Uniwersytet Łódzki
WYDZIAŁ     Katedra Rachunkowości
Katedra Rachunkowości

1948   -   70 lat działalności   -   2018

aktualności

o Katedrze

działalność badawcza

działalność dydaktyczna

działalność statutowa

współpraca z zagranicą

współpraca z praktyką

studia podyplomowe

pracownicy

konferencje

informacje dla studentów

Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości

Koło naukowe SIGMA

kontakt

dla pracowników

 

Aktualności

Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

W roku akademickim 2017/2018 Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji zaplanowano szereg wydarzeń o charakterze naukowym, które odbywać się będą w okresie od października 2017 roku do września 2018 roku.

Inauguracja obchodów jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 16:30 w Pałacu A. Biedermanna.

Punkt kulminacyjny obchodów 70-lecia stanowić będzie konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zwieńczeniem obchodów będzie natomiast Doroczny Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości organizowany przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 19-21 września 2018 r.

Patronat nad inauguracją obchodów 70-lecia Katedry Rachunkowości objęły: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Wydawnictwo Rachunkowość.

…więcej informacji

Behawioralne aspekty rachunkowości

12 marca 2018 odbyło się zorganizowane przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ pod patronatem Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi siódme seminarium naukowe połączone z posiedzeniem Komisji. Tym razem jego tematem były Behawioralne aspekty rachunkowości. Było to pierwsze w Polsce seminarium naukowe w całości poświęcone szeroko rozumianym behawioralnym aspektom rachunkowości.

Tematyka seminarium skupiona była wokół hasła przewodniego i obejmowała m.in. istotę rachunkowości behawioralnej, cechy i predyspozycje pożądane na stanowisku nowoczesnego księgowego i nowoczesnego specjalisty rachunkowości zarządczej, zastosowanie metafory w behawioralnych badaniach rachunkowości, behawioralny wymiar audytu wewnętrznego.

W seminarium wzięło udział około 40 osób. Oprócz naukowców byli także przedstawiciele biznesu, głównie biegli rewidenci. Wśród naukowców byli nie tylko przedstawiciele finansów, ale także organizacji i zarządzania, zarządzania miastem oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano siedem referatów w trzech sesjach, z których każda kończyła się dyskusją. Głos mógł zabrać każdy z uczestników seminarium. Moderatorem spotkania był dr hab. prof. nadzw. UŁ Przemysław Kabalski.

Na początku uczestników seminarium powitali Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Czapla oraz Przewodnicząca Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi i jednocześnie Kierownik Katedry Rachunkowości prof. zw. dr hab. Ewa Walińska. Prof. Czapla wyraził zadowolenie, że Katedra Rachunkowości zorganizowała seminarium naukowe o tak interdyscyplinarnej tematyce. Zaznaczył, że interdyscyplinarność jest we współczesnej nauce bardzo pożądana. Pierwszą sesję rozpoczęło wystąpienie prof. zw. dr hab. I. Sobańskiej oraz dra J. Kalinowskiego (oboje z UŁ) pt. Postawy i zachowania w obliczu wdrażania systemu rachunkowości zarządczej w Uniwersytecie Łódzkim. Następnie wystąpiła mgr A. Czupryńska, doktorantka Politechniki Warszawskiej. Przedstawiła referat pt. Istota rachunkowości behawioralnej a jej rozumienie i postrzeganie przez osoby zawodowo związane z rachunkowością. W ostatniej części sesji wystąpiła dr Ewelina Zarzycka (UŁ) z referatem pt. Cechy i predyspozycje wymagane na stanowisku kontrolera.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga sesja seminarium. Jako pierwsza wystąpiła prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab. Marta Nowak, która wygłosiła referat pt. Badania jakościowe w rachunkowości behawioralnej - zastosowanie metafory. Następnie prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel oraz mgr Marta Kawczyńska (oboje z UŁ) prezentowali referat pt. Ewolucja zadań nowoczesnego specjalisty rachunkowości zarządczej w świetle badań ankietowych.

