Uniwersytet Łódzki
WYDZIAŁ     Katedra Rachunkowości
Katedra Rachunkowości

1948   -   70 lat działalności   -   2018

aktualności

o Katedrze

działalność badawcza

działalność dydaktyczna

działalność statutowa

współpraca z zagranicą

współpraca z praktyką

studia podyplomowe

pracownicy

konferencje

informacje dla studentów

Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości

Koło naukowe SIGMA

kontakt

 

O Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest renomowanym ośrodkiem dydaktycznym i badawczym w zakresie rachunkowości, który cieszy się uznaniem zarówno w kraju jak i zagranicą.

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ dysponuje wysoko wykwalifikowanym zespołem pracowników, o bogatym doświadczeniu w zakresie:

dydaktycznym, o czym świadczy m.in. to, że:

  przedmioty naszej specjalności wybiera corocznie największa liczba studentów Wydziału Zarządzania UŁ,

  prowadzone przez nas studia podyplomowe przyciągają corocznie największą liczbę słuchaczy - największe studia podyplomowe w całym Uniwersytecie Łódzkim,

  nasi pracownicy są wysoko oceniani przez studentów w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych na zakończenie każdego semestru

...więcej

naukowym, w tym m.in.:

  największa liczba publikacji na Wydziale Zarządzania UŁ;

  pracownicy Katedry uczestniczą cyklicznie w najważniejszych konferencjach z zakresu rachunkowości w kraju i na świecie, wygłaszając referaty i prelekcje,

  uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu: harmonizacji zasad rachunkowości w świecie, rozwoju systemów operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej

...więcej

praktyki rachunkowości - świadczą o tym m.in.:

  dziesiątki projektów z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej wdrożonych przez naszych pracowników w przedsiębiorstwach krajowych różnych branż i wielkości,największa liczba publikacji na Wydziale Zarządzania UŁ;

  opracowany przez Pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ projekt Kompleksowego systemu informacyjnego dla zarządzania Uniwersytetem Łódzkim, który znajduje się aktualnie w fazie wdrażania,

  udział w zespołach, organizacjach i instytucjach zajmujących się przygotowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia) i regulacji środowiskowych (standardy, opinie, rekomendacje) rachunkowości w Polsce.

...więcej


Początki

Początków Łódzkiego Ośrodka Rachunkowości, reprezentowanego przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego należy szukać już w roku 1945, kiedy to w ówczesnym łódzkim oddziale Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rachunkowość wykładali: prof. Stanisław Skrzywan oraz prof. Edward Wojciechowski.

To właśnie w ramach Łódzkiego Oddziału SGH powstała w roku akademickim 1947/1948 Katedra Rachunkowości pod kierownictwem prof. Edwarda Wojciechowskiego.

W roku 1950 ze wspomnianego Oddziału utworzono Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Łodzi. Szkoła ta, a wraz z nią Katedra Rachunkowości, została włączona w strukturę Uniwersytetu Łódzkiego. W dziesięć lat później (1971 r.) Katedra Rachunkowości znalazła się, jako Zakład, w nowo utworzonym Instytucie Organizacji i Zarządzania. W 1980 roku Zakład Rachunkowości został ponownie przekształcony w Katedrę.


Katedra Rachunkowości w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego

Do roku 1994 Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonowała w strukturze Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

W 1994 roku Katedra Rachunkowości została włączona do nowo utworzonego Wydziału Zarządzania UŁ, jako jeden z inicjatorów jego powstania.

Historia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ

Kierownictwo Katedry Rachunkowości

Od października 2012 roku kierownikiem Katedry Rachunkowości jest prof. dr hab. Ewa Walińska

W latach 1998 - 2012 Katedrą Rachunkowości kierowała prof. dr hab. Irena Sobańska.

W latach 1973 - 1998 Katedrą Rachunkowości (a przedtem Zakładem) kierowała prof. dr hab. Alicja Jarugowa.

Struktura organizacyjna Katedry Rachunkowości

W ramach Katedry Rachunkowości funkcjonują cztery Zakłady:

  • Zakład Rachunkowości Zarządczej - kierownik prof. dr hab. Irena Sobańska
  • Zakład Rachunkowości Finansowej - kierownik prof. dr hab. Ewa Walińska,
  • Zakład Teorii Rachunkowości - kierownik dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ,
  • Zakład Rachunkowości Międzynarodowej - kierownik dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ.

Od 1 stycznia 1992 roku przy Katedrze Rachunkowości funkcjonuje także Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Inicjatorką i pierwszym kierownikiem Ośrodka była prof. Alicja Jaruga.

Od 2012 roku Ośrodkiem kieruje prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski.