzgodnione i podpisane przez trzy strony porozumienie o programie praktyk, czyli Learning Agreement for Traineeships(LAT), Before the Mobility, (akceptowalny jest skan dokumentu)
 • certyfikat lub inny dokument poświadczający znajomość języka obcego, w którym będziesz realizował praktykę (w indywidualnych przypadkach mogą być przeprowadzone rozmowy weryfikujące poziom znajomości języka druk przewodni z oceną Learning Agreement for Traineeships, przyznaną przez Koordynatora ECTS zgoda promotora na wyjazd (dotyczy studentów ubiegających się o wyjazd na ostatnim roku każdego cyklu studiów)
 • oświadczenie RODO

 

Dokumenty, które złożysz, zostaną ocenione przez trzyosobową Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, która wyda decyzję w Twojej sprawie.

Te kryteria różnią się nieco od kryteriów branych pod uwagę przy wyjeździe na studia. Komisja bierze pod uwagę:

 • kompletność i poprawność złożonych w terminie dokumentów
 • zawartość merytoryczną zaproponowanego programu praktyk w porozumieniu z daną instytucją przyjmującą i Twoim macierzystym Wydziałem 
 • uzasadnienie przydatności i korzyści zawodowych z realizacji praktyki zagranicznej w danej instytucji (na podstawie Twojego listu motywacyjnego)  
 • znajomość języka obcego, w którym będą realizowane praktyki
 • średnią ocen
 • opinię Koordynatora Wydziałowego/kierunkowego lub opiekuna praktyk dot. zaproponowanego programu praktyk

Zaprosimy Cię na spotkanie informacyjne (mailowo lub telefonicznie), podczas którego dowiesz się, co zrobić, żeby przygotować się do wyjazdu od strony formalnej i praktycznej. Z każdym studentem UŁ wyjeżdżającym na wymianę Erasmus+ jest podpisywana w BWZ umowa na wyjazd (w okresie od 1 do 30 dni przed wyjazdem). W tym celu musisz złożyć:

 • dokumenty potwierdzające Twój status studenta w okresie planowanego wyjazdu (otrzymasz je w Dziekanacie)
 • porozumienie o program studiów/praktyk zatwierdzone przez uczestnika, Koordynatora z UŁ i instytucję przyjmującą
 • aneks do proponowanego porozumienia o programie studiów (jeśli Cię to dotyczy)
 • list/email akceptacyjny z instytucji/uczelni przyjmującej określający cel i planowane daty mobilności   

Będziesz też musiał okazać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu i podróży z/do instytucji przyjmującej (np. kopią karty EKUZ) oraz, w przypadku praktyk, dodatkowe ubezpieczanie medyczne, NNW i OC ważne w trakcie odbywanych praktyk, a także innymi dokumentami podanymi przez BWZ w wiadomości mailowej przesłanej do studenta. Przed wyjazdem poprosimy Cię też o wykonanie testu językowego Erasmus+ OLS i podpisanie umowy finansowej (po weryfikacji językowej i sprawdzeniu dokumentów).

 

Każdy osoba uczestnicząca w programie dysponuje “kapitałem wyjazdowym": 12 (w przypadku studiów licencjackich) lub 24 miesiące (w przypadku studiów magisterskich).

W ramach programu Erasmus+ każdy uczestnik otrzymuje wsparcie językowe w postaci bezpłatnego dostępu do testu językowego przed i po wyjeździe oraz do bezpłatnych max. 2 kursów językowych (z języka kształcenia/praktyki i języka narodowego kraju wyjazdu) podczas wyjazdu. Testy i kursy odbywają się online na stronie Erasmus+ OLS. Dostęp do testów nadaje studentom BWZ UŁ przed wyjazdem.

Takie same, jak obowiązki studentów uniwersytetu w kraju przyjmującym.

Nie tracisz do niego prawa, jest ono nadal wpłacane na Twoje konto.

Tak. Dofinansowanie unijne jest wypłacane w kilku ratach - zarówno w przypadku studiów, jak i praktyk/stażu. Stypendium UE jest formą dopłaty do kosztów utrzymania i pobytu podczas wymiany za granicą, nie pokrywa jednak 100% wszystkich wydatków. 

Nie. Ubezpieczenie medyczne, NNW i OC należy zorganizować we własnym zakresie.

Z ocen uzyskanych na wyjeździe rozliczasz się na Wydziale u Koordynatora ECTS i w Dziekanacie macierzystego Wydziału oraz w BWZ UŁ. W zależności od Wydziału sposób merytorycznego rozliczenia i obieg dokumentów może wyglądać inaczej.  

