CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Godło narodowe
CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem Centrum Przedsiębiorczości będzie prowadzenie działalności promocyjno – popularyzatorskiej we współpracy z praktyką gospodarczą w zakresie przedsiębiorczości.

Zakres działalności Centrum Przedsiębiorczości:

 • promowanie projektów badawczych dotyczących szeroko pojętej problematyki przedsiębiorczości,
 • przygotowywanie projektów dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości,
 • rozpowszechnianie wyników badań
 • promowanie projektów badawczych dotyczących szeroko pojętej problematyki przedsiębiorczości,
 • przygotowywanie projektów dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości,
 • rozpowszechnianie wyników badań dotyczących przedsiębiorczości oraz dobrych praktyk krajowych i zagranicznych,
 • wzmocnienie kompetencji Wydziału Zarządzania w zakresie badań przedsiębiorczości oraz edukacji przedsiębiorczej, aby Wydział Zarządzania zwiększył swoją rolę jako ośrodka badającego, wspierającego i promującego przedsiębiorczość zarówno w ramach Uniwersytetu, jak i poza nim,
 • budowanie relacji z innymi jednostkami Uczelni, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami, które mają na celu wsparcie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych oraz powstawania i rozwoju firm, a także wsparcie innych programów tworzonych w tym zakresie,
 • stymulowanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem i wspomaganie działalności i rozwoju przedsiębiorstw,
 • promocja przedsiębiorczości i propagowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności akademickiej,
 • organizowanie warsztatów, seminariów sympozjów związanych z przedsiębiorczością i promujących przedsiębiorczość.

Centrum Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy przedsiębiorców, osoby odpowiedzialne za wdrażanie przedsiębiorczości organizacyjnej oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Współpraca będzie realizowana na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT SEHUBS (SOCIAL ENTERPRISES CO-CREATION HUBS)

Międzynarodowy Projekt SEHUBS (Social Enterprises Co-creation Hubs), ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej organizacji społecznych, które pracują z grupami defaworyzowanymi lub działają na rzecz przezwyciężania problemów społecznych w różnych dziedzinach życia (kultura, sport, zatrudnienie, itp.) oraz przetestowanie jego praktycznego zastosowania w kontekście lokalnym.

Model Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej łączy elementy, które odpowiadają na potrzeby:

· sektora przedsiębiorstw społecznych w zakresie budowania potencjału stosowania włączających podejść dla ich pracowników;

· wymiany doświadczeń i wiedzy na temat integracji innowacyjnych, nieformalnych, włączających i opartych na umiejętnościach programów szkoleniowych, które są stosowane przez przedsiębiorstwa społeczne w ich grupach docelowych;

· uzyskania społecznego uznania i zaufania do działalności przedsiębiorstw społecznych.

Projekt SEHUBS współtworzą instytucje, które zapewniają kompleksowe wsparcie, know-how, szkolenia dla kadry zarządzającej i operacyjnej przedsiębiorstw społecznych o różnym profilu społecznym, w Polsce, Bułgarii, Grecji i we Włoszech. Projekt pomaga w wypracowaniu rozwiązań oraz dostarcza metod i narzędzi edukacji włączającej, szkolenia własnego personelu i grup docelowych w codziennym zarządzaniu oraz działaniu. W ten sposób SEHUBS wspiera budowanie bardziej inkluzywnych społeczeństw, w których wszyscy członkowie podzielają wspólne wartości i szanują wzajemne prawa.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2022-2023; umowa nr 5222/ERASMUS+/2022/2. Nazwa zadania: Współtworzenie Hubów dla Przedsiębiorstw Społecznych (Akronim: SEHUBS). Dofinansowanie: 94 993 zł. Całkowita wartość zadania: 527 717 zł.