WYDZIAŁ     Struktura organizacyjna
Ośrodek międzynarodowych studiów rachunkowości
   
Tematyka badawcza:

Międzynarodowe uregulowania rachunkowości; badania porównawcze

Wpływ harmonizacji rachunkowości w Unii Europejskiej i MSR na polskie prawo i standardy rachunkowości

Międzyrządowe i międzynarodowe organizacje wspomagające rozwój badań edukacji i unormowań rachunkowości na skalę globalną

Specyficzne zagadnienia rachunkowości zarządczej i sprawozdań finansowych spółek ponadpaństwowych

Indywidualny Participant w europejskim projekcie badawczym (2000-2003) "Accounting Harmonization and Standarization in Europe: Enforcement, Comparability and Capital Market Effects" - Harmonia.The Fifth Framework Programme, European Commission.

   
Co-ordinator:
Prof. Stuart McLeay
   
Individual participant:

Kierownik naukowy:

prof. zw. dr hab. Alicja Jaruga

dr Radowsław Ignatowski
dr Ewa Walińska
dr Ewa Śnieżek
dr Anna Szychta

Doktoranci:

Przemysław Kabalski
Mikołaj Turzyński

   


Informacje szczegółowe o Ośrodku Międzynarodowych Studiów Rachunkowości [doc]

Detailed information about Centre for International Accounting Studies [doc]