Uniwersytet Łódzki
WYDZIAŁ     Katedra Rachunkowości
Katedra Rachunkowości

1948   -   70 lat działalności   -   2018

aktualności

o Katedrze

działalność badawcza

działalność dydaktyczna

działalność statutowa

współpraca z zagranicą

współpraca z praktyką

studia podyplomowe

pracownicy

konferencje

informacje dla studentów

Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości

Koło naukowe SIGMA

kontakt

 

Konferencje organizowane przez Katedrę Rachunkowości


KONFERENCJE 2017:

Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce

W dniu 24 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządzania UŁ odbędzie się seminarium naukowe nt. "Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce".

Tematem seminarium będzie kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno jej obecny stan, jak i propozycje i możliwości zmian. W ramach seminarium będą poruszane takie tematy jak: problemy praktyczne jednostek samorządu terytorialnego a zagadnienia poruszane w badaniach naukowych, szkolenia z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych, problematyka sprawozdawczości budżetowej, kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego, model rachunku kosztów dla jednostek samorządowych, rachunkowość sektora publicznego w Polsce a na świecie, gospodarka finansowa jednostek samorządowych.

Seminarium będzie bezpłatne i odbędzie się na Wydziale Zarządzania w godzinach 10.30-14.30. Do udziału w warsztatach zaproszeni są pracownicy sektora finansów publicznych, księgowi i biegli rewidenci, oraz pracownicy nauki zainteresowani tematyką.

…więcej informacji

Inauguracja Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 12 października 2017 roku w Pałacu A. Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się inauguracja obchodów 70-lecia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.

Wydarzenie to, którego hasło brzmiało Ludzie i ich dokonania, stało się okazją do przypomnienia historii Katedry oraz do zaprezentowania jej rozwoju i bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego. Początki Katedry sięgają roku akademickiego 1947/1948, kiedy uruchomione zostało Studium Rachunkowości, w ramach Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Objął je mgr Edward Wojciechowski, pierwszy kierownik Katedry Rachunkowości. Późniejsze etapy rozwoju Katedry wyznaczyły okresy kadencji kolejnych Kierowników: prof. Alicja Jarugowa (1973-1998), prof. Irena Sobańska (1998-2012) oraz prof. Ewa Walińska, która kieruje Katedrą od 2012 roku …więcej

O randze uroczystości świadczy obecność ponad 50 gości. W inauguracji obchodów jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele władz Rektorskich, Kanclerskich i Kwestorskich UŁ, Dziekan oraz kierownicy jednostek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, w ramach którego Katedra funkcjonowała do czasu powstania Wydziału Zarządzania UŁ w 1994 roku. Obecni byli również: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ oraz kierownicy Katedr funkcjonujących na tym Wydziale. Ponadto nie zabrakło przedstawicieli: Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Finansów RP, Komitetu Standardów Rachunkowości, władz lokalnych i krajowych organizacji środowiskowych rachunkowości (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), jak również przedstawicieli świata biznesu i absolwentów Katedry.

Kulminację obchodów 70-lecia Katedry stanowi konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. Poprzedzi ona bezpośrednio Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości obywający się w dniach 19-21 września 2018 r. w Łodzi. W ciągu całego rocznego okresu jubileuszowego przewidzianych zostało wiele wydarzeń naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Materialnym wymiarem obchodów będzie wydanie 7 monografii naukowych z okazji 70-lecia Katedry, odpowiadających obszarom badawczym prowadzonym w Katedrze, jak również monografia utrwalająca dorobek naukowy katedry w latach 1948-2018.

…więcej informacji


KONFERENCJE 2016:

W dniu 29-30 listopada 2016 roku odbędzie się Międzynarodowa konferencja z cyklu "Rachunkowość-Zarządzanie-Globalizacja" Rachunkowość Zarządcza w Europie Środkowo-Wschodniej: Od kontrolera do biznes partnera

Celem konferencji jest rozpoznanie zmian zachodzących w praktyce rachunkowości zarządczej w podmiotach gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których ćwierć wieku temu zaczęła się transformacja ustrojowa. Warto poznać, czy obecnie w tych krajach rola, status i zadania specjalistów rachunkowości zarządczej dorównują standardom w tym zakresie w najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych gospodarkach świata.

