PROFIL PRACOWNIKA: Izabela Bednarska-Wnuk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- prowadzenie badań naukowych,

- realizacja projektów naukowych i dydaktycznych (krajowych i międzynarodowych)

- prowadzenie zajęć dydaktycznych

- prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego

BIOGRAM

2022.10 - Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

2009 - Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

W 2004 roku - Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

W 2016 roku Podyplomowe Studia - Akademia Trenera Biznesu na Uniwersytecie Łódzkim

Jest autorką bądź współautorką 4 pozycji zwartych oraz ponad 50 artykułów naukowych.

- Redaktor tematyczna czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” kadencja 2021-2024

- Koordynator Wydziałowy IPMA- od 2019 roku

- Kierownik Specjalności Zarządzanie Projektami - od 2019

- Członek Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej - od 2015

- Członek Rady Programowej Kierunku Zarządzanie - od 2012

- Koordynator Kierunku Zarządzanie (nowe programy) - od 2011

- Członek Rady Wydziału - kadencja 2008-2012 - od 2011, kadencja 2012-2016, 2016-2020 oraz 2020-2023

- Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty - od 2006 roku .

- Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi - od 2012 roku

Zrealizowane staże i pobyty badawcze:

- staż zagraniczny na Uniwersytecie Państwowym w Nowosibirsku (21.08-3.09.2013)

- staż krajowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Katedra Zachowań organizacyjnych (18.11.2013-30.11.2013)

- pobyt naukowo-badawczy na Uniwersytecie Wiedeńskim (Universität Vien – Fakultät fur Wirtschaftswissenschaften) (3.12-6.12.2012).

Realizowane projekty międzynarodowe i krajowe

Projekty w toku realizacji

 • 02.2021-08.2023 – LAPIS: Learning for Adult Social Care Practise Innovations and Skills, projekt finansowany w ramach Programu ERASMUS+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, – charakter udziału – wykonawca

Projekty zakończone

 • 10.2019-01.2020 oraz 07.2020-09.2020 - E-VET - Empowering VET Teachers – Innovative&Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers Working with Migrant Students, projekt finansowany w ramach Programu ERASMUS+, Partnerstwo Strategiczne, nr 2018-1-PL01-KA202-050618 – charakter udziału – wykonawca
 • 2014-2016 – Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru”, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nr projektu 2013/09/B/HS4/02722 - charakter udziału - główny wykonawca
 • 2014-2017 HELPcare - Health and socialcare workers: Employability Learning and Professionalisation, projekt finansowany w ramach Programu ERASMUS+ Cooperation for innovation and exchange of good pracices - charakter udziału - kierownik merytoryczny ze strony Polski w okresie 1.2015-5.2016.
 • 2014 - ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise, projekt finansowany w ramach Programu Lifelong Learning Programme, Uczenie się przez całe życie -Program Leonardo da Vinci - charakter udziału – wykonawca
 • 2014 - Elastyczność pracowników - zachowania organizacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, projekt realizowany wspólnie z Katedrą Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 2013 – FOLSPEC - Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)” FPT.PEOPLE‐20 1‐I.RSES, nr grantu 295050, projekt finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego, w obszarze międzynarodowej wymiany kadry naukowej - charakter udziału – wykonawca
 • 2013 - Wzory zachowań mobilnych w miejscu pracy - uwarunkowania kulturowe (Nr 545/847), badania własne finansowane w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich- charakter udziału – kierownik
 • 2012 - Indywidualne i organizacyjne determinanty mobilności pracowników (Nr 545/319), badania własne finansowane w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - charakter udziału – kierownik

 

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • zachowania organizacyjne
 • mobilność wewnątrzorganizacyjna w tym zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • rola kadry kierowniczej w organizacji
 • problemy teorii organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem systemów edukacyjnych

Zainteresowania pozanaukowe:

- książki i filmy kryminalne, przede wszystkim skandynawskie

OSIĄGNIECIA

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę w Uniwersytecie Łódzki, przyznanym w 2019 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Nr 255-2019-90)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, II stopnia za działalność organizacyjną (2020).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Zespołowa I stopnia (2020) za podręcznik pod red. T. Czapli, Podstawy Zarządzania, Wydawnictwo SIZ, Łódź

Nagroda zespołowa II stopnia J.M. Rektora UŁ za działalność naukowo-badawczą (2016) za współautorstwo książki Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach., Januszkiewicz K i zespół, Wyd. UŁ, Łódź

Nagroda zespołowa I stopnia J.M. Rektora UŁ za działalność dydaktyczną (2016) za współautorstwo podręcznika "Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera" red. Ilona Świątek-Barylska, wyd. UŁ, 2016.

Nagroda Rektora UŁ, Indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą za cykl artykułów monotematycznych z zakresu społecznych aspektów zarządzania z zachowań organizacyjnych (2015)

Nagroda Dziekana WZ za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Zarządzania UŁ (2010, 2011, 2012, 2013)

Nagroda Dziekana WZ za osiągnięcia dydaktyczne (2009)

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 90-237 Łódź

tel: 42-635-52-35

Matejki 22/26 pokój: 313 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:00-12:30 W dniu 30.01.2024