W ostatniej części seminarium wyniki swoich badań prezentowały dwie osoby. Marta Głowacka, studentka Wydziału Zarządzania UŁ, przedstawiła badania w ramach pracy magisterskiej pt. Wizerunek księgowego w literaturze i filmie, a mgr Lena Grzesiak, doktorantka Wydziału Zarządzania UŁ, przedstawiła referat pt. Behawioralne aspekty audytu wewnętrznego.

Seminarium było jednym z elementów obchodów jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Patronowały mu Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a także czasopismo Rachunkowość. Patronem głównym wydarzenia była Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi. Seminarium miało charakter krajowy, a udział w nim był bezpłatny. Uczestnicy i organizatorzy wyrazili nadzieję, że nie jest to ostatnie tego typu wydarzenie organizowane na Wydziale Zarządzania UŁ.

…więcej informacji

…zdjęcia

Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce

W dniu 24 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządzania UŁ odbędzie się seminarium naukowe nt. "Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce".

Tematem seminarium będzie kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno jej obecny stan, jak i propozycje i możliwości zmian. W ramach seminarium będą poruszane takie tematy jak: problemy praktyczne jednostek samorządu terytorialnego a zagadnienia poruszane w badaniach naukowych, szkolenia z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych, problematyka sprawozdawczości budżetowej, kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego, model rachunku kosztów dla jednostek samorządowych, rachunkowość sektora publicznego w Polsce a na świecie, gospodarka finansowa jednostek samorządowych.

Seminarium będzie bezpłatne i odbędzie się na Wydziale Zarządzania w godzinach 10.30-14.30. Do udziału w warsztatach zaproszeni są pracownicy sektora finansów publicznych, księgowi i biegli rewidenci, oraz pracownicy nauki zainteresowani tematyką.

…więcej informacji

Inauguracja Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 12 października 2017 roku w Pałacu A. Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się inauguracja obchodów 70-lecia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.

Wydarzenie to, którego hasło brzmiało Ludzie i ich dokonania, stało się okazją do przypomnienia historii Katedry oraz do zaprezentowania jej rozwoju i bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego. Początki Katedry sięgają roku akademickiego 1947/1948, kiedy uruchomione zostało Studium Rachunkowości, w ramach Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Objął je mgr Edward Wojciechowski, pierwszy kierownik Katedry Rachunkowości. Późniejsze etapy rozwoju Katedry wyznaczyły okresy kadencji kolejnych Kierowników: prof. Alicja Jarugowa (1973-1998), prof. Irena Sobańska (1998-2012) oraz prof. Ewa Walińska, która kieruje Katedrą od 2012 roku …więcej

O randze uroczystości świadczy obecność ponad 50 gości. W inauguracji obchodów jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele władz Rektorskich, Kanclerskich i Kwestorskich UŁ, Dziekan oraz kierownicy jednostek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, w ramach którego Katedra funkcjonowała do czasu powstania Wydziału Zarządzania UŁ w 1994 roku. Obecni byli również: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ oraz kierownicy Katedr funkcjonujących na tym Wydziale. Ponadto nie zabrakło przedstawicieli: Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Finansów RP, Komitetu Standardów Rachunkowości, władz lokalnych i krajowych organizacji środowiskowych rachunkowości (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), jak również przedstawicieli świata biznesu i absolwentów Katedry.

Kulminację obchodów 70-lecia Katedry stanowi konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. Poprzedzi ona bezpośrednio Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości obywający się w dniach 19-21 września 2018 r. w Łodzi. W ciągu całego rocznego okresu jubileuszowego przewidzianych zostało wiele wydarzeń naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Materialnym wymiarem obchodów będzie wydanie 7 monografii naukowych z okazji 70-lecia Katedry, odpowiadających obszarom badawczym prowadzonym w Katedrze, jak również monografia utrwalająca dorobek naukowy katedry w latach 1948-2018.

…więcej informacji

W dniu 29-30 listopada 2016 roku odbyła się Międzynarodowa konferencja z cyklu "Rachunkowość-Zarządzanie-Globalizacja" Rachunkowość Zarządcza w Europie Środkowo-Wschodniej: Od kontrolera do biznes partnera

Celem konferencji było rozpoznanie zmian zachodzących w praktyce rachunkowości zarządczej w podmiotach gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których ćwierć wieku temu zaczęła się transformacja ustrojowa. Warto poznać, czy obecnie w tych krajach rola, status i zadania specjalistów rachunkowości zarządczej dorównują standardom w tym zakresie w najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych gospodarkach świata.

