Kierunek finanse i inwestycje

Studia I stopnia

niestacjonarne w jÍzyku polskim

rok

 

II

grupa 1

przedmioty do wyboru