24 maja 2024 r. Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Łódzki podpisały umowę w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy od roku akademickiego 2024/2025. Zgodnie z umową Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, o ile kandydat ukończył studia drugiego stopnia na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy prowadzonym na Wydziale Zarządzania UŁ. 

Zaliczenie ww. egzaminów następować będzie na wniosek kandydata w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • od dnia ukończenia studiów wyższych na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy nie upłynęło więcej niż 3 lata;
  • egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy były przeprowadzane w formie pisemnej;
  • program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat na biegłego rewidenta zdał egzaminy, obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.

Zawód biegłego rewidenta to zawód zaufania publicznego, chroniony prawnie i regulowany ustawowo. Osoby z tytułem biegłego rewidenta są nie tylko pożądanymi specjalistami wysokiego szczebla, pełniącymi funkcje nadzorcze i zarządcze w przedsiębiorstwach, ale bardzo często kluczowymi doradcami w biznesie. Dla wiodących pracodawców tytuł biegłego rewidenta jest nie tylko gwarancją oczekiwanych umiejętności, ale często także warunkiem koniecznym zatrudnienia, co stanowiło główną przyczynę utworzenia kierunku na Wydziale Zarządzania UŁ. 

Kierunek Biegły rewident i audyt finansowy jest unikatowym kierunkiem studiów II stopnia w skali kraju prowadzonym w formie hybrydowej na Wydziale Zarządzania UŁ. Uniwersytet Łódzki nie posiadał do tej pory w swojej ofercie programowej kierunku, który umożliwiałby studentom uzyskanie zaliczenia wszystkich egzaminów teoretycznych kandydatom ubiegającym się o tytuł biegłego rewidenta.

Studenci, którzy ukończą kierunek Biegły rewident i audyt finansowy, zdobędą gruntowne wykształcenie, zapewniające im istotną przewagę na współczesnym rynku pracy. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają solidne podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodów związanych z obszarowym profilem kształcenia, w tym np.: specjalisty ds. rachunkowości, głównego księgowego, kontrolera finansowego, członka rady nadzorczej czy Komitetu Audytu spółek publicznych. 

Szczegółowy zakres merytoryczny studiów na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy jest zgodny z zakresem egzaminów na biegłego rewidenta, określonym w art. 9 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także w uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.