Konferencja była okazją do prezentacji wyników badań na temat zmian w systemach rachunkowości zarządczej w praktyce przedsiębiorstw działających w krajach po transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań specjalistów rachunkowości zarządczej. Dyskusja podczas konferencji może być pierwszym krokiem do podjęcia wspólnych międzynarodowych badań porównawczych przez badaczy z krajów byłego bloku socjalistycznego.

Dla praktyków konferencja stanowiła okazję do poznania najnowszych światowych trendów w rozwoju systemów rachunkowości zarządczej oraz zmian roli i zadań specjalistów rachunkowości zarządczej oraz w dobrych praktykach stosowanych w biznesie.

…więcej informacji

W dniu 23 listopada 2015 roku odbyło się IV seminarium naukowe nt. "Wyzwania dla teorii rachunkowości zarządczej"

Organizatorem seminarium była Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Tematem seminarium był "Wyzwania dla teorii rachunkowości zarządczej". IV seminarium naukowe Komisji Nauki Rachunkowości poświęcone było problematyce aktualnych nurtów i kierunków badawczych w rachunkowości zarządczej. Uczestnikami seminarium, poza członkami Komisji Nauki Rachunkowości PAN byli pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ oraz przedstawicie innych ośrodków badawczych w zakresie rachunkowości w Polsce. W trakcie seminarium przewidzianych jest pięć wystąpień, w trakcie których wskazane zostaną tezy, stanowiące podstawę dyskusji.

Program seminarium:

- 11.00-11.15 Otwarcie seminarium  prof. zw. dr hab. Ewa Walińska

- 11.15-11.50 Zróżnicowanie kierunków badań we współczesnej rachunkowości zarządczej - prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta (20 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

- 11.50-12.30 Granice w badaniach w rachunkowości zarządczej dr Jan Michalak, dr Jerzy Czarnecki (25 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

- 12.30-13.05 Lunch

- 13.05-13.40 Zastosowanie zasad rachunkowości zarządczej w rachunku kosztów działań - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel (20 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

- 13.40-14.15 Co z różnorodnością w rachunkowości zarządczej? - prof. zw. dr hab. Irena Sobańska (20 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

- 14.15-14.45 Z historii rachunkowości zarządczej w Polsce  XVIII i XIX wiek. - prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Turzyński (15 min. prezentacja i 15 minut dyskusja)

- 14.45-15.00 Podsumowanie i zamknięcie seminarium  prof. zw. dr hab. Ewa Walińska

W dniu 27 maja 2015 roku odbyło się III seminarium naukowe nt. "Rachunkowość jako dyscyplina naukowa"

Organizatorem seminarium była Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Tematem seminarium był "Rachunkowość jako dyscyplina naukowa". W III seminarium naukowym, poświęconym tematyce Rachunkowość jako dyscyplina naukowa wzięło udział ponad 50 osób. Uczestnicy reprezentowali krajowe ośrodki naukowe prowadzące działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze rachunkowości, finansów, zarządzania. W trakcie seminarium wygłoszono cztery referaty, wyznaczające główne obszary debaty naukowej.

Tematyka wystąpień:

- Rachunkowość na tle innych dyscyplin w dziedzinie nauk ekonomicznych - prof. zw. dr hab. Ewa Walińska

- Przedmiot dyscypliny rachunkowość  prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski

- Cel dyscypliny rachunkowość - prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta

- Metody dyscypliny naukowej rachunkowość - dr hab. Przemysław Kabalski

Dyskusja naukowa, jaką przeprowadzono w interdyscyplinarnym gronie uczestników seminarium skoncentrowana była na próbie pozycjonowania rachunkowości na tle innych dyscyplin naukowych: ekonomii, finansów i zarządzania. Tłem dla prowadzonej debaty była m.in. kwestia wyodrębnienia dyscypliny rachunkowość jako dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. W trakcie burzliwej dyskusji wskazywano na obszary wspólne i autonomiczne rachunkowości oraz innych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w szczególności dyskutowano kwestie dotyczące przedmiotu, celu i metod badawczych.