Konferencja będzie okazją do prezentacji wyników badań na temat zmian w systemach rachunkowości zarządczej w praktyce przedsiębiorstw działających w krajach po transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań specjalistów rachunkowości zarządczej. Dyskusja podczas konferencji może być pierwszym krokiem do podjęcia wspólnych międzynarodowych badań porównawczych przez badaczy z krajów byłego bloku socjalistycznego.

Dla praktyków konferencja będzie źródłem wiedzy o najnowszych światowych trendach rozwoju systemów rachunkowości zarządczej oraz zmianach roli i zadań specjalistów rachunkowości zarządczej oraz o dobrych praktykach stosowanych w biznesie.

…więcej informacji


KONFERENCJE 2015:

W dniu 23 listopada 2015 roku odbyło się IV seminarium naukowe nt. "Wyzwania dla teorii rachunkowości zarządczej"

Organizatorem seminarium była Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Tematem seminarium był "Wyzwania dla teorii rachunkowości zarządczej". IV seminarium naukowe Komisji Nauki Rachunkowości poświęcone było problematyce aktualnych nurtów i kierunków badawczych w rachunkowości zarządczej. Uczestnikami seminarium, poza członkami Komisji Nauki Rachunkowości PAN byli pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ oraz przedstawicie innych ośrodków badawczych w zakresie rachunkowości w Polsce. W trakcie seminarium przewidzianych jest pięć wystąpień, w trakcie których wskazane zostaną tezy, stanowiące podstawę dyskusji.

Program seminarium:

11.00-11.15 Otwarcie seminarium  prof. zw. dr hab. Ewa Walińska

11.15-11.50 Zróżnicowanie kierunków badań we współczesnej rachunkowości zarządczej - prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta (20 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

11.50-12.30 Granice w badaniach w rachunkowości zarządczej dr Jan Michalak, dr Jerzy Czarnecki (25 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

12.30-13.05 Lunch

13.05-13.40 Zastosowanie zasad rachunkowości zarządczej w rachunku kosztów działań - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel (20 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

13.40-14.15 Co z różnorodnością w rachunkowości zarządczej? - prof. zw. dr hab. Irena Sobańska (20 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

14.15-14.45 Z historii rachunkowości zarządczej w Polsce  XVIII i XIX wiek. - prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Turzyński (15 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

14.45-15.00 Podsumowanie i zamknięcie seminarium  prof. zw. dr hab. Ewa Walińska

W dniu 27 maja 2015 roku odbyło się III seminarium naukowe nt. "Rachunkowość jako dyscyplina naukowa"

Organizatorem seminarium była Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Tematem seminarium był "Rachunkowość jako dyscyplina naukowa". W III seminarium naukowym, poświęconym tematyce Rachunkowość jako dyscyplina naukowa wzięło udział ponad 50 osób. Uczestnicy reprezentowali krajowe ośrodki naukowe prowadzące działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze rachunkowości, finansów, zarządzania. W trakcie seminarium wygłoszono cztery referaty, wyznaczające główne obszary debaty naukowej.

Tematyka wystąpień:

Rachunkowość na tle innych dyscyplin w dziedzinie nauk ekonomicznych - prof. zw. dr hab. Ewa Walińska

Przedmiot dyscypliny rachunkowość  prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski

Cel dyscypliny rachunkowość - prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta

Metody dyscypliny naukowej rachunkowość - dr hab. Przemysław Kabalski

Dyskusja naukowa, jaką przeprowadzono w interdyscyplinarnym gronie uczestników seminarium skoncentrowana była na próbie pozycjonowania rachunkowości na tle innych dyscyplin naukowych: ekonomii, finansów i zarządzania. Tłem dla prowadzonej debaty była m.in. kwestia wyodrębnienia dyscypliny rachunkowość jako dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. W trakcie burzliwej dyskusji wskazywano na obszary wspólne i autonomiczne rachunkowości oraz innych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w szczególności dyskutowano kwestie dotyczące przedmiotu, celu i metod badawczych.

Wymiernym efektem prowadzonych dyskusji było wspólne stanowisko uczestników seminarium skierowane do Autorów Wniosku o wyodrębnienie dyscypliny rachunkowość w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych, dotyczące:

potwierdzenia i uzasadnienia celowości uznania rachunkowości jako nauki oraz wyodrębnienia dyscypliny rachunkowość w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych,

rozumienia przedmiotu i celu rachunkowości;

uznania, że metody badawcze rachunkowości nie stanowią elementu wyróżniającego rachunkowość na tle innych dyscyplin w dziedzinie nauk ekonomicznych.


