Badaczki UŁ w projekcie wspierającym przedsiębiorców społecznych

SEHUBS to międzynarodowy projekt, realizowany na Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem było opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu Centrów Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SEHUBS) i zapewnienie kompleksowego pakietu innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz sprzyjanie wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych (SE). Projekt trwał ponad dwa lata. W zespole Uniwersytetu Łódzkiego znalazły się: prof. Renata Lisowska, prof. Izabela Warwas oraz doktorantka Marta Kędzia.

Praktyczny wymiar projektu – wspieranie i inspirowanie przedsiębiorstw społecznych

Innowacyjne modele Centrów (hubów) Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SE ang. social enterprises), są istotnym warunkiem zrównoważonego rozwoju SE na poziomie eksperckim i organizacyjnym. Przedsiębiorstwa społeczne z uwagi na swoją charakterystykę pełnią ważną rolę w społeczeństwie, równoważąc cele biznesowe z celami społecznymi.

Model opracowany w projekcie odnosi się do wyzwań, które pojawiają się przed społecznością przedsiębiorstw społecznych, takich jak szkolenia własnego personelu i grup docelowych z zakresu zarządzania i działalności SE.

Ważnym etapem projektu było przetestowanie praktycznego zastosowania modelu w kontekście lokalnym, wśród organizacji, które pracują z grupami defaworyzowanymi lub działają na rzecz przezwyciężania problemów społecznych w różnych dziedzinach życia – kultura, sport, zatrudnienie itp.

Beneficjenci działań SEHubs to przedsiębiorstwa społeczne (SE) – doświadczenie i badania pokazują, że mogą one stanowić przykłady w zakresie zapewniania włączenia społecznego osób wykluczonych.

Wizja, testy, know-how

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

  • faza kreatywna: opracowanie wizji centrum współtworzenia SE (międzynarodowe badania desk research dotyczące potrzeb i wyzwań a także dobrych praktyk, wywiady z pracownikami przedsiębiorstw społecznych zidentyfikowanych jako role models w krajach partnerskich oraz studia przypadku wzorców centrów społecznej przedsiębiorczości w krajach partnerskich. Finalnym rezultatem stała się wizja centrów współtworzenia SE jako modelu innowacyjnego. Uniwersytet Łódzki zorganizował również trzydniowy szczyt ekspercki w listopadzie 2021 roku
  • faza testowa: Implementacja Modelu Centrów (hubów) Społecznej Przedsiębiorczości (80 przedstawicieli pracowników SE zidentyfikowanych wzięło udział w fazie testowej w czterech krajach partnerskich, 20 uczestników z każdego kraju wybranych w drodze otwartego naboru online, w każdym kraju partnerskim zorganizowane zostały cztery dwudniowe szkolenia na temat integracyjnych podejść szkoleniowych i instrumentów rekrutacji pracowników. Zaangażowani zostali z czterech krajów partnerskich i zorganizowane zostały programy shadowing/fellowship
  • faza upowszechnia: w tej fazie nastąpiło rozpowszechnianie know-how na temat zarządzania innowacyjnym modelem ośrodka współtworzenia SE na poziomie krajowym i europejskim oraz opracowanie odpowiednich zaleceń dla twórców. Zostało zorganizowane dwudniowe wydarzenie i wystawa SE oraz ośrodków SE w przestrzeni hubu w Atenach, Grecji. W konferencji tej wzięło udział blisko stu ekspertów z całej Europy

Przedsiębiorstwa społeczne – oczekiwania i wyzwania

Działalność przedsiębiorstw społecznych odbywa się w środowisku, w którym można wyróżnić aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczne, techniczne i technologiczne, a także ekologiczne.

Główne wyzwania, które stoją przed przedsiębiorstwami społecznymi to:

  • stworzenie systemu szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla pracowników SE
  • podnoszenie kompetencji przedsiębiorców społecznych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego i zarządzania zasobami ludzkimi
  • poprawa komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi a instytucjami wsparcia zarówno przedsiębiorców społecznych, jak również osób zagrożonych wykluczeniem
  • tworzenie sieci współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami trzeciego sektora
  • tworzenie centrów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej
  • przygotowanie kampanii społecznych informujących o idei przedsiębiorstw społecznych w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
  • stworzenie systemu wsparcia finansowego i pozafinansowego dla przedsiębiorców społecznych

Budowanie potencjału SE: wiedza specjalistyczna, doskonalenie pracowników, zaufanie społeczne

Metodologia SEHUBS wykorzystała proces współtworzenia, który łączy budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych, potrzebę dzielenia się wiedzą specjalistyczną i integrowania szkoleń w celu doskonalenia umiejętności pracowników przedsiębiorstw społecznych oraz potrzebę uzyskania uznania społecznego i zaufania do działalności przedsiębiorstw społecznych. 

Długa faza badawcza, trwająca blisko dziesięć miesięcy, składała się z kilku etapów. W pierwszej fazie projektu zidentyfikowaliśmy potrzeby i wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami społecznymi w krajach partnerskich projektu tj. w Polsce, Bułgarii, Grecji, Włoszech oraz na arenie międzynarodowej, a także zdiagnozowaliśmy uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerskich projektu oraz w UE. Ponadto zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy obecny system wsparcia przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerskich projektu i UE, ze szczególnym uwzględnieniem trzech następujących obszarów: procesu rekrutacji, zatrzymania pracowników w organizacji i szkoleń wewnętrznych, zarządzania obiektami szkoleniowymi i wiedzą ekspercką oraz dystrybucji produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne.

Następnie wybraliśmy i zapezentowaliśmy najlepsze praktyki systemowe i narzędziowe do funkcjonowania i wspierania przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerskich projektu: Polsce, Bułgarii, Grecji, Włoszech, z naciskiem na trzy ww. obszary. Kolejnym elementem był wybór i prezentacja najlepszych wzorów do naśladowania w tych obszarach we wszystkich czterech krajach uczestniczących w projekcie.

Ważnym działaniem w fazie badawczej były wywiady pogłębione, które przeprowadzono w Polsce, Bułgarii, Grecji i we Włoszech. Na podstawie wywiadów i materiałów zebranych w poprzednich etapach przygotowano studia przypadków.

Innowacyjny model SEHUBS

Model SEHUBS (wersja 1.0) został omówiony podczas międzynarodowego spotkania ekspertów w Polsce (listopad 2021 r., Łódź). Z kolei model SEHUBS 2.0, po zmianach zaproponowanych przez ekspertów, uwzględniał katalog niezbędnego wsparcia dla przedsiębiorców społecznych. Na tym etapie nastąpiło przejście z fazy badań do fazy analizy. W projekcie zaplanowana została faza wdrożeniowa, która miała na celu przetestowanie opracowanego modelu oraz implementację ewentualnych korekt przed jego finalizacją.

W projekcie uczestniczyło czterech partnerów: PRISM Impresa Sociale srl (Włochy, koordynator), BCNL (Bułgaria), Athens Lifelong Learning Institute (Grecja) i Uniwersytet Łódzki (Polska). 

Kontakt: renata.lisowska@uni.lodz.pl    
Więcej informacji o projekcie na stronie.

Tekst: prof. Renata Lisowska, prof. Izabela Warwas, mgr Marta Kędzia
Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielińska, Centrum Komunikacji i PR

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.