Na złożenie dokumentów w BWZ UŁpo powrocie z wyjazdu masz: 14 dni (w przypadku praktyk) lub 60 dni (w przypadku wyjazdów na studia).

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

 • potwierdzenie okresu studiów lub praktyk za granicą, wystawionego przez instytucję przyjmującą
 • Learning Agreement for Studies/Traineeship z podpisami 3 stron
 • Transcript of Records z decyzją Koordynatora ECTS dot. liczby uznanych punktów ECTS lub Traneeship Certificate z decyzją Koordynatora ECTS dot. liczby uznanych punktów ECTS, jeśli praktyka jest zaliczona do programu studiów oraz wypełnienie raportu online stypendysty programu i testu OLS po mobilności.

 

W ciągu miesiąca od rozpoczęcia wyjazdu ustal to z Koordynatorem ECTS i przedstawicielami uczelni przyjmującej. Wspólnie opracujecie i zaakceptujecie nowy program, czyli Changes to LA.

Po rozliczeniu się z wyjazdu w BWZ UŁ, poinformujemy Cię o tym, czy otrzymasz drugą ratę, czy będziesz musiał zwrócić część pierwszej raty stypendium. Jest ona wyliczana w oparciu o kalkulator mobilności, stosowany w programie Erasmus+ służący do obliczenia długości pobytu na wymianie za granicą.

Możesz ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży. Jego wysokość określa co roku Dziekan Twojego Wydziału. Wypłata dofinansowania następuje po rozliczeniu się z wyjazdu w BWZ UŁ na podstawie złożonego Oświadczenia o poniesionych kosztach podróży i dowodów płatności/biletów/rachunków.

PROGRAM MOST NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

Działający od 1999 roku program umożliwia studiowanie w jednym z niespełna trzydziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. MOST ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze, program MOST umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku, jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty programu jest możliwe również wtedy, gdy było się już uczestnikiem programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.

WAŻNE INFORMACJE I PLIKI

Ze szczegółami na temat programu można zapoznać się ponadto na stronie MOST

Pliki do pobrania

Rekrutacja do programu MOST odbywa się za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Opiekę nad Programem MOST na Wydziale sprawuje Prodziekan ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ (pok. 19).

Szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można w dziekanacie pok. 17 u Pani Agnieszki Filip (tel. 635 62 18).

WSZYSTKO O PROGRAMIE

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który od ponad 20 lat umożliwia studiowanie (przez semestr albo cały rok) na jednym z blisko 30 polskich uniwersytetów.

Tak, udział w programie jest bezpłatny. 

Przede wszystkim załóż konto na portalu programu, wypełnij i wydrukuj wniosek o udział w programie, zbierz odpowiednie podpisy i skontaktuj się z koordynatorem lub koordynatorką wydziałową. Dokładne informacje i instrukcję znajdziesz na stronie programu

W programie możesz wziąć udział, jeżeli ukończyłeś drugi semestr jednolitych studiów magisterskich, drugi semestr studiów I stopnia, pierwszy semestr studiów II stopnia albo jesteś doktorantem po pierwszym roku studiów lub po pierwszym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Tak. Jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich jesteś zobowiązany do uzgodnienia przez wyjazdem zasad realizacji seminarium licencjackiego/magisterskiego i innych zajęć przygotowujących do egzaminu dyplomowego na swojej macierzystej uczelni.

Rekrutacja w ramach programu wymiany MOST jest przeprowadzana dwa razy w roku:

 • od kwietnia do maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od października do listopada (rekrutacja na semestr letni)

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się pod tym linkiem. Na tej stronie możesz śledzić aktualne informacje i założyć konto. 

Jeśli chcesz wziąć udział w programie wymiany MOST, załóż konto na stronie IRK-MOST i wybierz kierunek lub kierunki, którymi jesteś zainteresowany oraz uczelnię, na której chciałbyś realizować program.

Po wydrukowaniu wniosku oznacz w nim numerami wybrane przez siebie kierunki (w kolejności od najbardziej - oznaczonego cyfrą 1 - do najmniej preferowanego).

Wniosek dostarcz niezwłocznie do swojego dziekanatu. Pracownik dziekanatu przedstawi Twój wniosek Dziekanowi (lub innej upoważnionej osobie) do akceptacji.

Pamiętaj, żeby nie czekać z przekazaniem wniosku do ostatniej chwili.