KONFERENCJE 2014:

W dniu 17 listopada 2014 roku odbyło się II seminarium naukowe nt. "Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości"

Organizatorem seminarium była Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Tematem seminarium był "Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości".

Program seminarium:

11.30-13.00 Rejestracja

12.00-13.00 Obiad

13.00-14.30 I Sesja

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Sprawozdawczość finansowa

Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja sprawozdawczości finansowej

14.30-15.00 Przerwa kawowa

15.00-16.00 II Sesja

Historia rachunkowości

Rachunkowość sektora publicznego

Dyskusja

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy kierować drogą mailową wzrach@uni.lodz.pl lub telefonicznie 42 635-52-24. Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty "Warsztaty "Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce", 17 czerwca 2014 r.

17 czerwca 2014r. odbyły się warsztaty "Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce". Na warsztaty przybyli pracownicy sektora finansów publicznych, biegli rewidenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetów z Łodzi, Poznania, Wrocławia, Katowic. Warsztaty były współorganizowane przez Katedrę Rachunkowości Wydział Zarządzania UŁ oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

W ramach warsztatów zostały wygłoszone prezentacje w trzech blokach tematycznych:

Sesja I. Regulacje rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze publicznym

Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce - przez prof. dr hab. Wojciecha A. Nowaka z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Rachunkowości

Wartość informacyjna sprawozdań finansowych i budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - przez dyr. ds. budżetu Miasta Łodzi Małgorzatę Wojtczak

Sesja II. Rachunkowość zarządcza a kontrola zarządcza w sektorze publicznym

Kontrola zarządcza w sektorze publicznym - przez dr Halinę Waniak-Michalak z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Rachunkowości

Systemy kontroli zarządczej w Polsce i we Włoszech - przez mgr Wojciecha Kariozena z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Rachunkowości

Pomiar dokonań i analiza potrzeb informacyjnych menedżerów i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w kontekście New Public Management. Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w sektorze publicznym - przez dr Ewelinę Zarzycką i mgr Marcina Michalaka z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Rachunkowości

Sesja III. Kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny i audyt finansowy w sektorze finansów publicznych

Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, wyniki badań  przez dr Dorotę Adamek-Hyską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedry Rachunkowości

Problemy i kierunki rozwoju audytu w sektorze finansów publicznych - przez panią prezes Regionalnej Rady KIBR w Łodzi Izabelę Maciejewską

Każda sesja była zakończona dyskusją wskazującą na problemy i zagadnienia jakie można poruszyć podczas kolejnych spotkań, bądź też badań naukowych, jakie mogłyby być realizowane przy współpracy pracowników naukowych i praktyków. Warsztaty wskazały na istotność poruszanych tematów, zwłaszcza w obszarze kontroli zarządczej i współdziałania audytorów zewnętrznych i wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Warsztaty były wydarzeniem stanowiącym pierwszy krok dla wymiany poglądów i współpracy środowiska akademickiego z pracownikami sektora publicznego i firm audytorskich.

Poniżej znajduje się link do materiałów dla uczestników warsztatów

…Pobierz materiały

Konferencja "Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego", Łódź, 5-6 maja 2014 r.

W dniach 5-6 maja 2014 roku Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ oraz Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego organizowała konferencję naukową pt. "Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego".

…Strona konferencji


KONFERENCJE 2013:

Konferencja "Zmiany w regulacjach i praktyce polskiej rachunkowości w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej", 24-25 października 2013 r.

W dniach 24-25 października 2013 roku odbyła się konferencja: "Zmiany w regulacjach i praktyce polskiej rachunkowości w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej", której organizatorem były: Katedra Rachunkowości wraz z Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.

Przedmiotem konferencji była analiza i dyskusja o wpływie zmian w dyrektywach UE i sposobie ich wdrożenia do polskich regulacji prawnych oraz praktyki polskiej rachunkowości. W czasie konferencji dyskutowano o tym, w jaki sposób sygnalizowane wyżej zmiany wpłyną z jednej strony na obciążenia administracje przedsiębiorców, a z drugiej - na sposób sporządzania sprawozdań finansowych, ich użyteczność, jak również na sposób kształcenia specjalistów rachunkowości i certyfikowanie ich umiejętności.

