sobota, 23 sierpnia 2014
tydzień nieparzysty
Uniwersytet Ł˘dzki
STUDIA     Rozkłady zajęć
UWAGA STUDENCI
   
  Studenci Wydziału Zarządzania są zobowiązani do sprawdzania wszystkich informacji dotyczących toku studiów na indywidualnym koncie studenta na stronie USOS-web
(nieprawidłowości proszę zgłaszać do właściwego dziekanatu).

Obowiązek ten dotyczy w szczególności studentów, którzy muszą dokonać opłaty za:

• zajęcia dydaktyczne, zgodnie z Umową o warunkach odpłatności za studia,

• zajęcia nieobjęte planem studiów,

• powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów,

• powtarzanie przedmiotów objętych zaliczeniem warunkowym.

Ww studenci powinni sprawdzić:
- numer indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego,
- kwotę do zapłaty,
- wysokość odsetek,
- dzień, do którego opłata powinna wpłynąć na konto UŁ.

Informuję, iż niedotrzymanie terminu wniesienia opłaty skutkuje naliczeniem odsetek lub skreśleniem z listy studentów.

Uwaga !
Dziekanat nie będzie przesyłał informacji o konieczności zapłaty.
Należy to do obowiązków studenta.