Twój wniosek powinien trafić do dziekanatu na tyle wcześnie, aby po przekazaniu go do koordynatora wydziałowego, a następnie uczelnianego uzyskał ostateczne akceptacje i został wgrany do systemu przed zakończeniem rekrutacji.

Do wniosku możesz załączyć list motywacyjny z uzasadnieniem, czemu wybrałeś akurat taki kierunek (np. powiązanie z dotychczasową aktywnością badawczą lub naukową) lub czemu chciałbyś otrzymać skierowania właśnie na wybraną uczelnię (unikatowość przedmiotu oferowanego przez konkretny ośrodek akademicki, dorobek naukowy wykładowcy, chęć uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę o wyjątkowym dorobku naukowym, zasoby uczelnianej biblioteki itp.)

Decyzje o kwalifikacji podejmuje Uniwersytecka Komisja Kształcenia. Decyzje będą dostępne na Twoim indywidualnym koncie w IRK MOST.

Jeśli nie zakwalifikowałeś się do udziału w wymianie, pozostajesz na liście rezerwowej. Dzięki temu, jeśli zwolni się miejsce, będziesz mógł z niego skorzystać.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, ale jeszcze przed wyjazdem na wymianę, powinieneś uzgodnić treść Porozumienia o programie zajęć. Będzie ono podstawą realizacji wymiany.

Gdy będzie konieczna zmiana w treści porozumienia, skorzystaj z druku Aneks do porozumienia.

Rozliczenia realizacji przez Ciebie Porozumienia o programie zajęć dokona dziekan Twojej macierzystej uczelni na podstawie Karty okresowych osiągnięć studenta.

Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem.

Dokumenty znajdziesz pod tym linkiem.

Decyzja zostanie zamieszczona na Twoim indywidualnym koncie w IRK-MOST.

Tak! Działa to także w drugą stronę: po wyjeździe zagranicznym w ramach programu Erasmus możesz także ubiegać się o miejsce w programie MOST.  
 
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę programu.

 

Nie, nie tracisz prawa do pobierania stypendium przyznanego i wypłacanego przez macierzystą uczelnię.

Jeśli z jakiegoś powodu Twój wyjazd nie może dojść do skutku (zdarzenie losowe), to powinieneś zgłosić tę informację do swojego wydziałowego koordynatora ds. MOSTU.

Jeśli będziesz musiał zrezygnować z udziału w programie, dokładne instrukcje na temat tego, co zrobić, znajdziesz pod tym linkiem.

Tutaj!

Koordynator uczelniany dla studentów: 
mgr Anna Majka tel. 42 635-40-80;
anna.majka@uni.lodz.pl
 
Koordynator uczelniany dla doktorantów:
dr Magdalena Ferlińska tel. 42 665-54-28  
magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl
   
Wydział Filologiczny
mgr Katarzyna Pawłowska tel. 42 665-52-16
katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
 
Wydział Filozoficzno-Historyczny
mgr Beata Buchalska tel. 42 665-56-90
beata.buchalska@uni.lodz.pl
 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Aleksandra Szymczyk tel. 42 635-47-33
aleksandra.szymczyk@biol.uni.lodz.pl
 
Wydział Prawa i Administracji
mgr Agnieszka Grącka tel. 42 635-46-48
agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
mgr Małgorzata Bocianowska tel. 42 635-51-13
malgorzata.bocianowska@uni.lodz.pl
 
Wydział Nauk o Wychowaniu
mgr Agnieszka Śliwerska tel. 42 665-57-20
asliwerska@gmail.com
 
Wydział Zarządzania
Agnieszka Filip tel. 42 635-62-18
agnieszka.filip@uni.lodz.pl
 
Wydział Matematyki i Informatyki
mgr Agnieszka Górecka-Janowska tel. 42 635-59-45
agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Maja Dobkowska, tel. 42 635-43-78
maja.dobkowska@wsmip.uni.lodz.pl
 
Wydział Nauk Geograficznych
Leonarda Spertusiak tel. 42 665-59-10
leonadra.spertusiak@geo.uni.lodz.pl
 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
mgr Monika Filipkowska tel. 42 635-57-42
dziekanat@wfis.uni.lodz.pl
 
Wydział Chemii
mgr Magdalena Pietruszka tel. 42 635-57-43
magdalena.pietruszka@chemia.uni.lodz.pl

 

Aktualna lista uczelni znajduje się pod tym linkiem.