Znaczącym wkładem konferencji w dyskusję nad wskazanymi wyżej problemami było wypracowanie spójnych stanowisk, w sprawie procedowania zmian ustawy o rachunkowości, które realizowałyby z jednej strony założenia UE, a z drugiej  sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości i rachunkowości w Polsce. Wyrażone podczas konferenci spójne stanowiska zostaną poddane szerszej dyskusji, a ich adresatem będzie Ministerstwo Finansów. Wierzymy, że przyczyni się to do zasadnych zmian ustawy o rachunkowości.

…Ulotka informacyjna

…Program

…Strona konferencji

II edycja konferencji "LEAN ACCOUNTING - problemy wdrażania w Polsce", 24-25 kwietnia 2013

W dniach 24-25 kwietnia 2013 roku odbyła się kolejna edycja konferencji "LEAN ACCOUNTING - problemy wdrażania w Polsce".

Podczas konferencji odbyły się: 4 sesje plenarne (w trakcie, których wygłoszono 7 referatów), jeden panel dyskusyjny, 5-godzinny warsztat praktyczny, sesja końcowa oraz wizyta studyjna w zakładzie produkcyjnym Japan Tobacco International. Szczegółowy program konferencji dostepny jest poniżej.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Kaizen Institute (Profess), LEANPASSION, ACCA Polska, MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu sp.k, pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania UŁ, przedstawiciele PAM Center na Wydziale Zarzadzania UŁ.

Prelegentami na konferencji byli pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania UŁ oraz Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ (dyskusja moderowana), jak również przedstawiciele praktyki reprezentujący następujące firmy i instytucje: Japan Tobacco International, Kaizen Institute (Profess), LEANPASSION. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele środowiska akademickiego, przedstawiciele kilkudziesięciu przedsiębiorstw lub koncernów krajowych i międzynarodowych działających w Polsce, jak również przedstawiciele firm konsultingowych zajmujących się problematyką Lean.

W trakcie konferencji miała także miejsce premiera książki "Lean Accounting - integralny element Lean Management", pod red. I. Sobańskiej (Wolters Kluwer, 2013). Książka stanowi pokłosie I edycji konferencji, a jej autorami są pracownicy Katedry Rachunkowości WZ UŁ (Irena Sobańska, Ewelina Zarzycka, Jan Michalak, Marcin Michalak), Katedry Zarządzania WZ UŁ (Czesław Sikorski, Jerzy Czarnecki) oraz praktycy z koncernów międzynarodowych (Beata Szkudlarek, Dariusz Rojek).

…książka

Krótka fotorelacja z konferencji i pozostałe informacje

…okiem fotografa

…Ulotka informacyjna

…Program


KONFERENCJE 2012:

IX Konferencja z cyklu "RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA" 25-26 kwietnia 2012

Szanowni Państwo, w dniach 25-26 kwietnia 2012 roku odbyła się IX Konferencja z cyklu „RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA”. Temat przewodni Konferencji brzmiał: „LEAN ACCOUNTING - problemy wdrażania w Polsce”.

W dniach 25-26 kwietnia 2012 odbyła się pierwsza w Polsce konferencja na temat LEAN ACCOUNTING - problemy wdrażania w Polsce, organizowana przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja stała się okazją do spotkania liderów innowacyjnych metod rachunkowości i controllingu ze świata biznesu i nauki. Zespół Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Ireny Sobańskiej, jako pierwszy w Polsce podjął i prowadzi od kilku lat badania w zakresie rozwoju i implementacji metod strategicznej rachunkowości zarządczej w organizacjach sieciowych , funkcjonujących w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw i zintegrowanego łańcucha wartości.

Zgodnie z zamierzeniem organizatorów konferencja miała bardzo praktyczny charakter. Stanowiła forum wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami nauki i świata biznesu, zainteresowanymi koncepcją szczupłej rachunkowości, jak również wdrażającymi lub stosującymi zasady i narzędzia lean accounting. W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 130 osób, w tym ponad 90 praktyków biznesowych. Uczestnikami konferencji byli głównie: prezesi, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy i kierownicy controllingu, główni księgowi, menedżerowie zespołów między funkcjonalnych odpowiedzialni za wdrażania koncepcji lean oraz biegli rewidenci. Reprezentowali oni zarówno duże korporacje, jak i średniej wielkości przedsiębiorstwa, będące uczestnikami łańcucha dostaw dużych firm.