Wymiernym efektem prowadzonych dyskusji było wspólne stanowisko uczestników seminarium skierowane do Autorów Wniosku o wyodrębnienie dyscypliny rachunkowość w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych, dotyczące:

- potwierdzenia i uzasadnienia celowości uznania rachunkowości jako nauki oraz wyodrębnienia dyscypliny rachunkowość w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych,

- rozumienia przedmiotu i celu rachunkowości;

- uznania, że metody badawcze rachunkowości nie stanowią elementu wyróżniającego rachunkowość na tle innych dyscyplin w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W dniu 17 listopada 2014 roku odbyło się II seminarium naukowe nt. "Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości"

Organizatorem seminarium była Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Tematem seminarium był "Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości".

Program seminarium:

11.30-13.00 Rejestracja

12.00-13.00 Obiad

13.00-14.30 I Sesja

- Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

- Sprawozdawczość finansowa

- Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja sprawozdawczości finansowej

14.30-15.00 Przerwa kawowa

15.00-16.00 II Sesja

- Historia rachunkowości

- Rachunkowość sektora publicznego

- Dyskusja

Warsztaty "Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce", 17 czerwca 2014 r.

17 czerwca 2014r. odbyły się warsztaty "Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce". Na warsztaty przybyli pracownicy sektora finansów publicznych, biegli rewidenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetów z Łodzi, Poznania, Wrocławia, Katowic. Warsztaty były współorganizowane przez Katedrę Rachunkowości Wydział Zarządzania UŁ oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

W ramach warsztatów zostały wygłoszone prezentacje w trzech blokach tematycznych:

Sesja I. Regulacje rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze publicznym

Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce - przez prof. dr hab. Wojciecha A. Nowaka z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Rachunkowości

Wartość informacyjna sprawozdań finansowych i budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - przez dyr. ds. budżetu Miasta Łodzi Małgorzatę Wojtczak

Sesja II. Rachunkowość zarządcza a kontrola zarządcza w sektorze publicznym

Kontrola zarządcza w sektorze publicznym - przez dr Halinę Waniak-Michalak z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Rachunkowości

Systemy kontroli zarządczej w Polsce i we Włoszech - przez mgr Wojciecha Kariozena z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Rachunkowości

Pomiar dokonań i analiza potrzeb informacyjnych menedżerów i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w kontekście New Public Management. Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w sektorze publicznym - przez dr Ewelinę Zarzycką i mgr Marcina Michalaka z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Rachunkowości

Sesja III. Kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny i audyt finansowy w sektorze finansów publicznych

Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, wyniki badań  przez dr Dorotę Adamek-Hyską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedry Rachunkowości

Problemy i kierunki rozwoju audytu w sektorze finansów publicznych - przez panią prezes Regionalnej Rady KIBR w Łodzi Izabelę Maciejewską

Każda sesja była zakończona dyskusją wskazującą na problemy i zagadnienia jakie można poruszyć podczas kolejnych spotkań, bądź też badań naukowych, jakie mogłyby być realizowane przy współpracy pracowników naukowych i praktyków. Warsztaty wskazały na istotność poruszanych tematów, zwłaszcza w obszarze kontroli zarządczej i współdziałania audytorów zewnętrznych i wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Warsztaty były wydarzeniem stanowiącym pierwszy krok dla wymiany poglądów i współpracy środowiska akademickiego z pracownikami sektora publicznego i firm audytorskich.

Poniżej znajduje się link do materiałów dla uczestników warsztatów

…Pobierz materiały

Konferencja "Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego", Łódź, 5-6 maja 2014 r.

W dniach 5-6 maja 2014 roku Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ oraz Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego organizowała konferencję naukową pt. "Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego".

…Strona konferencji

…ZOBACZ WCZEŚNIEJSZE KONFERENCJE

Archiwum informacji