Praktyczny charakter konferencji udało się osiągnąć m.in. dzięki dużej liczbie wstąpień i prezentacji prowadzonych przez praktyków biznesowych. Prelegentami konferencji w zdecydowanej większości byli menedżerowie i specjaliści rachunkowości zarządczej/controllingu z korporacji międzynarodowych, które od lat stosują zasady i metody lean management. Reprezentowali oni takie firmy, jak: Japan Tobacco International, Dell Products Poland, Corning Cable System Polska, General Electric Industrial Solutions, Infosys BPO, MAN Accounting Center, VBM Consulting, Gnosis Business Solutions, Philips Lighting Polska, Indesit Company Polska, Ernst and Young. Wśród prelegentów byli także goście zagraniczni: prof. Pete Mateja (Odette School of Business, University of Windsor) oraz Mark Focun (PWC, Gnosis), jak również przedstawiciele Katedry Rachunkowości i Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi i biegłych rewidentów.

Wysoka frekwencja przedstawicieli praktyki jest dowodem dużego zapotrzebowania świata biznesu na wiedzę i doświadczenia w zakresie wdrażania innowacyjnych zasad i narzędzi rachunkowości, dostosowanych do zmieniających się potrzeb informacyjnych zarządzających przedsiębiorstwami działającymi w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Jest to jednocześnie wielkie wyzwanie dla ośrodków akademickich i instytucji naukowych zajmujących się rachunkowością, by wyjść naprzeciw wyzwaniom otoczenia i aktywnie włączyć się w proces oczekiwanych zmian w systemach i procesach rachunkowości.

Już dziś organizatorzy konferencji zapraszają na kolejną konferencję i warsztaty, jakie w najbliższym czasie będą organizowane przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w nurcie problematyki Lean Management / Lean Accounting. Zachęcamy także do zgłaszania sugestii i tematów jakie powinny być podjęte przy okazji kolejnych spotkań na adres: konferencja.lean@gmail.com

…ulotka informacyjna

…PROGRAM

…GALERIA ZDJĘĆ


KONFERENCJE 2011:

VIII Konferencja z cyklu "RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA" 26-27 maja 2011

Szanowni Państwo, w dniach 26-27 maja 2011 roku odbyła się VIII konferencja z cyklu „RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA”. Przewodnim tematem Konferencji brzmiał: „Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu”.

…ulotka informacyjna

…program


KONFERENCJE 2010:

VII Konferencja z cyklu "RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA" 22-23 kwietnia 2010

II Konferencja z cyklu „RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA”, odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2010 roku. Temat przewodni tej Konferencji brzmiał: „System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego”.

…ulotka informacyjna


KONFERENCJE 2009

VI Konferencja z cyklu "RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA" 2-3 kwietnia 2009

VI Konferencja z cyklu „RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA” odbyła się w dniach 2-3 kwietnia 2009 roku. Konferencja ta poświęcona była problematyce „Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa”.

…Program


KONFERENCJE 2008

Konferencja jubileuszowa z okazji 60-lecia działalności Katedry Rachunkowości

Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ w dniu 24 września 2008 r. odbyła się Konferencja na temat: „60 lat łódzkiej Katedry Rachunkowości. Twórcy i ich dzieła”

...wiecej

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości (25-26 września 2008

W dniach 25-26 września 2008 roku odbył się doroczny Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości. Organizatorem i gospodarzem tego Zjazdu była Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Motto Zjazdu brzmi: "Rachunkowość XXI w. - system czy proces".


KONFERENCJE 2007

III Polsko - Litewskie Seminarium Naukowe

W dniach 16-17 października 2007 r. odbyło się III Polsko - Litewskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Tematem tego Seminarium był "Wpływ globalizacji na rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstw w Polsce i na Litwie". Partnerem tego cyklicznego spotkania ze strony Litewskiej jest Katedra Zarządzania Biznesem, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Technologicznego w Kownie.

... wiecej

V Konferencja z cyklu „Rachunkowość - zarządzanie -globalizacja”

Katedra Rachunkowości już po raz piąty zorganizowała doroczną konferencję dotyczącą problematyki rachunkowości w kontekście współczesnych problemów zarządzania przedsiębiorstwami oraz globalizacji gospodarki. Tematem tegorocznej konferencji był Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości finansowej i zarządczej. Konferencja odbyła się w dniach 10-11 maja 2007 roku w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26.

... wiecej